Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng thư viện điện tử tại trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội: Thực trạng và giải pháp hòan thiện

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xây dựng thư viện điện tử tại trung tâm Thông
tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội:
Thực trạng và giải pháp hòan thiện
Trần Thị Minh Nguyệt
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Khoa học Thư viện; Mã số: 60 32 20
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Huy Chương
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Chương 1: Tổng quan về thư viện điện tử và xu hướng phát triển thư viện
điện tử trong các trường đại học tại Việt Nam. Chương 2: Xây dựng thư viện điện tử
tại Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương 3: Đề xuất giải
pháp hoàn thiện thư viện điện tử tại Trung tâm trong thời gian tới.
Keywords. Đại học Quốc gia Hà Nội; Thư viện; Thư viện điện tử
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, sự hội tụ của các
công nghệ hiện đại và chi phí ngày càng giảm đang tạo ra những khả năng, phương thức trao
đổi, giao dịch, tư duy làm việc mới cho con người, đặc biệt mang lại những cơ hội to lớn cho
những nước đang phát triển, tạo khả năng rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
từng bước phát triển xã hội thông tin và kinh tế tri thức.
Công nghệ thông tin đang thay thế dần các phương tiện thủ công, mọi loại hình từ
quản trị một bộ máy đến cách thức tiếp nhận kiến thức của mỗi cá nhân… cũng đang từng
bước được số hóa. Trong bối cảnh đó, công tác thông tin-thư viện cũng đã, đang và sẽ tiếp
tục có những biến đổi sâu sắc với sự hiện hữu của môi trường điện tử trong hoạt động. Xây
dựng thư viện điện tử là xu thế khách quan hiện nay nhằm thoả mãn nhu cầu tìm kiếm, khai
thác và sử dụng thông tin của con người trong kỷ nguyên mới- kỷ nguyên của tri thức, từng
bước đưa thư viện Việt Nam hòa nhập với mạng thông tin- thư viện các nước trong khu vực
và thế giới.
Cơ quan thông tin – thư viện trực thuộc các trường đại học lấy giáo dục là tiêu chí
hoạt động. Đối tượng dùng tin của họ chủ yếu là sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu
nên có sự đòi hỏi rất cao tính khoa học, tính mới của thông tin. Với vai trò là người bạn đồng
hành, trợ thủ đắc lực của giáo viên và sinh viên trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa
học Trung tâm Thông tin – Thư viện các trường Đại học phải tư vấn, giúp đỡ giáo viên và
sinh viên trong việc tìm kiếm nguồn thông tin, khai thác thông tin thông qua các hoạt động,
đặc biệt là thông tin điện tử.
Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những cơ quan đầu ngành trong hệ thống giáo
dục đại học ở Việt Nam, nơi đào tạo đội ngũ những nhà khoa học, cán bộ, những nhà quản lý,...
Xây dựng thư viện điện t tại trung tâm Thông
tin - Thư viện, Đại hc Quốc gia Hà Nội:
Thc trạng và giải pháp hòan thiện
Trn Th Minh Nguyt
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Khoa học Thư viện; Mã số: 60 32 20
Người hướng dn: TS. Nguyễn Huy Chương
Năm bảo v: 2010
Abstract. Chương 1: Tổng quan v thư viện điện t xu hướng phát triển thư viện
điện t trong các trường đại hc ti Việt Nam. Chương 2: y dựng thư viện điện t
tại Trung tâm Thông tin Thư viện Đi hc Quốc gia Hà Nội. Chương 3: Đề xut gii
pháp hoàn thiện thư viện điện t tại Trung tâm trong thời gian ti.
Keywords. Đại hc Quốc gia Hà Nội; Thư viện; Thư viện điện t
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, vi s phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, s hi t của các
công nghệ hiện đại chi phí ngày càng giảm đang tạo ra nhng kh năng, phương thức trao
đổi, giao dịch, tư duy làm việc mới cho con người, đặc bit mang li những cơ hội to ln cho
những nước đang phát triển, to kh năng rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
từng bước phát triển xã hội thông tin và kinh tế tri thc.
Công nghệ thông tin đang thay thế dần các phương tin th công, mi loại hình từ
qun tr mt b máy đến cách thức tiếp nhn kiến thc ca mỗi nhân… cũng đang từng
bước được s a. Trong bi cảnh đó, công tác thông tin-thư viện cũng đã, đang s tiếp
tục những biến đổi sâu sắc vi s hin hu của môi trường điện t trong hoạt động. Xây
dựng thư viện điện t xu thế khách quan hiện nay nhm tho mãn nhu cầu tìm kiếm, khai
thác sử dụng thông tin của con người trong k ngun mới- k nguyên của tri thc, tng
bước đưa thư viện Việt Nam hòa nhập vi mạng thông tin- thư viện các nước trong khu vc
và thế gii.
quan thông tin thư viện trc thuộc các trường đại hc lấy giáo dục tiêu chí
hoạt động. Đối tượng dùng tin của h ch yếu là sinh viên, giảng viên các nhà nghiên cứu
nên có sự đòi hỏi rất cao tính khoa học, tính mi của thông tin. Với vai trò là người bạn đồng
hành, tr th đc lc của giáo viên và sinh viên trong ging dy, hc tập nghiên cứu khoa
học Trung tâm Thông tin Thư vin các trường Đại hc phải vấn, giúp đỡ giáo viên
sinh viên trong việc tìm kiếm nguồn thông tin, khai thác thông tin thông qua các hoạt động,
đặc biệt là thông tin điện t.
Đại hc Quốc gia Nội một trong những quan đầu ngành trong hệ thống giáo
dục đại hc Việt Nam, nơi đào tạo đội ngũ những nhà khoa học, cán bộ, những nhà quản lý,
doanh nghiệp trình độ cao cho đất nước. Ngay t khi thành lập, ban Giám đốc Đại hc
Xây dựng thư viện điện tử tại trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội: Thực trạng và giải pháp hòan thiện - Trang 2
Xây dựng thư viện điện tử tại trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội: Thực trạng và giải pháp hòan thiện - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Xây dựng thư viện điện tử tại trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội: Thực trạng và giải pháp hòan thiện 9 10 395