Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng kế hoạch phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai tại địa phương

Được đăng lên bởi thanhpgdhh-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 80 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU
Thời gian
8h00 – 9h00
Ngày
Thứ
nhất

8h15 -9h30

9h30 – 9h45
9h45 – 10h00

Nội dung
-

Phương pháp

Khai mạc
Phần chung

+ Mục tiêu tập huấn/kết quả mong
đợi
+ Nội qui lớp học (nên và không
nên)
+ Giới thiệu các khái niệm liên
quan về hiểm họa, thảm họa, tình
trạng dễ bị tổn thương, khả năng
Giải lao
Khởi động

-Thuyết trình
powerpoint
-Thảo luận

Anh Thanh, chị
Thành, chị Hiền

Văn nghệ/trò chơi

Chị Thành

10h00 -10h30

Ngày
thứ
hai

Giới thiệu các khái niệm hiểm
họa, thảm họa, tình trạng dễ bị tổn
thương, khả năng
10h30 -11h15 Giới thiệu các loại thiên tai
Thảo luận nhóm
thường gặp ở điạ phương
trình bày
14h00 – 14h15 Khởi động

Chị Hiền

14h15 -14h45

Lịch thời vụ/thiên tai/năm học

Anh Thanh, chị
Hiền, Chị Thành

14h45 -15h30

Xây dựng kế hoạch phòng ngừa
giảm nhẹ thiên tai tại địa phương

15h30 -16h30

Xây dựng kế hoạch phòng ngừa
giảm nhẹ thiên tai tại địa phương

Thảo luận nhóm
Chia thành 3
nhóm
Thảo luận nhóm
Chia thành 3
nhóm
Trình bày

8h00 – 9h30

Các biểu hiện của biến đổi khí
hậu.Nguyên nhân và tác động của
biến đổi khí hậu
Giải lao
Khởi động

-Thuyết trình
powerpoint
-Thảo luận

Anh Thanh, chị
Thành, chị Hiền

Văn nghệ/trò chơi

Anh Thanh

9h30 – 9h45
9h45 – 10h00
10h00 -11h15

Giới thiệu tài liệu PNGNRRTT và Thảo luận nhóm
BĐKH. Soạn 1 bài trong tài liệu
trình bày

Cả nhóm

Cả nhóm

Chị Hiền

dạy học cho HS
14h00 – 14h15 Khởi động
14h15 -15h15 Soạn và trình bày 1 bài trong tài
liệu dạy học cho HS
15h15 -15h30
15h30 -16h00
16h00 -16h30

Giải lao
Trình bày 1 bài trong tài liệu dạy
học cho HS
Tổng kết – đánh giá kết quả đợt
tập huấn

Thảo luận nhóm
Chia thành 3
nhóm

Anh Thanh

Trình bày

Cả nhóm

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU
Thời gian Nội dung Phương pháp
Ngày
Thứ
nhất
8h00 – 9h00 - Khai mạc
- Phần chung
8h15 -9h30 + Mục tiêu tập huấn/kết quả mong
đợi
+ Nội qui lớp học (nên và không
nên)
+ Giới thiệu các khái niệm liên
quan về hiểm họa, thảm họa, tình
trạng dễ bị tổn thương, khả năng
-Thuyết trình
powerpoint
-Thảo luận
Anh Thanh, chị
Thành, chị Hiền
9h30 – 9h45 Giải lao
9h45 – 10h00 Khởi động Văn nghệ/trò chơi Chị Thành
10h00 -10h30 Giới thiệu các khái niệm hiểm
họa, thảm họa, tình trạng dễ bị tổn
thương, khả năng
Chị Hiền
10h30 -11h15 Giới thiệu các loại thiên tai
thường gặp ở điạ phương
Thảo luận nhóm
trình bày
Cả nhóm
14h00 – 14h15 Khởi động
14h15 -14h45 Lịch thời vụ/thiên tai/năm học Thảo luận nhóm
Chia thành 3
nhóm
Anh Thanh, chị
Hiền, Chị Thành
14h45 -15h30 Xây dựng kế hoạch phòng ngừa
giảm nhẹ thiên tai tại địa phương
Thảo luận nhóm
Chia thành 3
nhóm
15h30 -16h30 Xây dựng kế hoạch phòng ngừa
giảm nhẹ thiên tai tại địa phương
Trình bày Cả nhóm
Ngày
thứ
hai
8h00 – 9h30 Các biểu hiện của biến đổi khí
hậu.Nguyên nhân và tác động của
biến đổi khí hậu
-Thuyết trình
powerpoint
-Thảo luận
Anh Thanh, chị
Thành, chị Hiền
9h30 – 9h45 Giải lao
9h45 – 10h00 Khởi động Văn nghệ/trò chơi Anh Thanh
10h00 -11h15 Giới thiệu tài liệu PNGNRRTT và
BĐKH. Soạn 1 bài trong tài liệu
Thảo luận nhóm
trình bày
Chị Hiền
Xây dựng kế hoạch phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai tại địa phương - Trang 2
Xây dựng kế hoạch phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai tại địa phương - Người đăng: thanhpgdhh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Xây dựng kế hoạch phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai tại địa phương 9 10 316