Ktl-icon-tai-lieu

Xác định thành phần và khối lượng của Plutonium trong mẫu Pube bằng phương pháp Gamma

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xác định thành phần và khối lượng của
Plutonium trong mẫu Pube bằng phương pháp
Gamma
Nguyễn Văn Quân
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Vật lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao;
Mã số: 60 44 05
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Văn Loát
Năm bảo vệ: 2012

Abstract. Trình bày tổng quan về Plutoni: khái quát về Plutoni bao gồm lịch sử
khám phá của các đồng vị, ứng dụng và tác hại của Plutoni. Ghi nhận gamma phát ra
từ nguồn PuBe và các vùng năng lượng: giới thiệu về nguồn PuBe, sơ đồ thí nghiệm
và các vùng năng lượng được sử dụng trong tính toán hàm lượng Plutoni. Nghiên
cứu phương pháp xác định hàm lượng và khối lượng của Plutoni: phương pháp xác
định hàm lượng và khối lượng Plutoni trong mẫu PuBe. Tìm hiểu kết quả và thảo
luận: trình bày kết quả xác định hàm lượng và khối lượng của Plutoni trong nguồn
PuBe và đưa ra một số nhận xét về kết quả thu được. Đưa ra một số kết luận về
phương pháp và hướng phát triển của các nghiên cứu tiếp theo.
Keywords. Vật lý nguyên tử; Vật liệu hạt nhân; Chất đồng vị phóng xạ; Plutoni
Content
MỞ ĐẦU
Nguồn PuBe là hỗn hợp của Plutoni và Berili theo tỷ lệ Pu/Be = 1/13 và phát xạ
neutron và gamma rất mạnh. Thông thường nguồn PuBe chứa các đồng vị siêu Urani bao
gồm 237U, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu và 241Am. Việc xác định khối lượng chính xác của
các nguồn PuBe mất nhãn mác là rất khó khăn vì các thông số hình học bên trong của nguồn
chúng ta thường không biết. Mặt khác có nhiều phương pháp cũng như các chương trình tính
toán hàm lượng các đồng vị đã được phát triển và xây dựng cho trường hợp hàm lượng của
239
Pu lớn hơn 75%. Đối với trường hợp hàm lượng nhỏ hơn 75% các chương trình hiện nay
thường không thể tính toán được. Vì vậy mục đích của luận văn là xây dựng phương pháp
tính toán hàm lượng và khối lượng của các nguồn PuBe này.

1

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PLUTONI
Plutoni là một nguyên tố hóa học hiếm, có tính phóng xạ cao với ký hiệu hóa học Pu và
số nguyên tử 94. Plutoni là nguyên tố nguyên thủy nặng nhất, có các đồng vị sau 238Pu, 239Pu,
240
Pu, 241Pu, 242Pu, 243Pu, 245Pu, 246Pu, 247Pu.
1.1.

Lịch sử khám phá

Vào mùa đông năm 1941 E.M. McMillan và Glenn Seaborg bắn phá UO2 bằng deutron
được gia tốc tới năng lượng 16MeV bằng máy gia tốc cylotron và họ đã lần đầu tiên phát hiện
ra đồng vị 238Pu của Plutoni.
Cuối mùa xuân năm 1941, đồng vị khác của Plutoni là 239Pu, đã được tạo ra bằng cách
bắn chùm neutron vào bia chứa hỗn hợp Urani được bao quanh bởi paraffin.
1.2.

Ứng dụng của Plut...
1
Xác định thành phần và khối lượng ca
Plutonium trong mu Pube bằng phương pháp
Gamma
Nguyễn Văn Quân
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Vật lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao;
Mã số: 60 44 05
Người hướng dn: PGS.TS. Bùi Văn Loát
Năm bảo v: 2012
Abstract. Trình y tổng quan v Plutoni: khái quát v Plutoni bao gm lch s
khám phá của các đồng v, ng dụng và tác hi ca Plutoni. Ghi nhận gamma phát ra
t nguồn PuBe các vùng năng lượng: gii thiu v nguồn PuBe, sơ đ thí nghiệm
các vùng năng lượng được s dụng trong tính toán hàm lượng Plutoni. Nghiên
cứu phương pháp xác định hàm lượng khối lượng của Plutoni: phương pháp xác
định hàm lượng khối lượng Plutoni trong mẫu PuBe. Tìm hiểu kết qu tho
luận: trình bày kết qu xác định hàm lượng khối lượng ca Plutoni trong ngun
PuBe đưa ra mt s nhn xét về kết qu thu được. Đưa ra một s kết lun v
phương pháp và hướng phát triển của các nghiên cứu tiếp theo.
Keywords. Vật lý nguyên tử; Vt liu hạt nhân; Chất đồng v phóng xạ; Plutoni
Content
M ĐẦU
Nguồn PuBe hỗn hp của Plutoni Berili theo tỷ l Pu/Be = 1/13 phát x
neutron gamma rất mạnh. Thông thường ngun PuBe chứa các đồng v siêu Urani bao
gm
237
U,
238
Pu,
239
Pu,
240
Pu,
241
Pu,
242
Pu
241
Am. Việc xác định khối lượng chính xác của
các nguồn PuBe mất nhãn mác rất khó khăn vì các thông số hình học n trong của ngun
chúng ta thường không biết. Mặt khác nhiều phương pháp cũng như các chương trình tính
toán hàm lượng các đồng v đã được phát triển xây dựng cho trường hợp hàm lượng ca
239
Pu lớn hơn 75%. Đối với trường hợp m lượng nh hơn 75% các chương trình hin nay
thường không th tính toán được. vậy mục đích của luận n xây dựng phương pháp
tính toán hàm lượng và khối lượng của các nguồn PuBe này.
Xác định thành phần và khối lượng của Plutonium trong mẫu Pube bằng phương pháp Gamma - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định thành phần và khối lượng của Plutonium trong mẫu Pube bằng phương pháp Gamma - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Xác định thành phần và khối lượng của Plutonium trong mẫu Pube bằng phương pháp Gamma 9 10 380