Ktl-icon-tai-lieu

“Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất cho xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên”

Được đăng lên bởi Đoàn Ngà
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2086 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ.......................................................................................................1
PHẦN I. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU..............................................3
1.1.Nghiên cứu ở Thế Giới....................................................................................3
1.2. Nghiên Cứu ở Việt Nam.................................................................................5
1.3. Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên...................................9
PHẦN II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU, NỘI DUNG,
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................11
2.1. Mục tiêu nghiên cứu.....................................................................................11
2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................11
2.3. Nội dung nghiên cứu....................................................................................11
2.4. Phương pháp nghiên cứu..............................................................................12
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu....................................................................12
2.4.2. Phương pháp xử lý số liệu.........................................................................13
PHẦN III. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU..........................................14
3.1. Điều kiện tự nhiên........................................................................................14
3.1.1. Vị trí địa lý.................................................................................................14
3.1.2. Địa hình.....................................................................................................14
3.1.3. Đất đai thổ nhưỡng...................................................................................14
3.1.4. Khí hậu......................................................................................................14
3.1.5. Nguồn nước...............................................................................................14
3.2. Điều kiện dân sinh, kinh tế, xã hội...............................................................15
3.2.1. Dân số, dân tộc..........................................................................................15
3.2.2. Số thôn, bản...............................................................................................15
3.2.3. Tình hình phát triển kinh tế xã hội............................
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ.......................................................................................................1
PHẦN I. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU..............................................3
1.1.Nghiên cứu ở Thế Giới....................................................................................3
1.2. Nghiên Cứu ở Việt Nam.................................................................................5
1.3. Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên...................................9
PHẦN II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU, NỘI DUNG,
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................11
2.1. Mục tiêu nghiên cứu.....................................................................................11
2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................11
2.3. Nội dung nghiên cứu....................................................................................11
2.4. Phương pháp nghiên cứu..............................................................................12
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu....................................................................12
2.4.2. Phương pháp xử lý số liệu.........................................................................13
PHẦN III. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU..........................................14
3.1. Điều kiện tự nhiên........................................................................................14
3.1.1. Vị trí địa lý.................................................................................................14
3.1.2. Địa hình.....................................................................................................14
3.1.3. Đất đai thổ nhưỡng...................................................................................14
3.1.4. Khí hậu......................................................................................................14
3.1.5. Nguồn nước...............................................................................................14
3.2. Điều kiện dân sinh, kinh tế, xã hội...............................................................15
3.2.1. Dân số, dân tộc..........................................................................................15
3.2.2. Số thôn, bản...............................................................................................15
3.2.3. Tình hình phát triển kinh tế xã hội............................................................15
PHẦN IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN..........................................................17
4.1. Điều tra điều kiện cơ bản của đối tượng quy hoạch.....................................17
4.1.1. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất của xã.......................17
4.1.1.1. Hiện trạng sử dụng đất của xã...............................................................17
“Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất cho xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
“Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất cho xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên” - Người đăng: Đoàn Ngà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
“Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất cho xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên” 9 10 767