Ktl-icon-tai-lieu

Xu hướng biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân tỉnh Hải Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2060 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xu hướng biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân
tỉnh Hải Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước
Nguyễn Thị Hảo
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 60.22.85
Người hướng dẫn: PGS. TS Bùi Đình Bôn
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu làm rõ cơ cấu giai cấp công nhân và xu hướng biến đổi cơ cấu
giai cấp công nhân trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay.
Phân tích làm rõ thực trạng và xu hướng biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân tỉnh Hải
Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề xuất một số giải pháp
cơ bản nhằm phát huy các xu hướng tích cực và hạn chế những xu hướng không mong
muốn trong sự biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân ở Hải Dương
Keywords. Hải dương; Công nhân; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Công nghiệp hóa; Hiện
đại hóa
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống
chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội. Để xây dựng giai cấp công nhân nước ta
lớn mạnh thì một trong những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu
Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã chỉ rõ, đó là: “tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn,
phát triển lý luận về giai cấp công nhân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế”.
Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đội ngũ công nhân tỉnh Hải Dương có sự
biến đổi mạnh mẽ về cơ cấu số lượng, chất lượng. Bên cạnh mặt tích cực, trong xu hướng biến
đổi cơ cấu đội ngũ công nhân tỉnh Hải Dương còn có những hạn chế, trong khi đó, quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ công nhân trong các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương phải không ngừng nâng cao về mặt chất lượng.

Vì thế, nghiên cứu đề tài: “Xu hướng biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân tỉnh Hải Dương
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” là một nhiệm vụ hết sức cấp thiết, nó
giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về thực trạng biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân tỉnh Hải Dương;
trên cơ sở đó, có những giải pháp cơ bản để xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh, đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội
ở tỉnh Hải Dương.
2. Tình hình nghiê...
Xu hướng biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân
tỉnh Hải Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước
Nguyễn Thị Hảo
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Chủ nghĩa x hội khoa học; M số: 60.22.85
Người hướng dẫn: PGS. TS Bi Đnh Bôn
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu làm cấu giai cấp ng nhân xu hướng biến đổi cấu
giai cấp công nhân trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta hiện nay.
Phân ch làm thực trạng và xu hướng biến đổi cấu đội ngũ công nhân tỉnh Hải
Dương trong thời kcông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề xuất một số giải pháp
bản nhằm phát huy các xu hướng tích cực hạn chế những xu hướng không mong
muốn trong sự biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân ở Hải Dương
Keywords. Hải dương; Công nhân; Chủ nghĩa x hội khoa học; Công nghiệp hóa; Hiện
đại hóa
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước nhiệm vụ quan trọng cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống
chính trị, của mỗi người công nhân của toàn x hội. Để xây dựng giai cấp công nn nước ta
lớn mạnh th một trong những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu
Ban Chấp hành Trung ương khóa X đ chỉ rõ, đó là: “tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn,
phát triển lý luận về giai cấp công nhân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế”.
Bước vào thời k công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đội ngũ công nhân tỉnh Hải Dương sự
biến đổi mạnh mẽ về cấu số lượng, chất lượng. Bên cạnh mặt ch cực, trong xu hướng biến
đổi cấu đội ngũ công nhân tỉnh Hải Dương còn những hạn chế, trong khi đó, quá trnh
công nghiệp a, hiện đại hóa đòi hỏi nguồn nhân lực, nhất đội ngũ công nhân trong các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương phải không ngừng nâng cao về mặt chất lượng.
Xu hướng biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân tỉnh Hải Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xu hướng biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân tỉnh Hải Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Xu hướng biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân tỉnh Hải Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 9 10 999