Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng quỹ đầu tư trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3347 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xây dựng quỹ đầu tư trong Tập đoàn Bưu chính
Viễn thông Việt Nam
Tô Anh Tuấn
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Quản trị Kinh doanh; Mã số: 60 34 05
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Công Ty
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Khái quát hóa một số lý luận cơ bản về Quỹ đầu tư trong nền kinh tế thị trường.
Nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm về mô hình hoạt động của Quỹ đầu tư trong các tập
đoàn kinh doanh ở một số nước trên thế giới. Đánh gía thực trạng hoạt động tài chính và
các trung gian tài chính trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam làm cơ sở đề xuất
việc thành lập Quỹ đầu tư trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, chứng minh
tính tất yếu của việc thành lập Quỹ đầu tư và đề xuất mô hình Quỹ đầu tư và vận hành Quỹ
đầu tư trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Keywords: Quản trị doanh nghiệp; Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam; Quỹ đầu tư

Content
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài:
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là Tổng công ty Nhà nước giữ vai trò chủ đạo của
ngành Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Việt Nam, được thành lập theo Quyết định
số: 06/2006/QĐ-TTg, ngày 09/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ; hoạt động theo mô hình Công
ty mẹ- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), theo đó công ty mẹ có tên gọi là Tập
đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Trong bối cảnh quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ; Ngành Bưu điện Việt Nam đang
trong tiến trình tự do hoá thị trường, từng bước mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế thì VNPT đã và
đang phát triển theo hướng trở thành một Tập đoàn kinh doanh mạnh, hoạt động trên nhiều lĩnh
vực (Bưu chính, Viễn thông, Công nghiệp, nghiên cứu - đào tạo, hoạt động tài chính - tín dụng, du
lịch - lữ hành...) với nhiều loại hình sở hữu đan xen (Nhà nước, liên doanh, hợp tác kinh doanh,
Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn), có phạm vi hoạt động trải rộng toàn quốc và quốc
tế. Tập đoàn muốn phát triển nhanh và bền vững, nhất thiết phải có nhiều vốn đầu tư đặc biệt là
vốn trung và dài hạn. Nhưng làm thế nào để các tổ chức hay cá nhân đang nắm giữ những nguồn
vốn nhàn rỗi và các doanh nghiệp đang có ý tưởng kinh doanh khả thi có thể gặp và hợp tác với
nhau, cùng tìm cơ hội kinh doanh có lợi nhất. Các nguồn vốn nhàn rỗi riêng lẻ trong Tập đoàn
1

hay ngoài Tập đoàn do vậy sẽ được tập trung lại thành một nguồn vốn khổng lồ, thông qua Quỹ
đầu tư sẽ được đầu tư vào các dự án trung và dài hạn, đảm bảo được nguồn vốn phát triển vững
chắc cho toàn Tập đoàn. Rõ ràng, việc thiết lập và phá...
1
y dng qu đầu tư trong Tập đoàn Bưu chính
Vin thông Vit Nam
Anh Tun
Trường Đại hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành: Qun tr Kinh doanh; Mã s: 60 34 05
Người hướng dn: PGS.TS. Vũ Công Ty
m bảo v: 2008
Abstract: Khái quát hóa mt s luận cơ bản v Qu đầu tư trong nền kinh tế th trường.
Nghiên cu tng kết kinh nghim v hình hoạt động ca Qu đầu trong các tp
đoàn kinh doanh mt s nước trên thế giới. Đánh gía thực trng hoạt đng tài chính
các trung gian i chính trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam làm cơ sở đề xut
vic thành lp Qu đầu tư trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Vit Nam, chng minh
tính tt yếu ca vic thành lp Qu đầu tư và đề xut mô hình Qu đầu tư và vận hành Qu
đầu tư trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Vit Nam
Keywords: Qun tr doanh nghip; Tập đoàn Bưu chính viễn thông Vit Nam; Qu đầu tư
Content
LI M ĐẦU
1. S cn thiết của đề tài:
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Vit Nam Tổng công ty Nhà nước gi vai tch đạo ca
ngành Bưu chính Viễn thông và Công ngh thông tin Vit Nam, được thành lp theo Quyết đnh
số: 06/2006/-TTg, ny 09/01/2006 ca Th ng Chính ph; hoạt động theo mô hình Công
ty m- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), theo đó công ty mẹ tên gi là Tp
đoàn Bưu chính Viễn thông Vit Nam.
Trong bi cnh quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra mnh mẽ; Ngành Bưu điện Việt Nam đang
trong tiến trình t do hoá th trường, từng bước m ca, hi nhp kinh tế quc tế t VNPT đã
đang phát triển theo hướng tr thành mt Tập đoàn kinh doanh mạnh, hoạt động trên nhiều lĩnh
vc (Bưu chính, Viễn thông, Công nghip, nghiên cu - đào to, hoạt động tài chính - tín dng, du
lch - l hành...) vi nhiu loi nh s hữu đan xen (Nhà nưc, liên doanh, hp tác kinh doanh,
Công ty c phn, Công ty trách nhim hu hn), có phm vi hoạt động tri rng toàn quc và quc
tế. Tập đoàn muốn phát trin nhanh bn vng, nht thiết phi nhiu vốn đầu tư đặc bit là
vn trung i hn. Nhưng làm thế nào để các t chức hay nhân đang nắm gi nhng ngun
vn nhàn ri các doanh nghiệp đang ý ng kinh doanh kh thi th gp và hp tác vi
nhau, ng tìm hội kinh doanh li nht. Các ngun vn nhàn ri riêng l trong Tập đoàn
Xây dựng quỹ đầu tư trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng quỹ đầu tư trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Xây dựng quỹ đầu tư trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 9 10 644