Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng mô hình lý thuyết và phương pháp đo lường về chỉ số hài lòng khách hàng ở Việt Nam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 6196 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Xây dựng mô hình lý thuyết và phương pháp đo lường về chỉ
số hài lòng khách hàng ở Việt Nam

Lê Văn Huy - Nguyễn Thị Hà My

Trong khoảng gần 20 năm trở lại đây, chỉ số đo lường về mức độ hài
lòng của khách hàng (Customer Satisfaction Index - CSI) đã xuất hiện tại
nhiều quốc gia trên thế giới và ngày càng phát huy được tác dụng cũng như
tầm ảnh hưởng của nó. Hiện nay, không chỉ các doanh nghiệp kinh doanh
sử dụng CSI như công cụ đo lường và thúc đẩy nhận thức khách hàng đối
với sản phẩm, dịch vụ mà ngay cả những tổ chức phi lợi nhuận, chính
quyền địa phương hay chính phủ cũng đặc biệt quan tâm đến việc đẩy
mạnh ứng dụng chỉ số này trong các lĩnh vực quản lí.
Đề cao sự thỏa mãn của khách hàng đã trở thành sứ mệnh phát triển
chung của nhiều tổ chức, khách hàng thỏa mãn khi tiêu dùng sản phẩm sẽ
là tài sản, là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của tổ chức trong quá trình
kinh doanh. Chỉ số hài lòng khách hàng (CSI) là một công cụ đo lường nhận
thức của khách hàng về nhãn hiệu và đánh giá tình hình hoạt động của
những doanh nghiệp, của các ngành, các lĩnh vực và cao hơn hết là đánh
giá mọi mặt của nền kinh tế của cả một quốc gia. Mục tiêu của một chương
trình CSI là xây dựng và đo lường các biến số có thể tác động đến sự thỏa
mãn của khách hàng, tất nhiên, chúng nằm trong mối quan hệ so sánh
tương quan với các đối thủ cạnh tranh. ở cấp độ quốc gia, CSI là công cụ
chuẩn mực để đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp, các ngành, các
lĩnh vực trong việc thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng (người dân) nhằm
tạo ra cơ sở trong hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và
hình thành các chiến lược marketing cho sản phẩm, dịch vụ nói riêng và
marketing địa phương cho một vùng hoặc một quốc gia nói chung.
CHỉ Số QUốC GIA Về HàI LòNG KHáCH HàNG
Từ thập kỷ 70 của thế kỉ trước, nhiều nhà nghiên cứu về hành vi
khách hàng ở các nước phát triển đã bắt đầu có những nghiên cứu chuyên
sâu về sự thỏa mãn của khách hàng như Oliver (1977), Churchill và
Suprenant (1982), Olshavsky (1993). Năm 1989, Fornell và các đồng nghiệp
của ông ở Đại học Michigan đã giúp Thụy Điển thiết lập hệ thống đo lường
sự thỏa mãn của khách hàng đầu tiên trên thế giới ở cấp độ quốc gia
(SCSB - Swedish Customer Satisfaction Barometer) (Fornell, 1992) và đây là
cơ sở cho việc thiết lập chỉ số hài lòng khách hàng sau này.
Năm 1994, chỉ số thỏa mãn khách hàng của Mỹ cũng được công bố American Customer Satisfaction Index (ACSI) (Fornell, 1996). Mô hình ACSI
được công bố đã đánh dấu bước phát triển của...
y d ng mô hình lý thuy t và ph ng pp đo l ng v ch ế ươ ườ
s i lòng kchng Vi t Nam
Lê Văn Huy - Nguy n Th Hà My
Trong kho ng g n 20 năm tr l i đây, ch s đo l ng v m c đ hài ườ
lòng c a khách hàng (Customer Satisfaction Index - CSI) đã xu t hi n t i
nhi u qu c gia trên th gi i ngày càng phát huy đ c tác d ng cũng nh ế ượ ư
t m nh h ng c a nó. Hi n nay, không ch các doanh nghi p kinh doanh ưở
s d ng CSI nh công c đo l ng thúc đ y nh n th c khách hàng đ i ư ườ
v i s n ph m, d ch v ngay c nh ng t ch c phi l i nhu n, chính
quy n đ a ph ng hay chính ph cũng đ c bi t quan tâm đ n vi c đ y ươ ế
m nh ng d ng ch s này trong các lĩnh v c qu n lí.
