Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng một số tuyến điểm du lịch của thành phố Hà Nội sau khi mở rộng địa giới

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2837 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xây dựng một số tuyến điểm du lịch của thành
phố Hà Nội sau khi mở rộng địa giới
Đinh Nhật Lê
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: Chƣơng trình đào tạo thí điểm
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS Trần Thị Minh Hòa
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn để vận dụng vào việc xây dựng các tuyến
điểm du lịch của Thành phố Hà Nội sau khi mở rộng địa giới. Phân tích tiềm năng, khảo
sát thực trạng khai thác các tuyến điểm du lịch của Thành phố Hà Nộisau khi mở rộng
địa giới. Xây dựng một số tuyến điểm du lịch của Thành phố Hà Nội sau khi mở rộng
địa giới và đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả các tuyến điểm đó.
Keywords. Du lịch; Thành phố Hà Nội; Địa giới
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thủ đô Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội, là trái tim của cả nƣớc, nhận đƣợc
rất nhiều sự quan tâm, đầu tƣ về mọi mặt trong đó du lịch là lĩnh vực đƣợc ƣu tiên phát triển.
Sau khi chính thức mở rộng điạ giới vào tháng 1 năm 2008, thủ đô Hà Nội mới có diện tích lớn
gấp 3,6 so với trƣớc khi mở rộng, bao gồm: Thành phố Hà Nội cũ, toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện
Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã của huyện Lƣơng Sơn (Hòa Bình). Tổng diện tích của thủ đô mới
là hơn 3.300 km2. Sự mở rộng ấy đã đem lại cho Hà Nội thêm rất nhiều tài nguyên du lịch, là
những nguồn lực quan trọng trong sự phát triển du lịch. Không còn bó hẹp trong ba mƣơi sáu
phố phƣờng vốn đã quá quen thuộc với du khách, du lịch Hà Nội ngày nay đem đến nhiều lựa
chọn hơn với những chƣơng trình du lịch phong phú đáp ứng nhu cầu thẩm nhận của nhiều tập
khách khác nhau nhƣ du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dƣỡng, du lịch lễ hội, du lịch làng nghề, du
lịch nông nghiệp… Tiềm năng to lớn là vậy song trên thực tế sự mở rộng ấy mới chỉ ở góc độ
hành chính, chƣa có đƣợc những bƣớc đột phá đối với du lịch Thủ đô. Việc nghiên cứu để xây
dựng các tuyến điểm du lịch mới là một việc làm hết sức cần thiết nhằm tạo nên những sản

1

phẩm du lịch độc đáo, thu hút ngày càng đông đảo du khách đến Hà Nội, góp phần phát huy
đƣợc những lợi thế, tƣơng xứng với tiềm năng du lịch của Thủ đô.
Xuất phát từ thực tế đó, tôi đã lựa chọn đề tài: “Xây dựng một số tuyến điểm du lịch
của Thành phố Hà Nộisau khi mở rộng địa giới” làm đề tài luận văn thạc sỹ với mong muốn
đóng góp một phần nhỏ bé mà ý nghĩa đối với sự phát triển du lịch của Thủ đô Hà Nội.
2. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của luận văn là xây dựng một số tuyến điểm du
lịch của Thành phố Hà Nộisau ...
1
Xây dựng mt s tuyến điểm du lch của thành
ph Hà Nội sau khi m rộng địa gii
Đinh Nhật Lê
Trƣờng Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: Chƣơng trình đào tạo thí điểm
Ni ng dn khoa hc: PGS. TS Trn Th Minh Hòa
Năm bảo v: 2012
Abstract. Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn để vận dụng vào việc xây dựng các tuyến
điểm du lịch của Thành phố Hà Nội sau khi mở rộng địa giới. Phân tích tiềm năng, khảo
sát thực trạng khai thác các tuyến điểm du lịch của Thành phố Nộisau khi mở rộng
địa giới. y dựng một số tuyến điểm du lịch của Thành phố Nội sau khi mở rộng
địa giới và đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả các tuyến điểm đó.
Keywords. Du lịch; Thành phố Hà Nội; Địa giới
Content.
M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Th đô Nội trung tâm kinh tế, văn hoá, hội, trái tim của c c, nhận đƣợc
rt nhiu s quan tâm, đầu về mi mặt trong đó du lịch lĩnh vực đƣợc ƣu tiên phát trin.
Sau khi chính thức m rộng điạ giới vào tháng 1 năm 2008, thủ đô Nội mới diện tích lớn
gấp 3,6 so với trƣớc khi mở rộng, bao gồm: Thành phố Nội cũ, toàn bộ tỉnh Tây, huyện
Linh (Vĩnh Phúc) và 4 của huyện Lƣơng Sơn (Hòa Bình). Tổng diện tích của thủ đô mới
hơn 3.300 km2. S m rng y đã đem lại cho Nội thêm rt nhiều tài nguyên du lịch,
nhng ngun lc quan trng trong s phát triển du lịch. Không còn hẹp trong ba mƣơi sáu
ph phƣờng vốn đã quá quen thuộc với du khách, du lịch Nội ngày nay đem đến nhiu la
chọn hơn với những chƣơng trình du lch phong phú đáp ng nhu cu thm nhn ca nhiu tp
khách khác nhau nhƣ du lịch sinh thái, du lch ngh dƣỡng, du lch l hi, du lịch làng nghề, du
lịch nông nghiệp… Tiềm năng to lớn vậy song trên thc tế s m rng y mi ch góc độ
hành chính, chƣa đƣợc những bƣớc đột phá đối vi du lch Th đô. Việc nghiên cứu để xây
dựng các tuyến điểm du lch mới mt vic làm hết sc cn thiết nhm tạo nên những sn
Xây dựng một số tuyến điểm du lịch của thành phố Hà Nội sau khi mở rộng địa giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng một số tuyến điểm du lịch của thành phố Hà Nội sau khi mở rộng địa giới - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Xây dựng một số tuyến điểm du lịch của thành phố Hà Nội sau khi mở rộng địa giới 9 10 664