Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng phát triển và quản trị thương hiệu mạnh như thế nào?

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xây dựng phát triển và quản trị thương hiệu mạnh như
thế nào?
Thương hiệu ngày càng có vai trò quan trọng trong xu
thế cạnh tranh và phát triển định hướng hội nhập kinh
tế thế giới. Thương hiệu dẫn dắt chiến lược tổ chức,
là chất xúc tác quan trọng để thực hiện thành công
mục tiêu kinh doanh và là điểm trọng tâm kết nối mọi
nguồn lực hay khía cạnh quản trị tổ chức, nhân viên,
đối tác & khách hàng của bạn.Thương hiệu còn dẫn
dắt nhận thức, thái độ và hành vi nhân viên trong
công việc hàng ngày nếu tổ chức chú trọng đến việc
truyền thông thương hiệu nội bộ trước khi truyền
thông ra bên ngoài.

Sở hữu thương hiệu mạnh thậm chí danh mục các
thương hiệu mạnh là mơ ước của tất cả mọi lãnh đạo
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế...Bài viết sau
chia sẽ cách thức để xây dựng, phát triển và quản trị
một thương hiệu mạnh như thế nào?

Xây dựng
thương hiệu
khởi đầu bằng
việc nghiên cứu
khách hàng
mục tiêu nhằm
tìm hiểu cảm
nhận của họ đối
với sản phẩm/dịch vụ và hình ảnh thương hiệu trong
mối quan hệ cạnh tranh với các đối thủ trong cùng
ngành hàng thông qua đo lường sức khoẻ thương
hiệu (nhờ nghiên cứu định lượng) về độ nhận biết
thương hiệu, mức độ sử dụng & trung thành đối với
thương hiệu; nghiên cứu các yếu tố quan trọng ảnh
hưởng đến quyết định mua hàng; xác định các yếu tố
cạnh tranh chủ yếu và ưu thế cạnh tranh trong quan
hệ với lợi ích cảm nhận bởi khách hàng; xác định
hình ảnh công ty lý tưởng trong ngành hàng; xác định
sự thật ngầm hiểu hay thấu hiểu khách hàng (nhờ
nghiên cứu định tính). Đây là cơ sở tiền đề giúp
doanh nghiệp xây dựng định vị thương hiệu (brand

positioning), hoặc tái định vị thương hiệu (brand repositioning) hay đơn giản hơn là làm mới thương hiệu
(brand refresh) nhằm tạo ra sự khác biệt & phù hợp
đối với khách hàng trong từng phân khúc thị trường &
ngành hàng cạnh tranh.

Xây dựng nền tảng thương hiệu xác định tương lai
mà thương hiệu nhắm đến (tầm nhìn), những gì bạn
hứa hẹn và cam kết thực hiện (brand promise) lâu dài
đối với mọi đối tượng mục tiêu liên quan đến doanh
nghiệp. Công việc định vị thương hiệu (với công cụ
như brandkey) còn giúp xác định các yếu tố thương
hiệu chủ chốt như ngành hàng cạnh tranh, phân khúc
& thị trường mục tiêu, thấu hiểu khách hàng mục tiêu,
lợi ích thương hiệu, điểm khác biệt, ưu thế cạnh tranh
cốt lõi, lý do tin tưởng thương hiệu, giá trị & tính cách
thương hiệu, bao gồm xây dựng nền tảng kích hoạt
thương hiệu (brand activation platform) dựa trên cốt
lõi thương hiệu (core value) để định hướng truyền
...
Xây dựng phát triển và quản trị thương hiệu mạnh như
thế nào?
Thương hiệu ngày càng có vai trò quan trọng trong xu
thế cạnh tranh và phát triển định hướng hội nhập kinh
tế thế giới. Thương hiệu dẫn dắt chiến lược tổ chc,
là cht xúc tác quan trọng để thực hiện thành công
mục tiêu kinh doanh và là điểm trọng tâm kết nối mọi
nguồn lực hay khía cạnh quản trị tổ chc, nhân viên,
đối tác & khách hàng của bạn.Thương hiệu còn dn
dt nhn thc, thái độ và hành vi nhân viên trong
công vic hàng ngày nếu t chc chú trọng đến vic
truyền thông thương hiệu ni btrước khi truyn
thông ra bên ngoài.
Shữu thương hiệu mạnh thm chí danh mục các
thương hiệu mạnh là mơ ước ca tt cả mọi lãnh đạo
trong bi cnh hi nhp kinh tế quc tế...Bài viết sau
chia sẽ cách thc để xây dng, phát trin và quản trị
một thương hiệu mạnh như thế nào?
Xây dựng phát triển và quản trị thương hiệu mạnh như thế nào? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng phát triển và quản trị thương hiệu mạnh như thế nào? - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Xây dựng phát triển và quản trị thương hiệu mạnh như thế nào? 9 10 215