Ktl-icon-tai-lieu

Xác định kháng nguyên phản ứng miễn dịch của bệnh nhân ung thư gan

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xác định kháng nguyên phản ứng miễn dịch của
bệnh nhân ung thƣ gan
Lê Lan Phƣơng
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm; Mã số: 60 42 30
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS. TS. Trịnh Hồng Thái
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tìm hiểu sự biểu hiện của các protein ở mô gan ung thƣ so với
mô gan bình thƣờng của các bệnh nhân ung thƣ gan thông qua các điểm
protein trên bản gel điện di hai chiều. Nhận dạng đƣợc một số protein có
phản ứng miễn dịch (kháng nguyên ung thƣ gan) đặc hiệu với các kháng thể
trong huyết tƣơng bệnh nhân ung thƣ gan. Đƣa ra kết quả và bà luận: tách
triết Protein từ mô gan; phân tích hình ảnh bản gel điện di hai chiều; nhận
dạng Protein bằng phƣơng pháp Maldi-Tof MS; thẩm tách miễn dịchWestern Blot hai chiều; đặc điểm, vai trò của các protein biểu hiện khác
biệt.
Keywords: Sinh học thực nghiệm; Bệnh ung thƣ; Ung thƣ gan; Bệnh nhân;
Miễn dịch
Content
Ung thƣ gan hiện là một trong các loại ung thƣ phổ biến nhất trên thế giới và Việt
Nam, đây là bệnh ung thƣ có tỷ lệ tử vong cao, hơn nữa, tỷ lệ mắc bệnh đang có xu hƣớng
tăng lên. Hiện nay, các phƣơng pháp xét nghiệm lâm sàng nhƣ: sinh thiết gan, chụp cắt
lớp vi tính, siêu âm chẩn đoán hình ảnh và xác định các chỉ thị sinh học nhƣ anpha
fetoprotein là các “tiêu chuẩn vàng” để chẩn đoán ung thƣ gan. Tuy nhiên, các xét
nghiệm này chỉ phát hiện đƣợc bệnh vào giai đoạn muộn làm giảm khả năng sống sót của
bệnh nhân ung thƣ gan. Nhu cầu đặt ra là phải tìm kiếm các chỉ thị sinh học mới giúp
chẩn đoán, phát hiện ung thƣ gan ở giai đoạn sớm.
Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đang tập trung nghiên cứu tìm kiếm
các chỉ thị ung thƣ gan sử dụng công cụ proteomics. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu đã chứng
minh rằng các protein nội bào có liên quan đến quá trình hình thành khối u, kích thích
đáp ứng miễn dịch sinh ra các tự kháng thể và nhiều kháng nguyên ung thƣ đã đƣợc xác
định trong cơ thể bệnh nhân ung thƣ. Vì thế, các tự kháng thể có thể đƣợc dùng để chẩn

đoán lâm sàng ung thƣ và dùng trong phân tích proteomics để nhận dạng các kháng
nguyên liên quan đến khối u có khả năng liên quan đến sự chuyển dạng ác tính của tế
bào. Đây là hƣớng nghiên cứu mới nhằm tìm kiếm các chỉ thị sinh học ung thƣ liên quan
đến đáp ứng miễn dịch.
Trong khuôn khổ luận văn này, chúng tôi đã tiến hành đề tài nghiên cứu: “Xác định
kháng nguyên phản ứng miễn dịch của bệnh nhân ung thư gan” nhằm mục đích: (a)
Tìm hiểu sự biểu hiện của các protein ở mô gan ung thƣ so với mô gan bình thƣờng của
bệnh nhân un...
Xác đnh kháng nguyên phn ng min dch ca
bệnh nhân ung thƣ gan
Lan Phƣơng
Trƣờng Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS Chuyên ngành: Sinh hc thc nghim; Mã s: 60 42 30
Ngƣời hƣớng dn: PGS. TS. Trnh Hng Thái
m bảo v: 2012
Abstract: Tìm hiu s biu hin ca các protein gan ung thƣ so vi
gan bình thƣng ca các bệnh nhân ung thƣ gan thông qua các điểm
protein trên bản gel điện di hai chiu. Nhn dạng đƣợc mt s protein
phn ng min dịch (kháng nguyên ung thƣ gan) đặc hiu vi các kháng th
trong huyết tƣơng bnh nhân ung thƣ gan. Đƣa ra kết qu và lun: tách
triết Protein t mô gan; phân tích hình nh bn gel điện di hai chiu; nhn
dng Protein bằng phƣơng pháp Maldi-Tof MS; thm tách min dch-
Western Blot hai chiều; đặc điểm, vai trò ca các protein biu hin khác
bit.
Keywords: Sinh hc thc nghim; Bệnh ung thƣ; Ung tgan; Bnh nhân;
Min dch
Content
Ung thƣ gan hiện mt trong các loại ung thƣ phổ biến nht trên thế gii Vit
Nam, đây là bệnh ung thƣ có t l t vong cao, hơn nữa, t l mc bệnh đang xu hƣớng
tăng lên. Hiện nay, các phƣơng pháp xét nghiệm m sàng nhƣ: sinh thiết gan, chp ct
lp vi tính, siêu âm chẩn đoán hình ảnh xác định các ch th sinh học nhƣ anpha
fetoprotein các tiêu chuẩn vàng” để chẩn đoán ung thƣ gan. Tuy nhiên, các xét
nghim này ch phát hiện đƣợc bệnh vào giai đoạn mun m gim kh năng sống sót ca
bệnh nhân ung thƣ gan. Nhu cầu đặt ra phi tìm kiếm các ch th sinh hc mi giúp
chẩn đoán, phát hiện ung thƣ gan ở giai đoạn sm.
Trong những m gần đây, các nhà khoa học đang tập trung nghiên cu tìm kiếm
các ch th ung thƣ gan s dng công c proteomics. n nữa, nhiu nghiên cứu đã chứng
minh rng các protein nội bào liên quan đến quá trình hình thành khi u, kích thích
đáp ng min dch sinh ra các t kháng th nhiu kng nguyên ung thƣ đã đƣc xác
định trong thể bệnh nhân ung thƣ. thế, các t kháng th th đƣợc dùng để chn
Xác định kháng nguyên phản ứng miễn dịch của bệnh nhân ung thư gan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định kháng nguyên phản ứng miễn dịch của bệnh nhân ung thư gan - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Xác định kháng nguyên phản ứng miễn dịch của bệnh nhân ung thư gan 9 10 174