Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Hà Tây hiện nay

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1291 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xây dựng nguồn lực con người trong quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,
nông thôn ở Hà Tây hiện nay
Đào Thị Hiên
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn Thạc sĩ ngành: Triết học; Mã số: 60.22.80
Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Lực
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Nghiên cứu việc xây dựng nguồn nhân lực con người ở Hà Tây trong thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Phân tích, đánh
giá thực trạng nguồn nhân lực và việc sử dụng nguồn nhân lực con người cho công
nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Hà Tây hiện nay. Đề xuất những
quan điểm và giải pháp đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo khu vực nông thôn, hoàn
thiện hệ thống đào tạo nguồn nhân lực con người, nâng cao thể lực cho người lao
động, tạo nhiều việc làm và phát triển thị trường lao động nông thôn gắn với xây dựng
nguồn lực con người nhằm góp phần thúc đẩy việc xây dựng nguồn lực con người đáp
ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở Hà Tây
hiện nay
Keywords: Hà Tây; Nguồn nhân lực; Nông nghiệp; Nông thôn
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một trong những vấn
đề quan trọng hàng đầu đối với nước ta, bởi vì nông thôn Việt Nam chiếm hơn 70% lao động
và gần 80% dân số. Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là chủ
trương lớn của Đảng và Nhà nước và là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đòi hỏi ở con người - chủ thể của các quá trình xã hội những tư chất mới như có
năng lực sáng tạo, nhạy bén năng động, thích ứng và làm chủ các quá trình biến đổi, có tri
thức khoa học, công nghệ và năng lực vận dụng tri thức đó vào thực tiễn; có thể chất tinh thần
tốt và tư tưởng vững vàng. Mặt khác, công nghiệp hoá, hiện đại hoá cũng tạo điều kiện để con
người hình thành và phát triển tư chất này.
Nếu coi con người là nguồn lực cơ bản cho tăng trưởng và phát triển kinh tế thì nguồn
lao động dồi dào là một tiềm năng to lớn đối với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông

nghiệp, nông thôn Hà Tây. Tuy nhiên, với khoảng 90% dân số đang sinh sống ở nông thôn và
gần 70% lực lượng lao động đang hoạt động trong nông nghiệp, nếu không được đào tạo và
sử dụng tốt, thì chính nó lại có thể trở thành gánh nặng, cản trở sự phát triển kinh tế.
Trong những năm qua các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ
chức chính trị - xã hội Hà Tây đã có nhiều chính sách và giải pháp nhằ...
y dựng nguồn lực con người trong quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,
nông thôn ở Hà Tây hiện nay
Đào Thị Hiên
Trung tâm Đào to, bi dưỡng ging viên lun chính tr
Luận văn Thạc sĩ ngành: Triết học; số: 60.22.80
Người ng dẫn: TS. Lê n Lực
m bảo vệ: 2008
Abstract: Nghiên cứu việc xây dựng nguồn nhân lực con người y trong thi
kỳ đẩy mạnh ng nghiệp hóa, hin đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Phân tích, đánh
giá thực trạng nguồn nhân lực việc sử dụng nguồn nhân lực con người cho công
nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn y hiện nay. Đề xuất những
quan điểm giải pháp đầu tư, phát triển giáo dục và đào to khu vực nông thôn, hoàn
thiện hệ thống đào to nguồn nhân lực con người, nâng cao th lực cho người lao
động, tạo nhiều việc làm và pt trin thị trường lao động nông thôn gắn với xây dựng
nguồn lực con người nhằm góp phần thúc đẩy việc xây dựng nguồn lực con người đáp
ứng u cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở Hà Tây
hiện nay
Keywords: Tây; Nguồn nhân lực; ng nghiệp; ng thôn
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Vấn đề ng nghiệp hoá, hin đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một trong nhng vấn
đề quan trọng hàng đầu đối với nước ta, bởi nông thôn Việt Nam chiếm hơn 70% lao động
gần 80% n số. Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn chủ
trương lớn của Đảng Nnước mt nhim vụ cực kquan trọng. Công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đòi hỏi con người - chủ thể của các quá trình hội những tư chất mi như
năng lực sáng tạo, nhạy n năng đng, thích ứng làm chủ các quá trình biến đổi, tri
thức khoa hc, công nghệ năng lực vn dụng tri thức đó vào thực tiễn; thể chất tinh thn
tốt và tư tưởng vững vàng. Mặt khác,ng nghiệp hoá, hiện đại hoá cũng tạo điều kiện để con
người hình thành và phát trin tư chất này.
Nếu coi con người nguồn lực bản cho tăng trưởng và phát trin kinh tế t nguồn
lao động dồi dào là mt tiềm năng to lớn đối với quá trìnhng nghiệp hoá, hiện đại hoá nông
Xây dựng nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Hà Tây hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Hà Tây hiện nay - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Xây dựng nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Hà Tây hiện nay 9 10 73