Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng lối sống văn hóa trong thanh niên ngoại thành Hà Nội hiện nay

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1427 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xây dựng lối sống văn hóa trong thanh niên
ngoại thành Hà Nội hiện nay
Nguyễn Hoàng Hiếu
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Mã số: 60 22 85
Người hướng dẫn: TS. Dương Văn Duyên
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Làm rõ khái niệm và đặc điểm cơ bản của lối sống văn hóa, đặc điểm lối
sống thanh niên ngoại thành Hà Nội. Chỉ ra những đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã
hội tác động đến lối sống của thanh niên ngoại thành Hà Nội và thực trạng xây dựng
lối sống văn hóa của thanh niên ngoại thành Hà Nội những năm gần đây. Đề ra một
số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả việc xây dựng lối sống văn hóa trong thanh
niên ngoại thành Hà Nội trước những yêu cầu hiện nay.
Keywords. Xây dựng lối sống; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lối sống văn hóa; Thanh
niên; Hà Nội
Content
1. Lý do chọn đề tài:
- Đảng cộng sản VN trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng luôn đánh giá cao tầm
quan trọng của thanh niên, công tác xây dựng thanh niên mới xã hội chủ nghĩa…Do đó, xây
dựng lối sống văn hoá trong thanh niên góp phần tạo ra thế hệ thanh niên mới theo quan điểm
của Đảng.
- Khu vực ngoại thành( phía tây của HN) trong những năm gần đây đang có sự thay
đổi nhanh chóng:
+ Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; quá trình đô thị hoá diễn ra với tốc độ
nhanh( diện tích đất nông nghiệp giảm)
+Sự thay đổi nhanh chóng của nền sản xuất từ sản xuất nhỏ, sản xuất tự nhiên gắn với
nông nghiệp sang sản xuất lớn, sản xuất hàng hoá gắn với kinh tế thị trường; cơ cấu kinh tế
chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ.
+ Cơ sở hạ tầng thay đổi, đời sống vật chất tinh thần của một bộ phận nhân dân thay
đổi.
Tất cả những điều đó dẫn đến diễn biến tâm lý, lối sống khu vực ngoại thành Hà Nội
thay đổi theo. Sự thay đổi này vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực. Trong đó thanh niên
là đối tượng thay đổi nhanh nhất( do đặc điểm của lứa tuổi này). Trước những biểu hiện tiêu
cực trong lối sống của một bộ phận thanh niên ngoại thành Hà Nội hiện nay( thực dụng,
……) việc xây dựng lối sống văn hoá trong thanh niên khu vực này là vấn đề có ý nghĩa cấp
bách

1

- Thủ đô HN có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Do đó xây dựng lối sống văn hoá
trong thanh niên ngoại thành HN sẽ góp phần xây dựng người HN văn minh, thanh lịch xứng
đáng với vị thế của Thủ đô.
Với những lý do như vậy, em đã chọn đề tài “ Xây dựng lối sống văn hoá trong
thanh niên ngoại thành Hà Nội” làm nội dung nghiên cứu.
2. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, mục lục, tài liệu tham khảo, luận...
1
Xây dựng li sống văn hóa trong thanh niên
ngoại thành Hà Nội hin nay
Nguyễn Hoàng Hiếu
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Ch nghĩa xã hội khoa hc
Mã số: 60 22 85
Người hướng dn: TS. Dương Văn Duyên
Năm bảo v: 2012
Abstract. Làm khái niệm đặc điểm bản ca li sống văn hóa, đặc điểm li
sống thanh niên ngoại thành Nội. Ch ra nhng đc đim t nhiên, kinh tế - xã
hội tác động đến li sng của thanh niên ngoại thành Hà Nội thc trạng xây dựng
li sống n hóa của thanh niên ngoại thành Hà Nội những m gần đây. Đề ra mt
s giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu qu việc xây dựng li sống văn hóa trong thanh
niên ngoại thành Hà Nội trước những yêu cầu hin nay.
Keywords. Xây dựng li sng; Ch nghĩa xã hội khoa hc; Li sống văn hóa; Thanh
niên; Hà Nội
Content
1. Lý do chọn đề tài:
- Đảng cng sn VN trong sut quá trình lãnh đạo cách mng luôn đánh giá cao tm
quan trng ca thanh niên, công tác xây dng thanh niên mi xã hi ch nghĩa…Do đó, xây
dng li sng văn hoá trong thanh niên góp phn to ra thế h thanh niên mi theo quan đim
ca Đảng.
- Khu vc ngoi thành( phía tây ca HN) trong nhng năm gn đây đang có s thay
đổi nhanh chóng:
+ Quá trình công nghip hoá, hin đại hoá; quá trình đô th hoá din ra vi tc độ
nhanh( din tích đất nông nghip gim)
+S thay đổi nhanh chóng ca nn sn xut t sn xut nh, sn xut t nhiên gn vi
nông nghip sang sn xut ln, sn xut hàng hoá gn vi kinh tế th trường; cơ cu kinh tế
chuyn dch mnh theo hướng công nghip, dch v.
+ Cơ s h tng thay đổi, đời sng vt cht tinh thn ca mt b phn nhân dân thay
đổi.
Tt c nhng điu đó dn đến din biến tâm lý, li sng khu vc ngoi thành Hà Ni
thay đi theo. S thay đi này va có mt tích cc va có mt tiêu cc. Trong đó thanh niên
là đối tượng thay đi nhanh nht( do đc đim ca la tui này). Trước nhng biu hin tiêu
cc trong li sng ca mt b phn thanh niên ngoi thành Hà Ni hin nay( thc dng,
……) việc xây dng li sng văn hoá trong thanh niên khu vc này là vn đề có ý nghĩa cp
bách
Xây dựng lối sống văn hóa trong thanh niên ngoại thành Hà Nội hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng lối sống văn hóa trong thanh niên ngoại thành Hà Nội hiện nay - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Xây dựng lối sống văn hóa trong thanh niên ngoại thành Hà Nội hiện nay 9 10 382