Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng quy trình phân tích thiết kế giao diện người sử dụng phương pháp hướng đối tượng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xây dựng quy trình phân tích thiết kế giao
diện người sử dụng phương pháp hướng đối
tượng
Nguyễn Tuấn Việt
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Công Nghệ Thông Tin; Mã số: 1.01.10
Người hướng dẫn: PGS TS: Đặng Văn Đức
Năm bảo vệ: 2003
Abstract: Luận văn nghiên cứu, khảo sát các khái niệm, mô hình, phương pháp xây
dựng giao diện người sử dụng (UI) đề hình thành qui trình phân tích, thiết kế giao diện
với người sử dụng cho hệ thống phần mềm
Keywords: Công nghệ tin học; Thiết kế giao diện
Content
Lêi nãi ®Çu
C«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng trë nªn quan träng vµ cÇn thiÕt h¬n trong mäi lÜnh vùc cña
cuéc sèng. X©y dùng, thiÕt kÕ phÇn mÒm lµ c«ng cô hç trî m¹nh trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn
c«ng nghÖ th«ng tin, trong thêi ®¹i bïng næ c«ng nghÖ nh- hiÖn nay. Mét phÇn mÒm tèt ®¸p
øng ®-îc yªu cÇu cña ng-êi sö dông gåm c¸c chøc n¨ng sau: tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh mÒm dÎo,
tÝnh an toµn, kh¶ n¨ng sö dông… Mét trong c¸c chøc n¨ng rÊt quan träng nh»m ®em l¹i cho
ng-êi sö dông ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc ®ã lµ viÖc thiÕt kÕ giao diÖn ng-êi sö dông.
Cã rÊt nhiÒu ph-¬ng ph¸p còng nh- ng«n ng÷ lËp tr×nh hç trî trong viÖc ph©n tÝch thiÕt kÕ
giao diÖn ng-êi sö dông, nh-ng hÇu hÕt nh÷ng ng-êi nghiªn cøu ph-¬ng ph¸p luËn ph¸t triÓn
phÇn mÒm gÇn nh- chØ tËp trung vµo nghiªn cøu chøc n¨ng cña hÖ thèng, chøc n¨ng vÒ giao
diÖn ch-a ®-îc quan t©m mét c¸ch ®óng møc. ChÝnh v× vËy luËn v¨n ®-a ra viÖc kh¶o s¸t,
nghiªn cøu c¸c kh¸i niÖm, m« h×nh vµ c¸ch thøc x©y dùng giao diÖn ng-êi sö dông ®Ó thiÕt lËp
nªn qui tr×nh ph©n tÝch thiÕt kÕ giao diÖn ng-êi sö dông cho hÖ thèng phÇn mÒm dùa theo
ph-¬ng ph¸p h-íng ®èi t-îng
LuËn v¨n nµy ®-îc tr×nh bµy thÓ hiÖn d-íi gãc nh×n cña ng-êi ph¸t triÓn hÖ thèng phÇn
mÒm. LuËn v¨n ®-îc viÕt d-íi nhu cÇu ®ßi hái cña thùc tÕ ®Õn viÖc øng dông nã vµo x©y dùng
mét phÇn mÒm cô thÓ. Víi nh÷ng quan ®iÓm nh- trªn, luËn v¨n ®-îc tr×nh bµy víi néi dung
nh- sau:
Ch-¬ng I tr×nh bµy kh¸i qu¸t vÒ ph©n tÝch, thiÕt kÕ giao diÖn ng-êi sö dông ®Ó ®-a ra cho

ng-êi ®äc thÊy ®-îc vai trß, tÇm quan träng cña viÖc thiÕt kÕ giao diÖn ng-êi dïng. Ch-¬ng II
nghiªn cøu t©m lý ng-êi sö dông ®Ó thÊy ®-îc kh¶ n¨ng cña con ng-êi trong qu¸ tr×nh t-¬ng
t¸c víi giao diÖn. Ch-¬ng tiÕp theo chóng ta ®i vµo ph©n tÝch ng-êi sö dông, vµ nhiÖm vô
ng-êi sö dông ®Ó thÊy râ ng-êi sö dông cÇn nh÷ng g×, vµ hä sö dông m¸y tÝnh nh- thÕ nµo
n»m ®-a ra mét c¸ch tæng qu¸t nhÊt nh÷ng yªu cÇu tr-íc khi ®i vµo thiÕt kÕ giao diÖn ng-êi
sö dông víi nh÷ng b-íc, qui tr×nh cô thÓ trong viÖc thiÕt k...
