Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2282 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh
giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ
Nguyễn Văn Thông
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên
Chuyên ngành: Bảo đảm Toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
Mã số: 60 46 35
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TSKH Bùi Công Cƣờng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan kiến thức cơ sở về lý thuyết tập mờ và số mờ. Giới
thiệu phƣơng pháp mới để đánh giá bài làm của học sinh sử dụng tập
mờ. Đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng cách sử dụng hàm thuộc
và luật mờ
Keywords: Lý thuyết tập mờ; Toán học; Công nghệ thông tin; Toán tin
Content
Từ khi lí thuyết tập mờ đƣợc Zadeh đề xuất năm 1965, lí thuyết tập mờ và logic
mờ phát triển rất nhanh và đa dạng. Công nghệ mờ và công nghệ mạng nơ-ron phát
triển mạnh, áp dụng vào các ngành công nghiệp làm ra nhiều sản phẩm thông minh,
đáp ứng nhu cầu thị trƣờng. Những năm gần đây, một số nghiên cứu ứng dụng lý
thuyết tập mờ vào giáo dục đào tạo đã đƣợc tiến hành và có những kết quả cụ thể nhƣ
đánh giá học sinh, xếp hạng hệ thống giáo dục..
Việc chấm điểm bài làm của học sinh nhƣ hiện tại đạt độ chính xác chƣa cao, vì
thực chất điểm mà học sinh đạt đƣợc trong mỗi bài kiểm tra có tính chất "mờ". Ví dụ
trong số những học sinh đƣợc điểm 8 thì có những học sinh đạt “cỡ 8 điểm”, tức là có
thể thấp hơn hay cao hơn 8 điểm một chút…
Trên cơ sở đã tìm hiểu những kiến thức cơ bản về logic mờ, là ngƣời trực tiếp
làm nhiệm vụ quản lý giáo dục, tôi chọn đề tài "Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ
trợ đánh giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ" cho luận văn của mình, nhằm nghiên cứu
một cách mới để đánh giá học sinh chính xác hơn, khách quan hơn, công bằng hơn.
Tôi dùng phần mềm Matlab để cài đặt chƣơng trình tính và đƣa ra những kết quả đánh
giá cụ thể.
Luận văn gồm 3 chƣơng:
Chƣơng 1: Kiến thức cơ sở về lý thuyết tập mờ và số mờ.

Chƣơng 2: Phƣơng pháp mới để đánh giá bài làm của học sinh sử dụng tập mờ.
Chƣơng 3: Đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng cách sử dụng hàm thuộc
và luật mờ.
Do thời gian có hạn và khả năng còn hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi
những thiếu sót, tôi rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến từ các thầy cô giáo, các
bạn học viên để hoàn thiện hơn bản luận văn của mình.

2

Chương 1. KIẾN THỨC CƠ SỞ VỀ LÝ THUYẾT TẬP MỜ
VÀ SỐ MỜ
1.1. Tập mờ
1.1.1. Định nghĩa [3]:
Cho tập X  , ta sẽ gọi X là không gian nền.
A là tập mờ trên không gian nền X nếu A đƣợc xác định bởi hàm:

 A : X [0,1] (  A ( x) [0,1], x  X )
 A gọi là hàm thuộc (membership function);
 A ( x) là độ thuộc của x vào tậ...
Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh
giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ
Nguyễn Văn Thông
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên
Chuyên ngành: Bảo đảm Toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
Mã số: 60 46 35
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TSKH Bùi Công Cƣờng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan kiến thức cơ sở về lý thuyết tập mờ và số mờ. Giới
thiệu phƣơng pháp mới để đánh giá bài làm của học sinh sử dụng tập
mờ. Đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng cách sử dụng hàm thuộc
và luật mờ
Keywords: Lý thuyết tập mờ; Toán học; Công nghệ thông tin; Toán tin
Content
Từ khi lí thuyết tập mờ đƣợc Zadeh đề xuất năm 1965, lí thuyết tập mờ và logic
mờ phát triển rất nhanh đa dạng. Công nghệ mờ công nghệ mạng -ron phát
triển mạnh, áp dụng vào các ngành công nghiệp m ra nhiều sản phẩm thông minh,
đáp ứng nhu cầu thị trƣờng. Những m gần đây, một số nghiên cứu ứng dụng
thuyết tập mvào giáo dục đào tạo đã đƣợc tiến hành và có những kết quả cụ thể nhƣ
đánh giá học sinh, xếp hạng hệ thống giáo dục..
Việc chấm điểm bài làm của học sinh nhƣ hiện tại đạt độ chính xác chƣa cao, vì
thực chất điểm mà học sinh đạt đƣợc trong mỗi bài kiểm tra tính chất "mờ". dụ
trong số những học sinh đƣợc điểm 8 thì có những học sinh đạt “cỡ 8 điểm”, tức
thể thấp hơn hay cao hơn 8 điểm một chút…
Trên sở đã tìm hiểu những kiến thức bản về logic mờ, ngƣời trực tiếp
làm nhiệm vụ quản giáo dục, tôi chọn đề tài "Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ
trợ đánh giá học sinh dùng thuyết tập mờ" cho luận văn của mình, nhằm nghiên cứu
một cách mới để đánh giá học sinh chính c hơn, khách quan n, công bằng n.
Tôi dùng phần mềm Matlab để cài đặt chƣơng trình tính và đƣa ra những kết quả đánh
giá cụ thể.
Luận văn gồm 3 chƣơng:
Chƣơng 1: Kiến thức cơ sở về lý thuyết tập mờsố mờ.
Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ 9 10 855