Ktl-icon-tai-lieu

Xác định giá trị tài sản thương hiệu

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 924 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU

TS. ĐẶNG THỊ XUÂN MAI
Bộ môn Kinh tế Xây dựng
Khoa Vận tải - Kinh tế
Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt: Thương hiệu là một tài sản quan trọng của doanh nghiệp, nhưng nhiều doanh
nghiệp đã sao nhãng không quan tâm tới việc quản lý do thiếu những hiểu biết đầy đủ về giá trị của
tài sản này. Bài báo nêu rõ vai trò của thương hiệu và phương pháp xác định giá trị của thương
hiệu trong thực tế hiện nay.
Summary: Brand (also known as trademark) is one of the most important asset of an
enterprise. However, because of the lack of knowledge about brands and its values, lots of
enterprises neglected or forgot to manage this kind of asset. That is the reason why this paper
focuses on the role of brands and methods to determine the value of brands in today practice.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Giá trị của một Thương hiệu là triển vọng
lợi nhuận mà Thương hiệu đó có thể đem lại
cho nhà đầu tư trong tương lai. Rõ ràng,
Thương hiệu là tài sản vô hình nhưng không
thể thiếu được của doanh nghiệp. Thương
hiệu không chỉ là một tài sản quan trọng, mà
còn là công cụ cạnh tranh hữu hiệu của doanh
nghiệp trong hội nhập kinh tế khu vực và thế
giới. Nhưng hiện nay nhiều doanh nghiệp
chưa coi Thương hiệu là tài sản vô hình do
chưa hiểu biết hết về giá trị của Thương hiệu.
Vì vậy cần phải xác định giá trị Thương hiệu
theo các quan điểm và hoàn cảnh cụ thể.
II. NỘI DUNG
Theo định nghĩa của Hiệp hội Marketing
Hoa Kỳ thì: Thương hiệu là một cái tên, một
từ ngữ, một dấu hiệu, một biểu tượng, một
hình vẽ hay tổng hợp nhiều yếu tố nhằm xác

định một sản phẩm hay dịch vụ nhằm phân
biệt các sản phẩm, dịch vụ đó với các đối thủ
cạnh tranh. Nói cách khác, Thương hiệu là
hình thức thể hiện bên ngoài, tạo ấn tượng cần
thể hiện cái bên trong cho sản phẩm hoặc
doanh nghiệp. Thương hiệu tạo ra nhận thức
và niềm tin của người tiêu dùng đối với sản
phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng.
Trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế
hiện nay, các Thương hiệu Việt Nam đã, đang
và sẽ phải đương đầu với các Thương hiệu
nước ngoài trên mọi lĩnh vực hàng hoá và
dịch vụ. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp
Việt Nam cần có một cái nhìn chiến lược về
xây dựng, phát triển, quảng bá và bảo vệ
Thương hiệu ngay từ thị trường trong nước,
và quan trọng hơn là thị trường ngoài nước.
Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp
nước ta đã bắt đầu quan tâm đến việc xây dựng
và bảo vệ Thương hiệu mà trước tiên là đăng
ký sở hữu đối với các Thương hiệu của mình.

Thế nhưng hiện nay mới chỉ có 25%
tr...
I. ĐẶT VN ĐỀ
Giá tr ca mt Thương hiu là trin vng
li nhun mà Thương hiu đó có th đem li
cho nhà đầu tư trong tương lai. Rõ ràng,
Thương hiu là tài sn vô hình nhưng không
th thiếu được ca doanh nghip. Thương
hiu không ch là mt tài sn quan trng, mà
còn là công c cnh tranh hu hiu ca doanh
nghip trong hi nhp kinh tế khu vc và thế
gii. Nhưng hin nay nhiu doanh nghip
chưa coi Thương hiu là tài sn vô hình do
chưa hiu biết hết v giá tr ca Thương hiu.
Vì vy cn phi xác định giá tr Thương hiu
theo các quan đim và hoàn cnh c th.
II. NI DUNG
Theo định nghĩa ca Hip hi Marketing
Hoa K thì: Thương hiu là mt cái tên, mt
t ng, mt du hiu, mt biu tượng, mt
hình v hay tng hp nhiu yếu t nhm xác
định mt sn phm hay dch v nhm phân
bit các sn phm, dch v đó vi các đối th
cnh tranh. Nói cách khác, Thương hiu là
hình thc th hin bên ngoài, to n tượng cn
th hin cái bên trong cho sn phm hoc
doanh nghip. Thương hiu to ra nhn thc
và nim tin ca người tiêu dùng đối vi sn
phm và dch v mà doanh nghip cung ng.
XÁC ĐỊNH GIÁ TR TÀI SN THƯƠNG HIU
TS. ĐẶNG TH XUÂN MAI
B môn Kinh tế Xây dng
Khoa Vn ti - Kinh tế
Trường Đại hc Giao thông Vn ti
Tóm tt: Thương hiu là mt tài sn quan trng ca doanh nghip, nhưng nhiu doanh
nghip đã sao nhãng không quan tâm ti vic qun lý do thiếu nhng hiu biết đầy đủ v giá tr ca
tài sn này. Bài báo nêu rõ vai trò ca thương hiu và phương pháp xác định giá tr ca thương
hiu trong thc tế hin nay.
Summary: Brand (also known as trademark) is one of the most important asset of an
enterprise. However, because of the lack of knowledge about brands and its values, lots of
enterprises neglected or forgot to manage this kind of asset. That is the reason why this paper
focuses on the role of brands and methods to determine the value of brands in today practice.
Trong xu thế toàn cu hoá nn kinh tế
hin nay, các Thương hiu Vit Nam đã, đang
và s phi đương đầu vi các Thương hiu
nước ngoài trên mi lĩnh vc hàng hoá và
dch v. Điu này đòi hi các doanh nghip
Vit Nam cn có mt cái nhìn chiến lược v
xây dng, phát trin, qung bá và bo v
Thương hiu ngay t th trường trong nước,
và quan trng hơn là th trường ngoài nước.
Nhng năm gn đây, nhiu doanh nghip
nước ta đã bt đầu quan tâm đến vic xây dng
và bo v Thương hiu mà trước tiên là đăng
ký s hu đối vi các Thương hiu ca mình.
Xác định giá trị tài sản thương hiệu - Trang 2
Xác định giá trị tài sản thương hiệu - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Xác định giá trị tài sản thương hiệu 9 10 29