y dựng quy trình phân tích thiết kế giao
diện người sử dụng phương pháp hướng đối
tượng
Nguyễn Tuấn Việt
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Công Ngh Thông Tin; Mã số: 1.01.10
Người ng dẫn: PGS TS: Đặng Văn Đức
m bảo vệ: 2003
Abstract: Luận văn nghiên cứu, khảo sát các khái nim, mô hình, phương pháp xây
dựng giao diện người sử dụng (UI) đề hình thành qui trình phân tích, thiết kế giao diện
với người sử dụng cho hệ thng phần mềm
Keywords: ng nghệ tin học; Thiết kế giao diện
Content
i nãi ®Çu
C«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng trë nªn quan träng cÇn thiÕt h¬n trong mäi lÜnh vùc cña
cuéc sèng. X©y dùng, thiÕt phÇn mÒm c«ng trî m¹nh trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn
c«ng nghÖ th«ng tin, trong thêi ®¹i bïng c«ng nghÖ nh- hiÖn nay. Mét phÇn mÒm tèt ®¸p
øng ®-îc yªu cÇu cña ng-êi dông gåm c chøc n¨ng sau: tÝnh chÝnh x¸c, nh mÒm dÎo,
tÝnh an toµn, kh¶ n¨ng sö dông Mét trong c¸c chøc n¨ng rÊt quan träng nh»m ®em l¹i cho
ng-êi dông ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc ®ã viÖc thiÕt giao diÖn ng-êi dông.
rÊt nhiÒu ph-¬ng ph¸p còng nh- ng«n ng÷ p tr×nh trî trong viÖc ph©n tÝch thiÕt
giao diÖn ng-êi dông, nh-ng hÇu hÕt nh÷ng ng-êi nghiªn cøu ph-¬ng ph¸p luËn ph¸t triÓn
phÇn mÒm gÇn nh- chØ tËp trung vµo nghiªn cøu chøc n¨ng cña thèng, chøc n¨ng giao
diÖn ch-a ®-îc quan t©m mét c¸ch ®óng møc. ChÝnh vËy luËn v¨n ®-a ra viÖc kh¶o s¸t,
nghiªn cøu c¸c kh¸i niÖm, m« h×nh vµ c¸ch thøc x©y dùng giao diÖn ng-êi sö dông ®Ó thiÕt lËp
nªn qui tr×nh ph©n tÝch thiÕt giao diÖn ng-êi dông cho thèng phÇn mÒm dùa theo
ph-¬ng ph¸p h-íng ®èi t-îng
LuËn v¨n nµy ®-îc tr×nh bµy thÓ hiÖn d-íi gãc nh×n cña ng-êi ph¸t triÓn thèng phÇn
mÒm. LuËn v¨n ®-îc viÕt d-íi nhu cÇu ®ßi hái cña thùc tÕ ®Õn viÖc øng dông nã vµo x©y dùng
mét phÇn mÒm thÓ. Víi nh÷ng quan ®iÓm nh- trªn, luËn v¨n ®-îc tr×nh bµy víi néi dung
nh- sau:
Ch-¬ng I tr×nh y kh¸i qu¸t ph©n tÝch, thiÕt kÕ giao diÖn ng-êi sö dông ®Ó ®-a ra cho
Xây dựng quy trình phân tích thiết kế giao diện người sử dụng phương pháp hướng đối tượng - Trang 2
Xây dựng quy trình phân tích thiết kế giao diện người sử dụng phương pháp hướng đối tượng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Xây dựng quy trình phân tích thiết kế giao diện người sử dụng phương pháp hướng đối tượng 9 10 423