Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng xêri bản đồ điện tử về dân số thành phố Hà Nội

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1945 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Xây dựng xêri bản đồ điện tử về dân số thành phố Hà Nội
Đàm Thị Ngân

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
Mã số: 60.44.76
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nhữ Thị Xuân
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày cơ sở khoa học xây dựng xêri bản đồ điện tử về dân số. Nghiên cứu
đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Hà Nội. Xác định các chỉ tiêu phản ánh
trên bản đồ. Khảo sát phần mềm chuyên ngành cần thiết, nghiên cứu công nghệ xây dựng
xêri bản đồ điện tử. Xây dựng xêri bản đồ điện tử về dân số thành phố Hà Nội.
Keywords: Bản đồ; Bản đồ điện tử; Dân số; Hà Nội
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài

Dân số là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước
Việc nắm bắt kịp thời đặc điểm dân cư giúp nhà quản lý hoạch định chính sách, có các giải pháp
tổng hợp cần thiết để xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội cho phù hợp với tình hình dân số.
Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, là trung tâm kinh tế, văn hoá - xã hội của đất nước đang hàng
ngày chuyển mình và phát triển mạnh mẽ. Để quản lý Nhà nước, cải thiện và nâng cao chất lượng dân
số, cần thiết phải xây dựng một hệ thống thông tin về Dân số Hà Nội
`

Xêri các bản đồ điện tử về dân số thành phố Hà Nội mới sẽ là tài liệu tham khảo cơ sở cho việc
triển khai thực hiện phương hướng phát triển kinh tế – xã hội.
Cho đến nay, đã có một số công trình xây dựng bản đồ và atlas truyền thống và điện từ về Hà
Nội, song mới chỉ dừng lại ở Hà Nội cũ, còn cho Hà Nội mới (Hà Nội sau mở rộng) thì chưa có công
trình nghiên cứu khoa học nào về xây dựng atlas hoặc xêri các bản đồ điện tử. Do vậy, việc thành lập
xêri bản đồ điện tử về dân số thành phố Hà Nội mới là rất cần thiết và cấp bách.

2. Mục tiêu của đề tài
Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý dạng bản đồ số phục vụ cho việc quản lý và cập nhật
thông tin thường xuyên về dân số Thành phố Hà Nội
3. Nhiệm vụ của đề tài
Để đạt được mục tiêu trên, luận văn đã giải quyết một số nhiệm vụ sau:
3.1. Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng xêri bản đồ điện tử về dân số.
3.2. Nghiên cứu đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Hà Nội.
3.3. Xác định các chỉ tiêu phản ánh trên bản đồ.
3.4. Khảo sát phần mềm chuyên ngành cần thiết, nghiên cứu công nghệ xây dựng xêri bản đồ
điện tử.
3.5. Xây dựng xêri bản đồ điện tử về dân số thành phố Hà Nội.
4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
4.1. Phạm vi về không gian và thời gian:
Thành phố Hà Nội mở rộng; Số liệu thu thập năm 2009.
4.2. Phạm vi khoa học: Nghiên cứ...
Xây dng xêri b n t v dân s thành ph Hà Ni
 Ngân
i hc Khoa hc T nhiên
LuChuyên ngành: B, vin thám và h thôa lý
Mã s: 60.44.76
Cán b ng dn khoa hc: PGS. TS. Nh Th Xuân
o v: 2011
Abstract:  khoa hc xây dng xêri b n t v dân s. Nghiên cu
u kin t nhiên, kinh t - hi ca Nnh các ch tiêu phn ánh
trên b. Kho sát phn mm chuyên ngành cn thit, nghiên cu công nghy dng
xêri b n t. Xây dng xêri b n t v dân s thành ph Hà Ni.
Keywords: B; B n t; Dân s; Hà Ni
Content
1. Tính cp thiết của đề tài
Dân s là mt b phn quan trng ca chic phát tric
Vic nm bt kp thi m giúp nhà qun lý honh chính sách, các gii pháp
tng hp cn thi xây dng, phát trin kinh t xã hi cho phù hp vi tình hình dân s.
Ni th a Vit Nam, trung tâm kinh t- xã hi c
ngày chuyn mình phát trin mnh m. quc, ci thin nâng cao chng dân
s, cn thit phi xây dng mt h thng thông tin vn s Hà Ni
` Xêri các b n t v dân s thành ph Ni mi s tài liu tham kh cho vic
trin khai thc hing phát trin kinh t xã hi.
t s công trình y dng b atlas truyn thn t v
Ni, song mi ch dng li Ni mi (Hà Ni sau m r
trình nghiên cu khoa hc nào v y dng atlas hoc xêri các b n t. Do vy, vic thành lp
ri b n t v dân s thành ph Hà Ni mi là rt cn thit và cp bách.
Xây dựng xêri bản đồ điện tử về dân số thành phố Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng xêri bản đồ điện tử về dân số thành phố Hà Nội - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Xây dựng xêri bản đồ điện tử về dân số thành phố Hà Nội 9 10 113