Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng và sử dụng các bài tập rèn luyện kỹ năng diễn đạt nội dung cho học sinh trong dạy học sinh học vi sinh vật- sinh học 10 trung học phổ thông

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2125 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xây dựng và sử du ̣ng các bài tâ ̣p rèn luyê ̣n kỹ
năng diễn đa ̣t nô ̣i dung cho ho ̣c sinh trong da ̣y
học sinh học vi sinh vật- sinh ho ̣c 10 trung ho ̣c
phổ thông
Ngô Thi Thúy Hồ ng
̣
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Lý luận và PP giảng dạy; Mã số: 60 14 10
Người hướng dẫn: PGS.TS.Dương Tiế n Sỹ
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lí luận về bài tập và về kỹ năng làm cơ sở để xây dựng và
sử dụng các bài tập rèn luyện kỹ năng diễn đạt nội dung cho học sinh, từ đó vận dụng vào
dạy học phần sinh học vi sinh vật, sinh học 10 Trung học phổ thông (THPT). Làm sáng tỏ
cơ sở thực tiễn về tình hình sử dụng các bài tập rèn kỹ năng diễn đạt nội dung của giáo
viên trong dạy học phần sinh học vi sinh vật, sinh học 10 THPT. Xác định nguyên tắc,
quy trình xây dựng các bài tập rèn luyện kỹ năng diễn đạt nội dung trong dạy học phần
sinh học vi sinh vật, sinh học 10 THPT. Xây dựng các dạng bài tập để rèn kỹ năng diễn
đạt nội dung cho HS trong dạy học phần sinh học vi sinh vật, sinh học 10 THPT (sản
phẩm là 4 dạng bài tập: grahp nội dung, bảng hệ thống, sơ đồ hình, đồ thị để thiết kế
thành các giáo án đưa vào thực nghiệm sư phạm). Xác định quy trình sử dụng các bài tập
để rèn luyện kỹ năng diễn đạt nội dung dạy học phần sinh học vi sinh vật, sinh học 10
THPT cho học sinh. Thực nghiệm sư phạm: chứng minh tính đúng đắn của giả thuyết
khoa học đã đặt ra.
Keywords: Phương pháp giảng dạy; Sinh học; Kỹ năng diễn đạt; Vi sinh vật; Bài tập;
Phổ thông trung học

Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Xuất phát từ yêu cầu có tính pháp lý nhằm phát triển sự nghiệp GD & ĐT
1.2. Xuất phát từ mục tiêu giáo dục phổ thông
1.3. Xuất phát từ đặc điểm chương trình và SGK SH phổ thông

1.4. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới PPDH
1.5. Xuất phát từ thực tiễn dạy học hiện nay
Từ những lý do trên chúng tôi chọn đề tài: “Xây dựng và sử dụng các bài tập rèn luyện
kỹ năng diễn đạt nội dung cho học sinh trong dạy học sinh học vi sinh vật, sinh học lớp10
THPT”
2. Mục đích nghiên cứu.
Rèn luyện cho học sinh kỹ năng diễn đạt nội dung (thông qua 4 dạng bài tập: thiết lập
grahp nội dung, thiết lập bảng hệ thống, thiết lập sơ đồ hình, thiết lập đồ thị) nhằm nâng cao
chất lượng dạy học, góp phần bồi dưỡng kỹ năng tự học cho học sinh qua dạy học phần sinh học
vi sinh vật, sinh học 10 THPT.
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu.
3.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học sinh học 10- THPT.
3.2. Đối tượng nghiên cứu: Các d...















- 
10 






i hc Giáo dc
Lu lun và PP ging dy; Mã s: 60 14 10
ng dn: PGS.TS.
o v: 2012
Abstract: H th lun v bài tp v k  xây dng
s dng các bài tp rèn luyn k t ni dung cho hc sinh, t n dng vào
dy hc phn sinh hc vi sinh vt, sinh hc 10 Trung hc ph thông (THPT). Làmng t
 thc tin v tình nh s dng các bài tp rèn k t ni dung ca giáo
viên trong dy hc phn sinh hc vi sinh vt, sinh hnh nguyên tc,
quy trình xây dng các bài tp rèn luyn k t ni dung trong dy hc phn
sinh hc vi sinh vt, sinh hc 10 THPT. Xây dng các dng bài t rèn k n
t ni dung cho HS trong dy hc phn sinh hc vi sinh vt, sinh hc 10 THPT (sn
phm là 4 dng bài tp: grahp ni dung, bng h th  th  thit k
c nghinh quy trình s dng các bài tp
 rèn luyn k t ni dung dy hc phn sinh hc vi sinh vt, sinh hc 10
THPT cho hc sinh. Thc nghim: chn ca gi thuyt
khoa ht ra.
Keywords: ng dy; Sinh hc; K t; Vi sinh vt; Bài tp;
Ph thông trung hc
Content
M U
1. Lý do ch tài
1.1. Xut phát t yêu cu có tính pháp lý nhm phát trin s nghiệp GD & ĐT
1.2. Xut phát t mc tiêu giáo dc ph thông
1.3. Xut phát t đặc điểm cơng trình và SGK SH ph thông
Xây dựng và sử dụng các bài tập rèn luyện kỹ năng diễn đạt nội dung cho học sinh trong dạy học sinh học vi sinh vật- sinh học 10 trung học phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng và sử dụng các bài tập rèn luyện kỹ năng diễn đạt nội dung cho học sinh trong dạy học sinh học vi sinh vật- sinh học 10 trung học phổ thông - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Xây dựng và sử dụng các bài tập rèn luyện kỹ năng diễn đạt nội dung cho học sinh trong dạy học sinh học vi sinh vật- sinh học 10 trung học phổ thông 9 10 242