Đ cao s th a mãn c a khách hàng đã tr thành s m nh phát tri n
chung c a nhi u t ch c, khách hàng th a mãn khi tiêu dùng s n ph m s
i s n, l i th c nh tranh quan tr ng nh t c a t ch c trong quá trình ế
kinh doanh. Ch s hài lòng khách hàng (CSI) là m t công c đo l ng nh n ườ
th c c a khách hàng v nhãn hi u và đánh giá tình hình ho t đ ng c a
nh ng doanh nghi p, c a các ngành, c lĩnh v c cao h n h t đánh ơ ế
giá m i m t c a n n kinh t c a c m t qu c gia. M c tiêu c a m t ch ng ế ươ
trình CSI là xây d ng đo l ng các bi n s th tác đ ng đ n s th a ườ ế ế
n c a khách hàng, t t nhiên, chúng n m trong m i quan h so nh
t ng quan v i c đ i th c nh tranh. c p đ qu c gia, CSI là công cươ
chu n m c đ đánh giá ho t đ ng c a c doanh nghi p, các ngành, các
lĩnh v c trong vi c th a mãn s hài lòng c a khách hàng (ng i dân) nh m ườ
t o ra c s trong ho ch đ nh chi n l c kinh doanh c a doanh nghi p và ơ ế ượ
hình thành các chi n l c marketing cho s n ph m, d ch v nói riêng ế ượ
marketing đ a ph ng cho m t vùng ho c m t qu c gia nói chung. ươ
CH S QU C GIA V HàI LòNG KHáCH HàNG
T th p k 70 c a th k tr c, nhi u n nghiên c u v hành vi ế ướ
khách hàng các n c phát tri n đã b t đ u có nh ng nghiên c u chuyên ướ
sâu v s th a mãn c a khách hàng nh Oliver (1977), Churchill ư
Suprenant (1982), Olshavsky (1993). Năm 1989, Fornell các đ ng nghi p
c a ông Đ i h c Michigan đã giúp Th y Đi n thi t l p h th ng đo l ng ế ườ
s th a n c a khách hàng đ u tiên trên th gi i c p đ qu c gia ế
(SCSB - Swedish Customer Satisfaction Barometer) (Fornell, 1992) và đây là
c s cho vi c thi t l p ch s hài lòng khách hàng sau này.ơ ế
Năm 1994, ch s th a mãn khách hàng c a M cũng đ c công b - ư
American Customer Satisfaction Index (ACSI) (Fornell, 1996). hình ACSI
đ c công b đã đánh d u b c phát tri n c a h th ng CSI khi gi i thi uượ ư
các bi n s nguyên nhân c a s th a mãn khách hàng, đó s mong đ i,ế
ch t l ng c m nh n và giá tr c m nh n c a khách hàng. K t qu c a vi c ượ ế
nghiên c u s hài lòng khách hàng chính vi c phát hi n lòng trung thành
ho c nh ng phàn nàn c a h đ i v i s n ph m nh m ho ch đ nh nh ng
Xây dựng mô hình lý thuyết và phương pháp đo lường về chỉ số hài lòng khách hàng ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng mô hình lý thuyết và phương pháp đo lường về chỉ số hài lòng khách hàng ở Việt Nam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Xây dựng mô hình lý thuyết và phương pháp đo lường về chỉ số hài lòng khách hàng ở Việt Nam 9 10 291