Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng chiến lược Công nghệ Thông tin cho Doanh nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 0 lần
youtemplates.com | Website chia sẻ kiến thức

Xây dựng chiến lược Công nghệ Thông tin cho Doanh nghiệp
“Ngày nay, tất cả mọi công ty đều có liên quan đến
ngành công nghệ thông tin (CNTT). Sự khác biệt
nằm ở chỗ họ sử dụng công nghệ đó như thế nào”.
Tuyên bố của ông Percy Barnevik, giám đốc tập
đoàn ABB cách đây khá lâu nhưng vẫn mang tính
thời sự.
Mạng Internet và những gì nó đại diện với tốc độ phát triển nhanh chóng đã ảnh hưởng
rất lớn tới tốc độ suy nghĩ và hành động. Các nhà quản trị

ngày nay phải đối mặt với

nhiều thách thức lớn, có thể dễ dàng chỉ ra nhưng lại hoàn toàn không dễ vượt qua.
Các điều kiện kinh doanh vốn quen thuộc trước kia đã trở thành rào cản phát triển ví dụ
như tái cơ cấu doanh nghiệp.
Suy nghĩ chiến lược đã trở thành một cụm từ quen thuộc hơn khi mà vấn đề tái cơ cấu
doanh nghiệp đã mờ nhạt hơn và tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh đã hạ thấp.
Nhưvậy thì chiến lược để làm gì? Và CNTT có vị trí như thế nào để đạt được mục tiêu.
Các nhà quản lý ngày này đã lĩnh hội nhiều hơn tư tưởng coi CNTT là một công cụ
chiến lược. Tuy nhiên, ý tưởng chỉ tốt khi nó được sử dụng. Thậm chí tại Mỹ, theo một
cuộc điều tra năm 1996 có tới 85% công ty không sử dụng công nghệ tiên tiến. Năm
1998, tại Anh, có tới 95% giám đốc thừa nhận rằng họ không thành thạo các kỹ năng
trên Internet.
Tuy nhiên, CNTT tuy không còn mới mẻ nhưng vẫn là một công cụ vô cùng hữu ích để
phân tích các chiến lược về sản phẩm và khách hàng dựa vào chi phí, giá sản phẩm
hoặc so sánh giá. Tại hầu hết các công ty, những dữ liệu này có ở một bộ phận nào đó
trong tổ chức. Tuy nhiên, hầu như không có công ty nào có thể nhanh chóng tìm kiếm
và kết hợp được các dữ liệu này để phục vụ quá trình ra quyết định. Các thông tin được
thu thập và cung cấp thông qua “kho dữ liệu” có thể giúp thay đổi toàn bộ doanh
nghiệp. Chắc chắn rằng điều này sẽ tiết kiệm được chi phí cho doanh nghiệp.

Tài liệu về Bảo hiểm sưu tầm từ Internet

Page 1

youtemplates.com | Website chia sẻ kiến thức
Tuy nhiên những khoản tiền tiết kiệm được không phải là mục đích chiến lược cuối
cùng; kho dữ liệu tạo đà cho một mục tiêu chiến lược khác là thúc đẩy sự phát triển cho
cả tổ chức. Mục tiêu đó càng trở nên quan trọng khi giá trị của cắt giảm chi phí trong
dài hạn là không bền vững. Ví dụ có một công ty của Anh không ngừng theo đuổi chiến
lược chi phí thấp trong ngành (cho dù họ không sử dụng từ “chiến lược”) bằng cách
khai thác tối đa công nghệ. Vì vậy họ đã thâu tóm và qua mặt được các đối thủ cạnh
tranh. V...
youtemplat
es
.com |
W
ebs
ite chia s
ki
ế
th
c
Tài liu v Bo him sưu tm t Internet Page 1
Xây d
ng chi
ế
n lư
c Công ngh
Thông tin cho Doanh nghi
p
“Ngày nay, tt c mọi công ty đều liên quan đế
n
ngành công ngh thông tin (CNTT). S khác bi
t
nm ch h s dng công ngh đó như thế
nào”.
Tuyên b ca ông Percy Barnevik, giám đốc t
p
đoàn ABB cách đây khá lâu nhưng vẫ
n mang tính
thi s.
Mạng Internet và những gì đại diện với tốc độ phát triển nhanh chóng đã ảnh hư
ởng
rất lớn tới tốc độ suy nghĩ hành động. Các nhà quản trị ngày nay ph
ải đối mặt với
nhiều thách thức lớn, thddàng chra nhưng lại hoàn toàn không dvư
ợt qua.
Các điều kiện kinh doanh vốn quen thuộc trước kia đã trthành rào c
ản phát triển ví dụ
như tái cơ cấu doanh nghiệp.
Suy nghĩ chiến lược đã trthành một cụm từ quen thuộc hơn khi mà vấn đề tái cơ c
ấu
doanh nghiệp đã mnhạt hơn tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh đã h
thấp.
Nhưvậy thì chiến lược đlàm gì? CNTT vtrí như thế nào để đạt được mục ti
êu.
Các nhà quản ngày này đã lĩnh hội nhiều hơn tưởng coi CNTT là m
ột công cụ
chiến lược. Tuy nhiên, ý tưởng chỉ tốt khi nó đư
ợc sử dụng. Thậm ctại Mỹ, theo một
cuộc điều tra năm 1996 có tới 85% công ty không sử dụng công nghtiên ti
ến. Năm
1998, tại Anh, tới 95% giám đốc thừa nhận rằng hkhông thành th
ạo các k năng
trên Internet.
Tuy nhiên, CNTT tuy không còn mới mẻ nhưng vẫn là một công cụ cùng h
ữu ích để
phân tích các chiến lược vsản phẩm và khách hàng da vào chi phí, giá s
ản phẩm
hoặc so sánh giá. Tại hầu hết các công ty, những dữ liệu này một bộ phận n
ào đó
trong tchức. Tuy nhiên, hầu như không có công ty nào có thể nhanh chóng tìm ki
ếm
và kết hợp được các dữ liệu này để phục vụ quá trình ra quyết định. Các thông tin đư
ợc
thu thập và cung cp thông qua kho d liệu” thể giúp thay đổi toàn b
doanh
nghiệp. Chắc chắn rằng điều này sẽ tiết kiệm được chi phí cho doanh nghiệp.
Xây dựng chiến lược Công nghệ Thông tin cho Doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng chiến lược Công nghệ Thông tin cho Doanh nghiệp - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Xây dựng chiến lược Công nghệ Thông tin cho Doanh nghiệp 9 10 320