Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: một số vấn đề lý luận và thực tiễn Nguyễn Thị Phương Quỳnh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3263 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam hiện nay: một số vấn đề lý
luận và thực tiễn
Nguyễn Thị Phương Quỳnh
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Triết học; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nquyễn Thúy Vân
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Làm rõ một số vấn đề lý luận về nhà nước pháp quyền và nhà nước pháp
quyền XHCN ở Việt Nam. Khảo sát thực tiễn quá trình xây dựng nhà nước pháp
quyền XHCN ở Việt Nam trong thực tiễn từ năm 2001 tới nay. Đề xuất một số giải
pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa về mặt lý luận cho quá trình xây dựng nhà nước pháp
quyền XHCN ở Việt Nam.
Keywords. Xã hội chủ nghĩa; Việt Nam; Nhà nước pháp quyền
Content
1. Lý do chọn đề tài
Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, vấn đề chính quyền và việc xây
dựng hoàn thiện một nhà nước kiểu mới, nhà nước của dân, do dân và vì dân ở Việt Nam
luôn là mối quan tâm hàng đầu, là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, của Nhà nước ta. Đặc biệt,
sự phát triển của đất nước trong giai đoạn đổi mới và vận hành nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN đang đặt ra yêu cầu xây dựng một nền dân chủ, đảm bảo các quyền tự do và
bình đẳng của con người, của công dân cũng như yêu cầu cải cách bộ máy nhà nước, xây
dựng hệ thống pháp luật càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của ĐCS Việt Nam đã khẳng định: “Xây dựng
nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ số một, bao trùm, chi
phối các nhiệm vụ khác” [26, tr.131-132]. Để hiện thực hóa phương châm xây dựng nhà nước
pháp quyền XHCN ở Việt Nam, cần phải giải quyết nhiều vấn đề, mà trước hết là phương
diện lý luận bởi vấn đề nhà nước pháp quyền tuy không phải là mới, nhưng trước đây, ở các
nước XHCN nói chung và ở Việt Nam nói riêng, vấn đề này chưa được quan tâm nghiên cứu
một cách đúng mức. Sự chuẩn bị về mặt lý luận để xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN
mới chỉ là bước đầu, chưa có sự chín muồi cần thiết, đặc biệt vẫn còn tồn tại quan niệm đối
lập một cách trừu tượng nhà nước tư sản với nhà nước XHCN, đồng nhất nhà nước pháp
quyền với nhà nước tư sản, coi mô hình nhà nước pháp quyền là mang tính tư sản. Điều này
đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải tập trung nghiên cứu về mặt lý luận nhằm làm sáng rõ những
nhận thức và tư tưởng cơ bản về nhà nước pháp quyền trên thế giới cũng như ở nước ta hiện
nay.
Bên cạnh đó, thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay cũng đang
bộc lộ sự lúng túng về phương diện lý luận cho cách thức cũng như mô hình nhà nước mà

ch...
Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội ch
nghĩa ở Vit Nam hin nay: mt s vấn đề
luận và thực tin
Nguyn Th Phương Quỳnh
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Triết hc; Mã số: 60 22 80
Người hướng dn: PGS. TS. Nquyễn Thúy Vân
Năm bảo v: 2010
Abstract. Làm một s vấn đề lý luận v nhà nước pháp quyền nhà nước pháp
quyn XHCN Vit Nam. Khảo sát thực tiễn qtrình xây dựng nhà nước pháp
quyn XHCN Vit Nam trong thc tin t năm 2001 tới nay. Đề xut mt s gii
pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa v mặt lý luận cho quá trình xây dựng nhà nước pháp
quyn XHCN Vit Nam.
Keywords. Xã hội ch nghĩa; Vit Nam; Nhà nước pháp quyền
Content
1. Lý do chọn đề tài
Trong sut tiến trình lãnh đạo cách mạng Vit Nam, vấn đ chính quyền việc xây
dựng hoàn thiện một nhà nước kiu mi, nhà nước của dân, do dân dân Vit Nam
luôn mối quan tâm hàng đầu, nhiệm v trọng tâm của Đảng, của Nhà nước ta. Đặc bit,
s phát triển ca đất c trong giai đoạn đổi mới vận hành nn kinh tế th trường định
hướng XHCN đang đặt ra yêu cầu xây dựng mt nền dân chủ, đảm bảo các quyền t do
bình đẳng của con người, của công dân cũng như yêu cầu cải cách b y nhà nước, xây
dng h thống pháp luật càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đại hội đại biểu toàn quc ln th IX của ĐCS Việt Nam đã khẳng đnh: Xây dựng
nhà nước pháp quyền XHCN dưới s lãnh đo của Đảng nhiệm v s một, bao trùm, chi
phối các nhiệm v khác” [26, tr.131-132]. Để hin thực hóa phương châm xây dựng nhà nước
pháp quyn XHCN Vit Nam, cn phi gii quyết nhiu vấn đề, trưc hết phương
diện lý lun bi vấn đề nhà nước pháp quyền tuy không phải mới, nhưng trước đây, các
nước XHCN nói chung Việt Nam nói riêng, vấn đề này chưa được quan tâm nghiên cứu
một cách đúng mức. S chun b v mặt lý luận để y dựng nhà nước pháp quyền XHCN
mi ch bước đầu, chưa s chín muồi cn thiết, đặc bit vẫn còn tồn ti quan niệm đối
lp một cách trừu tượng nhà nước sản với nhà nước XHCN, đồng nhất nhà nước pháp
quyn với nhà nước sản, coi hình nhà nước pháp quyền mang tính sản. Điều này
đòi hỏi các nhà nghiên cu phi tập trung nghiên cứu v mặt lý luận nhằm làm sáng rõ những
nhn thức tưởng bản v nhà nước pháp quyền trên thế giới cũng như nước ta hin
nay.
Bên cạnh đó, thc tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền nước ta hiện nay cũng đang
bc l s lúng túng về phương diện lý luận cho cách thức cũng như hình nhà nước
Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: một số vấn đề lý luận và thực tiễn Nguyễn Thị Phương Quỳnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: một số vấn đề lý luận và thực tiễn Nguyễn Thị Phương Quỳnh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: một số vấn đề lý luận và thực tiễn Nguyễn Thị Phương Quỳnh 9 10 730