Ktl-icon-tai-lieu

Xác định cơ hội

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Hà Nội, tháng 11/2004

Marketing địa phương

Quản lý Marketing trong thế kỷ 21
Chương 6: Xác định cơ hội tạo giá trị cổ đông

PHẦN III: CÁC NHIỆM VỤ CỦA MARKETING

Nhiệm vụ 1: Quyết định và đề xuất các thị trường phải xem xét
Chương 6:

XÁC ĐỊNH CƠ HỘI ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ CỔ ĐÔNG
MỤC TIÊU HỌC TẬP
Khi hoàn tất chương này, bạn sẽ hiểu
• Mối quan hệ giữa giá trị cổ đông, giá trị khách hàng và quản lý chất lượng
toàn thể
• Những yếu tố then chốt để tạo ra giá trị cổ đông cao hơn – tăng trưởng có
lợi nhuận và các biên lợi nhuận được cải thiện
• Những yếu tố cơ bản bao gồm một chiến lược tăng trưởng, bản chất của các
tiêu chuẩn để đánh giá từng phương án tăng trưởng, và các phương pháp
thực hiện thay thế khác nhau
• Những phương pháp then chốt để tăng biên lợi nhuận

• Vì sao các giám đốc marketing phải biết những phương pháp này
GIỚI THIỆU
Chương này tập trung vào các phương pháp để hoàn thành Nhiệm vụ 1 của marketing:
Quyết định và đề xuất thị trường phải xem xét. Trước đây, chúng ta đã nhấn mạnh tầm
quan trọng của việc thu hút và gìn giữ khách hàng như là cơ sở then chốt để làm ra lợi
nhuận, bảo đảm sự sống còn và tăng trưởng của doanh nghiệp, và làm tăng giá trị cổ đông
(hay giá trị cho cổ đông). Chương này bắt đầu bằng cách thảo luận sự phát triển của triết
lý giá trị cổ đông và phát triển mối quan hệ giữa cung cấp giá trị cho cổ đông và cung cấp
giá trị cho khách hàng. Chúng ta khép lại một vòng tròn luẩn quẩn bằng cách liên hệ
những ý tưởng này với sự tiến triển của quản lý chất lượng toàn thể (hay toàn diện)
(TQM). Sau đó hai động lực cơ bản của giá trị cổ đông sẽ được giới thiệu: tăng trưởng có
lợi nhuận bằng cách mở rộng và/hoặc đa dạng hóa khỏi hoạt động kinh doanh hiện tại, và
cải thiện biên lợi nhuận của hoạt động kinh doanh hiện tại. Phần lớn thảo luận tập trung
vào những phương án khác nhau để vừa đảm bảo tăng trưởng có lợi nhuận vừa tăng biên
lợi nhuận.

GIÁ TRỊ CỔ ĐÔNG, GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG, VÀ QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG TOÀN THỂ
Trong nhiều quốc gia tư bản, đặc biệt là Hoa kỳ, triết lý giá trị cổ đông đã bắt rễ sâu;
nhiệm vụ của ban quản lý là tối đa hóa sinh lợi (return) cho cổ đông. Phần lớn các công ty
Noel Capon & James M. Hulbert

1

Biên dịch: Hiếu Hạnh
Hiệu đính: Xinh Xinh

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Hà Nội, tháng 11/2004

Marketing địa phương

Quản lý Marketing trong thế kỷ 21
Chương 6: Xác định cơ hội tạo giá trị cổ đông

công cộng lớn ở các quốc gia như Hoa Kỳ, Anh Quốc, và Úc thu hút vốn tr...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Marketing địa phương Qun lý Marketing trong thế k 21
Hà Ni, tháng 11/2004 Chương 6: Xác định cơ hi to giá tr c đông
Noel Capon & James M. Hulbert 1 Biên dch: Hiếu Hnh
Hiu đính: Xinh Xinh
PHN III: CÁC NHIM V CA MARKETING
Nhim v 1: Quyết định và đề xut các th trường phi xem xét
Chương 6:
XÁC ĐỊNH CƠ HI ĐỂ TO RA GIÁ TR C ĐÔNG
MC TIÊU HC TP
Khi hoàn tt chương này, bn s hiu
Mi quan h gia giá tr c đông, giá tr khách hàng và qun lý cht lượng
toàn th
Nhng yếu t then cht để to ra giá tr c đông cao hơn – tăng trưởng có
li nhun và các biên li nhun đưc ci thin
Nhng yếu t cơ bn bao gm mt chiến lược t
ăng trưởng, bn cht ca các
tiêu chun để đánh giá tng phương án tăng trưởng, và các phương pháp
thc hin thay thế khác nhau
Nhng phương pháp then cht để tăng biên li nhun
Vì sao các giám đốc marketing phi biết nhng phương pháp này
GII THIU
Chương này tp trung vào các phương pháp để hoàn thành Nhim v 1 ca marketing:
Quyết định và đề xut th trường phi xem xét. Trước đây, chúng ta đã nhn mnh tm
quan trng ca vic thu hút và gìn gi khách hàng như cơ s then cht đểm ra li
nhun, bo đảm s sng còn và tăng trưởng ca doanh nghip, và làm tăng giá tr c đông
(hay giá tr cho c đông). Ch
ương này bt đầu bng cách tho lun s phát trin ca triết
lý giá tr c đông và phát trin mi quan h gia cung cp giá tr cho c đông và cung cp
giá tr cho khách hàng. Chúng ta khép li mt vòng tròn lun qun bng cách liên h
nhng ý tưởng này vi s tiến trin ca qun lý cht lượng toàn th (hay toàn din)
(TQM). Sau đó hai động lc cơ bn ca giá tr c
đông s được gii thiu: tăng trưởng có
li nhun bng cách m rng và/hoc đa dng hóa khi hot động kinh doanh hin ti, và
ci thin biên li nhun ca hot động kinh doanh hin ti. Phn ln tho lun tp trung
vào nhng phương án khác nhau để va đảm bo tăng trưởng có li nhun va tăng biên
l
i nhun.
GIÁ TR C ĐÔNG, GIÁ TR KHÁCH HÀNG, VÀ QUN LÝ CHT
LƯỢNG TOÀN TH
Trong nhiu quc gia tư bn, đặc bit là Hoa k, triết lý giá tr c đông đã bt r sâu;
nhim v ca ban qun lý là ti đa hóa sinh li (return) cho c đông. Phn ln các công ty
Xác định cơ hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định cơ hội - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Xác định cơ hội 9 10 39