Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng công cụ ước lượng chi phí phát triển phần mềm dựa trên CBR và thử nghiệm ở Công ty Honda Việt Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xây dựng công cụ ước lượng chi phí phát triển
phần mềm dựa trên CBR và thử nghiệm ở
Công ty Honda Việt Nam
Lương Minh Hải
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10
Người hướng dẫn: TS. Trương Anh Hoàng
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Chương 1: Giới thiệu. Chương 2: Quy trình ước lượng chi phí phát triển
phần mềm: Mô tả chi tiết các bước của quy trình ước lượng chi phí phát triển phần
mềm và một số phương pháp ước lượng thường sử dụng. Chương 3: Phương pháp lập
luận dựa trên kinh nghiệm:Trình bày kết quả thử nghiệm và đánh giá khả năng áp
dụng hệ thống PC-PACK-CES tại công ty Honda. Chương 4: Phân tích thiết kế hệ
thống PC-PACK-CES: Trình bày chi tiết phân tích, thiết kế của hệ thống PC-PACKCES (ca sử dụng, biểu đồ tuần tự, thiết kế bảng dữ liệu).Chương 5: Đánh giá khả năng
áp dụng PC-PACK-CES tại công ty Honda Vietnam: Trình bày các bước thực hiện và
đánh giá ưu nhược điểm của phương pháp lập luận dựa trên kinh nghiệm
Keywords: Công cụ ước lượng chi phí; Phát triển phần mềm; Phương pháp ước
lượng; Công nghệ phần mềm
Content
GIỚI THIỆU
Đặt vấn đề
Sự thành công hay thất bại của một dự án nói chung và dự án phát triển phần mềm nói
riêng phụ thuộc rất nhiều vào những kết quả của quá trình ước lượng, lập dự toán chi phí
trước thời điểm triển khai dự án vào thực tế. Chủ đề này đã thu hút sự chú của rất nhiều nhà
khoa học trên thế giới và đến nay đã có những công trình nghiên cứu có chất lượng.
Từ xu hướng đó tác giả đã nghiên cứu một số phương pháp luận thường được sử dụng
để ước lượng chi phí phát triển phần mềm, đặc biệt là những phương pháp mô phỏng quá
trình lập luận của con người. Trong số đó, phương pháp lập luận dựa trên kinh nghiệm CBR
(Case based reasoning) là một trong những phương pháp có nhiều ưu điểm, có khả năng áp
dụng thành công vào công việc ước lượng chi phí. Đã có nhiều sản phẩm phần mềm thực hiện
ước lượng bằng phương pháp này, tuy nhiên chưa có tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá độ tin cậy
kết quả mà những sản phẩm này đưa ra. Vì vậy qua luận văn này tác giả mong muốn:
1.1.

Tìm hiểu phương pháp ước lượng dựa trên kinh nghiệm CBR (Case based
reasoning).
- Xây dựng một công cụ ước lượng chi phí phát triển phần mềm sử dụng kiến thức
đã tìm hiểu được.
- Thực nghiệm và đánh giá phương pháp ước lượng chi phí phát triển phần mềm tại
phòng Hệ thống - Công ty Honda Vietnam.
1.2. Tính cấp thiết của đề tài
Trong quá trình phát triển dự án phần mềm thì quản lý chi phí là một công việc có tầm
quan trọng vô cùng lớn, bao...
y dựng công cước lượng chi phí phát triển
phần mềm dựa trên CBR và thử nghiệm ở
Công ty Honda Việt Nam
Lương Minh Hải
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: ng nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10
Người ng dẫn: TS. Trương Anh Hoàng
m bảo vệ: 2010
Abstract: Chương 1: Giới thiệu. Chương 2: Quy trình ước lượng chi phí phát trin
phần mềm: tả chi tiết các bước của quy trình ước lượng chi p phát trin phần
mềm mt số phương pháp ước lượng thường sdụng. Chương 3: Phương pháp lập
luận dựa trên kinh nghiệm:Trình bày kết quả thử nghiệm đánh giá kh ng áp
dụng hệ thống PC-PACK-CES tại ng ty Honda. Chương 4: Phân tích thiết kế hệ
thng PC-PACK-CES: Trình bày chi tiết phân ch, thiết kế của hệ thống PC-PACK-
CES (ca sử dụng, biểu đồ tuần tự, thiết kế bảng dữ liệu).Chương 5: Đánh giá khnăng
áp dụng PC-PACK-CES tại ng ty Honda Vietnam: Trình bày c bước thực hiện
đánh giá ưu nhược điểm của phương pháp lập luận dựa trên kinh nghiệm
Keywords: Công c ước lượng chi p; Phát triển phần mm; Phương pháp ước
lượng; Công nghệ phn mềm
Content
GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề
Sự thành công hay thất bại của mt dự án nói chung và dự án phát triển phần mềm i
riêng phụ thuộc rất nhiều o nhng kết quả của quá trình ước lượng, lập dự toán chi phí
trước thời điểm trin khai dự án vào thực tế. Chđề này đã thu hút sự ccủa rất nhiều nhà
khoa học trên thế giới và đến nay đã có nhng công trình nghiên cứu có chất lượng.
Từ xu hướng đó tác giả đã nghiên cứu mt số phương pháp luận thường được sử dụng
để ước lượng chi phí phát trin phần mềm, đặc biệt là những phương pháp mô phng quá
tnh lập luận của con người. Trong số đó, phương pháp lập luận dựa trên kinh nghiệm CBR
(Case based reasoning) là một trong nhng phương pháp nhiều ưu điểm, khnăng áp
dụng thành công vào công việc ước lượng chi phí. Đã có nhiều sản phm phần mm thực hin
ước lượng bằng phương pp này, tuy nhiên chưa tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá độ tin cậy
kết quả mà những sản phẩm này đưa ra. vy qua luận văn này tác giả mong muốn:
Xây dựng công cụ ước lượng chi phí phát triển phần mềm dựa trên CBR và thử nghiệm ở Công ty Honda Việt Nam - Trang 2
Xây dựng công cụ ước lượng chi phí phát triển phần mềm dựa trên CBR và thử nghiệm ở Công ty Honda Việt Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Xây dựng công cụ ước lượng chi phí phát triển phần mềm dựa trên CBR và thử nghiệm ở Công ty Honda Việt Nam 9 10 451