Ktl-icon-tai-lieu

Xác định sự phân bố các genotype của HCV từ bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương năm 2010-2011

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xác định sự phân bố các genotype của HCV từ
bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện
Bệnh Nhiệt đới Trung ương năm 2010-2011
Nguyễn Thị Như Hà
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS ngành: Sinh học thực nghiệm; Mã số: 60 42 30
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Xác định sự phân bổ của các genotype của HCV bằng kỹ thuật giải trình tự
gen ở bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương năm
2010-2011: xác định các kiểu gen của HCV ở bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh
viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bằng kỹ thuật giải trình tự gen; đánh giá mối liên quan
giữa kiểu gen HCV với một số đặc điểm về dịch tễ học và cận lâm sàng.
Keywords: Sinh học thực nghiệm; Viên gan virút C; Phân bổ gen

Content
MỞ ĐẦU
Bệnh viêm gan vi rút C hiện nay đang là một vấn đề y tế toàn cầu. Theo ước tính của Tổ
chức Y tế Thế giới, tỉ lệ nhiễm HCV trên thế giới khoảng 3,1%, tương đương 170 triệu người,
với số nhiễm mới 3-4 triệu người mỗi năm [10]

[24] [57]

.Tổng chi phí y tế dành cho chẩn đoán và

điều trị cũng như phòng viêm gan vi rút C dự đoán tăng từ 30 tỷ USD vào năm 2009 lên đến hơn
85 tỷ USD vào năm 2024. Nếu không điều trị, viêm gan vi rút C diễn biến thành biến chứng xơ
gan, ung thư gan và có thể dẫn đến tử vong

[31] [57]

. Tỉ lệ nhiễm HCV dẫn đến xơ gan là 15-20%

sau 20 năm. Tỷ lệ ung thư gan trên bệnh nhân nhiễm HCV chiếm khoảng 1,4-3,3% mỗi năm,
trong đó, tử vong là 2,6-4% [57]. Ở Việt Nam 510% dân số nhiễm HCV [12].
Viêm gan vi rút C là một bệnh nguy hiểm vì triệu chứng lâm sàng thường không rõ ràng,
90% trường hợp không có triệu chứng, trong khi đó hậu quả của bệnh để lại thường rất nặng nề.
Có 50%-80% viêm gan vi rút C chuyển thành mạn tính, 20%-25% bệnh nhân mạn tính diễn tiến
qua xơ gan và ung thư gan

[4] [30]

. Do đó, xác định chính xác tác nhân HCV là một mục tiêu quan

tâm hàng đầu của các bác sĩ. Vi rút viêm gan C được phân thành 6 kiểu gen ký hiệu bằng số từ 1
đến 6 và phân ra các kiểu gen phụ ký hiệu bằng chữ a,b,c,…[52]. Ngoài xét nghiệm tìm kháng thể
kháng HCV, xác định số lượng vi rút trong máu để chẩn đoán tình trạng nhiễm HCV, xác định
kiểu gen trước khi điều trị có thể tiên đoán khả năng đáp ứng, xác định thời gian điều trị và dự
đoán hiệu quả điều trị kháng vi rút

[21] [28]

. Tại Việt nam, nghiên cứu về kiểu gen HCV được tiến

hành từ năm 1994 [40], tuy nhiên, từ đó đến nay, có một số nghiên cứu thực hiện trong khuôn khổ
hợp tác nghiên cứu với nước ngoài và được thực hiện ở ...
Xác định s phân b các genotype ca HCV t
bệnh nhân đến khám và điều tr ti Bnh vin
Bnh Nhit đới Trung ương năm 2010-2011
Nguyn Th Như Hà
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS ngành: Sinh hc thc nghim; Mã s: 60 42 30
Người ng dn: PGS.TS. Nguyn Vũ Trung
m bảo v: 2012
Abstract: Xác định s phân b ca các genotype ca HCV bng k thut gii trình t
gen bệnh nhân đến khám điều tr ti bnh vin Bnh Nhiệt đới Trung ương năm
2010-2011: xác đnh các kiu gen ca HCV bệnh nhân đến khám điều tr ti Bnh
vin Bnh Nhiệt đới Trung ương bằng k thut gii trình t gen; đánh g mi liên quan
gia kiu gen HCV vi mt s đặc đim v dch t hc và cn lâm sàng.
Keywords: Sinh hc thc nghim; Viên gan virút C; Phân b gen
Content
MỞ ĐẦU
Bnh viêm gan vi rút C hin nay đang một vấn đ y tế toàn cu. Theo ước tính ca T
chc Y tế Thế gii, t l nhim HCV trên thế gii khong 3,1%, tương đương 170 triệu người,
vi s nhim mi 3-4 triệu người mi năm
[10]
[24]
[57]
.Tng chi py tế dành cho chẩn đoán
điu tr cũng như phòng viêm gan vi rút C d đoán tăng t 30 t USD o năm 2009 lên đến hơn
85 t USD vào năm 2024. Nếu không điều tr, viêm gan vi rút C din biến thành biến chứng
gan, ung tgan thể dn đến t vong
[31]
[57]
. T l nhim HCV dn đến gan 15-20%
sau 20 năm. T l ung thư gan trên bnh nhân nhim HCV chiếm khong 1,4-3,3% mi năm,
trong đó, t vong là 2,6-4%
[57]
. Vit Nam 510% dân s nhim HCV
[12]
.
Viêm gan vi rút C là mt bnh nguy him triu chứng lâm sàng thường không ràng,
90% trưng hp không triu chứng, trong khi đó hậu qu ca bệnh để lại thường rt nng n.
50%-80% viêm gan vi rút C chuyn thành mn tính, 20%-25% bnh nhân mn tính din tiến
qua xơ gan và ung thư gan
[4]
[30]
. Do đó, xác định chính xác tác nhân HCV mt mc tu quan
Xác định sự phân bố các genotype của HCV từ bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương năm 2010-2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định sự phân bố các genotype của HCV từ bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương năm 2010-2011 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Xác định sự phân bố các genotype của HCV từ bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương năm 2010-2011 9 10 151