Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng sự đồng thuận xã hội ở Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1695 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Xây dựng sự đồng thuận xã hội ở Việt Nam
hiện nay
Đặng Anh Dũng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Khoa học Chính trị
Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 60 31 20
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của đồng thuật xã hội. Vận dụng lý
luận về đồng thuận xã hội để khảo sát, đánh giá những thành tựu và hạn chế. rút ra
một số bài học kinh nghiệm của việc xây dựng đồng thuận xã hội ở Việt Nam từ đổi
mới đến nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố đồng thuận xã
hội ở Việt Nam.
Keywords. Chính trị học; Khoa học chính trị; Xã hội Việt Nam; Đồng thuật xã hội;
Tình hình chính trị

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đất nước ta đã bước vào thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh những cơ hội lớn, chúng ta cũng đang và
sẽ phải đối mặt với không ít những nguy cơ, thách thức. Muốn vượt qua những thách
thức cam go đó, chúng ta phải phát huy cao độ nội lực, đồng thời ra sức tranh thủ
ngoại lực, biến ngoại lực trở thành nội lực cho sự phát triển đất nước; đồng thời, toàn
bộ sức mạnh của dân tộc phải được quy thành một mối dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự
thống nhất trong tư tưởng và hành động của toàn bộ cộng đồng dân tộc Việt Nam, dù
trong hay ngoài nước, dù có quá khứ lịch sử khác nhau, thậm chí đối lập nhau, dù ngày
nay còn có những khác biệt nhất định trong nhận thức và lý tưởng chính trị - sẽ là chìa
khóa của thành công. Nói cách khác xây dựng sự đồng thuận xã hội là một vấn đề lớn,
có ý nghĩa quan trọng nhằm đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới để đạt được mục

tiêu như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ
sung, phát triển năm 2011) đã đề ra: đến năm 2020 cơ bản đưa nước ta trở thành một nước
công nghiệp theo hướng hiện đại, đến giữa thế kỷ XXI trở thành một nước công nghiệp hiện
đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa [34, 71].
Trong những năm gần đây, thực hiện đường lối đổi mới, vấn đề đồng thuận xã
hội, xây dựng sự đồng thuận xã hội đã luôn giành được sự quan tâm thích đáng của
Đảng và Nhà nước nhằm thông qua đó củng cố, phát huy vai trò của khối đại đoàn kết
dân tộc. Tuy nhiên trên thực tế, hiện nay việc nhận thức về “đồng thuận xã hội” và
hành động nhằm xây dựng sự đồng thuận xã hội chưa được nghiên cứu một các cơ
bản, có hệ thống. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, trước hết đòi hỏi phải có sự
thống nhất trong nhận thức về “đồng thuận xã hội”, từ đó mới có thể đạt...






 

Abstract. ng v n cng thui. Vn d
lun v ng thu khn ch
mt s c kinh nghim ca ving thui Vit Nam t i
m xut mt s gim tip tng, cng c ng thu
hi Vit Nam.
Keywords.  hc; Khoa h; i Vit Nam; ng thui;

Content.
M ĐẦU
1. Lý do chọn đ tài
c ta i k mi - thi k y mnh n
 hi nhp kinh t quc t. nh nhng i l
s phi mt vc. Mut qua nh
th,    ni l ng thi ra sc tranh th
ngoi lc, bin ngoi lc tr i lc cho s c; ng thi, 
b sc mnh cc pht mi s o cng. S
thng nhng c cc Vit Nam, 
 lch s i l
t nhnh trong nhn th - s 
ng s ng thut v ln,
ng nhy mi m c mc
Xây dựng sự đồng thuận xã hội ở Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng sự đồng thuận xã hội ở Việt Nam hiện nay - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Xây dựng sự đồng thuận xã hội ở Việt Nam hiện nay 9 10 563