Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng và tăng cường ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt nam Báo cáo điều tra

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xây dựng và tăng cường ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt nam
Báo cáo điều tra
KYOSHIRO ICHIKAWA
Tư vấn Đầu tư Cao cấp,
Cục Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản tại Hà nội
Bản báo cáo này tóm tắt những kết quả tìm được trong cuộc điều tra của chính tác giả với tư cách
là nhà tư vấn đầu tư cao cấp của Cục Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) từ ngày 16/2
đến 24/3/2004 (38 ngày) tại Việt nam. Mục đích của cuộc điều tra là tạo mối gắn kết giữa doanh
nghiệp trong nước với doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt nam trong nhiều ngành
khác nhau nhằm xây dựng và tăng cường ngành công nghiệp phụ trợ.
Nói một cách cụ thể, cuộc điều tra này nhằm đạt được 5 mục tiêu sau đây.
(1) Làm rõ định hướng chính sách của chính phủ Việt nam và các tổ chức có liên quan
trong việc thúc đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ.
(2) Điều tra về thực trạng của các công ty Việt nam về khả năng tham gia của họ trong
việc xây dựng các ngành công nghiệp phụ trợ.
(3) Nghiên cứu cách thức đấu thầu mua sắm của các công ty lắp ráp nước ngoài và cách
thức cung ứng phụ kiện của các công ty nước ngoài đang hoạt động tại Việt nam, đặc biệt
chú trọng đến các công ty của Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc.
(4) Đưa ra hướng dẫn sơ lược cho các nhà sản xuất phụ kiện của Nhật Bản đang quan tâm
đến việc đầu tư ở Việt nam.
(5) Đưa ra hướng dẫn sơ lược cho các doanh nghiệp của Việt nam đang mong muốn kinh
doanh với các doanh nghiệp của Nhật Bản, bao gồm cả những doanh nghiệp sẵn sàng
cung ứng phụ kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt nam.
Trong quá trình điều tra, tác giả đã phỏng vấn 19 Bộ và các cơ quan của Chính phủ Việt nam.
Bên cạnh đó, tác giả cũng đến thăm 26 doanh nghiệp Việt nam, trong đó có 18 doanh nghiệp nhà
nước và 8 doanh nghiệp tư nhân. Trong cuộc điều tra, có 33 doanh nghiệp có liên quan đến nước
ngoài được phỏng vấn, trong đó có 17 liên doanh và 16 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
Tổng số nơi được phỏng vấn là 78.
I. Dấu hiệu ra đời của các ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt nam
Đã có rất nhiều nguồn thông tin nói rằng các ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt nam không tồn
tại, hoặc chỉ ở mức độ sơ khai. Tuy nhiên, kết quả của cuộc điều tra này cho thấy các nhận định
đó đều không hoàn toàn sát thực. Sẽ là sát thực hơn nếu chúng ta nói rằng các ngành công nghiệp
phụ trợ ở Việt nam hiện nay đang được thai nghén và bắt đầu phát triển. Nhận định này được
đưa ra dựa trên những ba bằng chứng, đó là (i) luồng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng lên; (ii)
việc cải cách các doanh nghiệp ...
1
Xây dng và tăng cường ngành công nghip ph tr ti Vit nam
Báo cáo điu tra
KYOSHIRO ICHIKAWA
Tư vn Đầu tư Cao cp,
Cc Xúc tiến Ngoi thương Nht Bn ti Hà ni
Bn báo cáo này tóm tt nhng kết qu tìm được trong cuc điu tra ca chính tác gi vi tư cách
là nhà tư vn đầu tư cao cp ca Cc Xúc tiến Ngoi thương Nht Bn (JETRO) t ngày 16/2
đến 24/3/2004 (38 ngày) ti Vit nam. Mc đích c
a cuc điu tra là to mi gn kết gia doanh
nghip trong nước vi doanh nghip Nht Bn đang hot động ti Vit nam trong nhiu ngành
khác nhau nhm xây dng và tăng cường ngành công nghip ph tr.
Nói mt cách c th, cuc điu tra này nhm đạt được 5 mc tiêu sau đây.
(1) Làm rõ định hướng chính sách ca chính ph Vit nam và các t chc có liên quan
trong vic thúc đẩ
y các ngành công nghip ph tr.
(2) Điu tra v thc trng ca các công ty Vit nam v kh năng tham gia ca h trong
vic xây dng các ngành công nghip ph tr.
(3) Nghiên cu cách thc đấu thu mua sm ca các công ty lp ráp nước ngoài và cách
thc cung ng ph kin ca các công ty nước ngoài đang hot động ti Vit nam, đặc bit
chú trng đến các công ty ca Nht Bn, Đài Loan và Hàn Qu
c.
(4) Đưa ra hướng dn sơ lược cho các nhà sn xut ph kin ca Nht Bn đang quan tâm
đến vic đầu tư Vit nam.
(5) Đưa ra hướng dn sơ lược cho các doanh nghip ca Vit nam đang mong mun kinh
doanh vi các doanh nghip ca Nht Bn, bao gm c nhng doanh nghip sn sàng
cung ng ph kin cho các doanh nghip Nht Bn đang hot
động ti Vit nam.
Trong quá trình điu tra, tác gi đã phng vn 19 B và các cơ quan ca Chính ph Vit nam.
Bên cnh đó, tác gi cũng đến thăm 26 doanh nghip Vit nam, trong đó có 18 doanh nghip nhà
nước và 8 doanh nghip tư nhân. Trong cuc điu tra, có 33 doanh nghip có liên quan đến nước
ngoài được phng vn, trong đó có 17 liên doanh và 16 doanh nghip 100% vn nước ngoài.
Tng s nơi được phng vn là 78.
I. Du hi
u ra đời ca các ngành công nghip ph tr Vit nam
Đã có rt nhiu ngun thông tin nói rng các ngành công nghip ph tr Vit nam không tn
ti, hoc ch mc độ sơ khai. Tuy nhiên, kết qu ca cuc điu tra này cho thy các nhn định
đó đều không hoàn toàn sát thc. S là sát thc hơn nếu chúng ta nói rng các ngành công nghip
ph tr Vit nam hin nay đ
ang được thai nghén và bt đầu phát trin. Nhn định này được
đưa ra da trên nhng ba bng chng, đó là (i) lung đầu tư trc tiếp t nước ngoài tăng lên; (ii)
vic ci cách các doanh nghip nhà nước đang được tiến hành nhanh chóng; và (iii) s lên ngôi
ca các doanh nghip tư nhân.
Tuy nhiên, thúc đẩy s phát trin ca các ngành công nghip ph tr đòi hi chính ph Vit nam
phi có khuôn kh chính sách phù hp, và s h
tr đúng mc ca Nht Bn trong quá trình này.
Xây dựng và tăng cường ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt nam Báo cáo điều tra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng và tăng cường ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt nam Báo cáo điều tra - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Xây dựng và tăng cường ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt nam Báo cáo điều tra 9 10 740