Ktl-icon-tai-lieu

Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3574 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn
hiện nay
Phạm Huyền Diệu
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Danh Tốn
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Hệ thống hóa và góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về xuất khẩu gạo.
Phân tích đánh giá rõ thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay,
trong đó tập trung vào giai đoạn 2001 - 2011. Đề xuất một số giải pháp: Xây dựng chiến
lược kinh doanh xuất khẩu gạo; Hoàn thiện cơ chế và chính sách; Đổi mới cơ cấu sản
xuất lúa gạo theo hướng tạo sản phẩm chất lượng cao; Phát triển mạnh công nghiệp chế
biến và bảo quản; Xúc tiến mạnh xây dựng thương hiệu cho gạo xuất khẩu; Mở rộng thị
trường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; Huy động vốn và hỗ trợ vốn cho xuất khẩu gạo;
Hoàn thiện và tăng cường liên kết 4 nhà; Bảo vệ môi trường sinh thái ngành sản xuất lúa
nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian tới.
Keywords: Kinh tế chính trị; Xuất khẩu; Gạo; Việt Nam
Content
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Kể từ năm 1989, sản xuất lúa gạo của Việt Nam không những đủ đáp ứng nhu cầu trong
nước, mà còn bắt đầu xuất khẩu ra nước ngoài. Với tốc độ tăng trưởng sản xuất lúa gạo khá ổn
định, khả năng xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng dần hàng năm.Tính đến năm 2010 lượng gạo
của Việt Nam cung ứng cho nhu cầu lương thực của các nước trên thế giới lên tới gần 78 triệu
tấn. Xuất khẩu gạo liên tục tăng cao cả về lượng gạo và kim ngạch, đưa mặt hàng gạo trở thành
một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, không những đóng góp quan trọng
vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước, thúc đẩy tăng trưởng chung của nền kinh tế, mà còn dần
khẳng định được vị thế của Việt Nam trên thị trường gạo quốc tế. Với mức tăng trưởng mạnh mẽ
cả về sản lượng và kim ngach xuất khẩu trong thời gian qua, Việt Nam đã trở thành nước xuất
khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới (sau Thái Lan).
Song, hiện nay trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu và rộng,
xuất khẩu gạo của Việt Nam đang phải đối đầu với những thách thức lớn: thị trường không ổn
định, xu hướng cạnh tranh của các nước mới xuất khẩu gạo ngày càng ngay gắt… Hơn nữa, gạo

xuất khẩu của Việt Nam không có mấy lợi thế trong cạnh tranh do chất lượng còn thấp, giá gạo
xuất khẩu của Việt Nam nhìn chung thấp hơn của Thái Lan. Xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng
về lượng nhưng giá trị lại không tăng hoặc tăng với tốc độ thấp hơn tăng sản lượng. Bê...
Xut khu go ca Việt Nam trong giai đon
hin nay
Phm Huyn Diu
Trung tâm đào tạo, bi dưỡng ging viên lun chính tr
Lun văn ThS ngành: Kinh tế chính tr; Mã s: 60 31 01
Người hướng dn: PGS.TS. Lê Danh Tn
m bảo v: 2012
Abstract: H thng hóa p phần làm s lun và thc tin v xut khu go.
Phân tích đánh g thực trng xut khu go ca Việt Nam trong giai đon hin nay,
trong đó tập trung vào giai đon 2001 - 2011. Đề xut mt s gii pháp: Xây dng chiến
c kinh doanh xut khu go; Hoàn thiện cơ chế chính sách; Đi mới cấu sn
xut lúa gạo theo hướng to sn phm chất lượng cao; Phát trin mnh công nghip chế
biến bo qun; Xúc tiến mnh xây dng thương hiệu cho go xut khu; M rng th
trường c v chiu rng ln chiều sâu; Huy động vn h tr vn cho xut khu go;
Hoàn thiện và tăng cường liên kết 4 nhà; Bo v môi trường sinh thái ngành sn xut lúa
nhm nâng cao hiu qu xut khu go ca Vit Nam trong thi gian ti.
Keywords: Kinh tế chính tr; Xut khu; Go; Vit Nam
Content
MỞ ĐẦU
1.Tính cp thiết của đề tài
K t năm 1989, sản xut lúa go ca Vit Nam không những đủ đáp ng nhu cu trong
c, n bắt đầu xut khẩu ra nước ngoài. Vi tc độ tăng trưởng sn xut lúa go khá n
định, kh năng xuất khu go ca Việt Nam tăng dần ng năm.Tính đến năm 2010 lượng go
ca Vit Nam cung ng cho nhu cầu lương thực của các nước trên thế gii lên ti gn 78 triu
tn. Xut khu go liên tục tăng cao cả v ng go kim ngạch, đưa mặt hàng go tr thành
mt trong nhng mt hàng xut khu ch lc ca Vit Nam, không những đóng góp quan trọng
o kim ngch xut khu ca c ớc, thúc đẩy tăng trưởng chung ca nn kinh tế, mà n dn
khẳng định được v thế ca Vit Nam trên th trường go quc tế. Vi mức tăng trưởng mnh m
c v sn lượng kim ngach xut khu trong thi gian qua, Việt Nam đã trở tnh nước xut
khu go ln th hai trên thế gii (sau Thái Lan).
Song, hiện nay trong điều kin hi nhp kinh tế quc tế ca Vit Nam ngày càng sâu và rng,
xut khu go ca Việt Nam đang phải đối đu vi nhng thách thc ln: th trường không n
định, xu hướng cnh tranh của các nước mi xut khu go ngày càng ngay gắt… n nữa, go
Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 9 10 691