Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng website thương mại điện tử có hỗ trợ giao dịch qua SMS

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1449 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xây dựng website thương mại điện tử có hỗ
trợ giao dịch qua SMS
Nguyễn Phạm Tuấn
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Hệ thống thông tin; Mã số: 60 48 05
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hải Châu
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tìm hiều và làm rõ các khái niệm về thương mại điện tử (TMĐT), các
cổng thanh toán trực tuyến tại Việt Nam. Nghiên cứu kiến thức cơ bản về SMS, các
giải pháp SMS, kỹ thuật lập trình trên môi trường mạng Internet. Trên cơ sở đó xây
dựng hệ thống TMĐT: Đưa ra được mô hình website thương mại điện tử cho người
mua và người bán; đưa giải pháp thanh toán trực tuyến vào website; đưa giải pháp
SMS vào website để hỗ trợ giao dịch giữa người mua và người bán.
Keywords. Hệ thống thông tin; Website; Thương mại điện tử; Thiết kế trang Web;
SMS; Mạng diện rộng

Content
MỞ ĐẦU
Lý do lựa chọn dề tài
Việt Nam năm 2010-2012 là thời điểm phát triển mạnh mẽ của Thương mại điện tử.
Người dân Việt Nam ngày càng có nhu cầu và hiểu biết hơn trong việc mua bán hàng hóa qua
mạng internet. Thói quen và xu hướng chung của thế giới bắt đầu đã ăn sâu vào con người
Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Trong quá trình phát triển của Thương mại điện tử ở Việt Nam
chúng ta đã giải quyết được nhiều bài toán khó để giúp cho việc mua bán hàng hóa qua mạng
trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Có 3 yếu tố chính quyết định cho Thương Mại Điện Tử tại
việt Nam:
 Nhu cầu sử dụng Internet đã thực trở thành thói quen hàng ngày của người dân
 Các cổng thanh toán trực tuyến ra đời và ngày càng phát triển, kèm theo sự kết
hợp giữa các ngân hàng trong nước, các mô hình chuyển phát hàng hóa làm cho
việc thanh toán trở nên đơn giản hơn
 Các đơn vị xây dựng các website bán hàng qua mạng ngày càng nhiều tao ra một
môi trường mua bán ngày càng phát triển
Cùng với niềm đam mê TMĐT và muốn đóng góp cho sự phát triển của TMĐT của
Việt Nam là lý do để em lựa chọn đề tài “Xây dựng website Thương mại điện tử có
hỗ trợ giao dịch qua SMS”
Mục đích
Tìm hiều và làm rõ các khái niệm về TMĐT, các cổng thanh toán trực tuyến tại Việt
Nam, các giải pháp SMS, kỹ thuật lập trình trên môi trường mạng Internet. Trên cơ sở đó xây
dựng hệ thống TMĐT với mục đích sau:

- Đưa ra được mô hình website thương mại điện tử cho người mua và người bán
- Đưa giải pháp thanh toán trực tuyến vào website
- Đưa giải pháp SMS vào website để hỗ trợ giao dịch giữa người mua và người bán
Chƣơng I: CÁC VẤN ĐỀ TRONG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM
1.1 Thực trạng và mô hình các cổng thanh toán trực tuyến tại Việt Nam
Trong những năm ...
Xây dựng website thương mại điện t có hỗ
tr giao dch qua SMS
Nguyn Phm Tun
Trường Đại hc Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: H thống thông tin; Mã số: 60 48 05
Người hướng dn: TS. Nguyn Hải Châu
Năm bảo v: 2012
Abstract. Tìm hiều làm các khái niệm v thương mại điện t (TMĐT), các
cổng thanh toán trực tuyến ti Việt Nam. Nghiên cứu kiến thức bản v SMS, các
giải pháp SMS, k thut lập trình trên môi trường mng Internet. Trên sở đó xây
dng h thống TMĐT: Đưa ra được hình website thương mại điện t cho người
mua người bán; đưa giải pháp thanh toán trc tuyến vào website; đưa giải pháp
SMS vào website để h tr giao dch giữa người mua và người bán.
Keywords. H thống thông tin; Website; Thương mại đin t; Thiết kế trang Web;
SMS; Mng din rng
Content
MỞ ĐẦU
Lý do lựa chọn dề tài
Việt Nam m 2010-2012 thời điểm phát trin mnh m của Thương mại điện t.
Người dân Việt Nam ngày càng có nhu cầu và hiểu biết hơn trong việc mua bán hàng hóa qua
mạng internet. Thói quen xu hướng chung ca thế gii bắt đầu đã ăn u vào con người
Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Trong quá trình phát triển của Thương mại điện t Vit Nam
chúng ta đã giải quyết được nhiu bài toán khó để giúp cho việc mua bán hàng hóa qua mng
tr nên đơn giản dễ dàng hơn. 3 yếu t chính quyết định cho Thương Mại Điện T ti
vit Nam:
Nhu cu s dụng Internet đã thực tr thành thói quen hàng ngày của người dân
Các cổng thanh toán trực tuyến ra đời ngày càng phát triển, kèm theo sự kết
hp giữa các ngân hàng trong ớc, các hình chuyển phát hàng hóa làm cho
việc thanh toán trở nên đơn giản hơn
Các đơn vị xây dựng c website bán hàng qua mạng ngày càng nhiu tao ra mt
môi trường mua bán ngày càng phát triển
Cùng với niềm đam TMĐT muốn đóng góp cho sự phát trin ca TMĐT của
Việt Nam do để em la chọn đề tài Xây dựng website Thương mại điện t
h tr giao dịch qua SMS”
Mục đích
Tìm hiều làm các khái niệm v TMĐT, các cổng thanh toán trc tuyến ti Vit
Nam, các giải pháp SMS, kỹ thut lập trình trên môi trường mạng Internet. Trên cơ s đó xây
dng h thống TMĐT với mục đích sau:
Xây dựng website thương mại điện tử có hỗ trợ giao dịch qua SMS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng website thương mại điện tử có hỗ trợ giao dịch qua SMS - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Xây dựng website thương mại điện tử có hỗ trợ giao dịch qua SMS 9 10 578