Ktl-icon-tai-lieu

Xuất khẩu thủy sản của tỉnh Khánh Hòa: thực trạng, vấn đề và giải pháp

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1008 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Th«ng tin

XuÊt khÈu thuû s¶n cña tØnh Kh¸nh Hoµ:
thùc tr¹ng, vÊn ®Ò vµ gi¶i ph¸p

*

NguyÔn V¨n Dung

h¸nh Hoµ lµ tØnh duyªn h¶i Nam
Trung Bé, cã rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng, lîi
thÕ trong ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn nãi chung,
kinh tÕ thuû s¶n nãi riªng. Víi 520 km bê
biÓn, 135 km ®-êng bê ven ®¶o cïng 1000
km2 ®Çm, vÞnh, ph¸; 1.658 km2 ®Êt ngËp
mÆn, 10.000 km2 thÒm lôc ®Þa..., Kh¸nh Hßa
cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn
nghÒ nu«i trång, ®¸nh b¾t thuû h¶i s¶n, t¹o
nguån nguyªn liÖu æn ®Þnh cho chÕ biÕn xuÊt
khÈu. Vïng biÓn Kh¸nh Hoµ cßn ®-îc thiªn
nhiªn ban tÆng nhiÒu nguån tµi nguyªn v«
cïng phong phó, ®a d¹ng vµ quý gi¸. Lùc
l-îng lao ®éng nghÒ c¸ trªn ®Þa bµn tØnh kh¸
®«ng ®¶o, giµu kinh nghiÖm trong ®¸nh b¾t,
nu«i trång vµ chÕ biÕn thñy s¶n. Ngoµi ra,
sù cã mÆt cña nhiÒu c¬ së ®µo t¹o, nghiªn
cøu khoa häc liªn quan tíi thuû s¶n nhViÖn Nghiªn cøu Thuû s¶n III, ViÖn H¶i
d-¬ng häc, Tr-êng §¹i häc Thuû s¶n Nha
Trang... còng gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc
ph¸t triÓn ngµnh kinh tÕ quan träng nµy cña
tØnh. Nh÷ng lîi thÕ ®ã ®· vµ ®ang gãp phÇn
quan träng vµo viÖc n©ng cao søc c¹nh
tranh, t¹o ra b-íc ®ét ph¸ trong xuÊt khÈu
thuû s¶n vµ gãp phÇn kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña

thuû s¶n - mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña
Kh¸nh Hßa.

K

1. XuÊt khÈu thuû s¶n Kh¸nh Hoµ thùc tr¹ng vµ nh÷ng khã kh¨n, th¸ch
thøc hiÖn nay
Trong nh÷ng n¨m qua, ®-îc sù hç trî cña
Nhµ n-íc, Bé Thñy s¶n, TØnh uû, Uû ban nh©n
d©n tØnh, cïng víi sù gia t¨ng nhu cÇu thÞ
tr-êng trong n-íc vµ quèc tÕ vÒ c¸c mÆt hµng
thuû s¶n, s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu thuû s¶n
Kh¸nh Hoµ ®· cã b-íc ph¸t triÓn v-ît bËc.
Víi quan ®iÓm xuÊt khÈu lµ ®ßn bÈy, lµ
®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña toµn
ngµnh, §¶ng bé, chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n
®Þa ph-¬ng ®· ®Ò ra chñ tr-¬ng: "®Èy m¹nh
xuÊt khÈu, trong ®ã lÊy xuÊt khÈu thuû s¶n
lµm träng t©m, nh»m ph¸t huy vµ sö dông
cã hiÖu qu¶ mäi tiÒm n¨ng vµ nguån nh©n
lùc vµo môc tiªu t¨ng tr-ëng kinh tÕ víi tèc
®é nhanh, bÒn v÷ng, tiÕp tôc ®-a Kh¸nh
Hoµ trë thµnh mét trong nh÷ng tØnh cã nÒn
kinh tÕ ph¸t triÓn ë møc cao cña c¶ n-íc"1.
Thùc hiÖn chñ tr-¬ng quan träng ®ã, ngµnh

*

NguyÔn V¨n Dung, Th¹c sÜ, Häc viÖn ChÝnh trÞ
Qu©n sù

60 qu¶n lý kinh tÕ
Sè 17 (11+12/2007)

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

XuÊt khÈu thuû s¶n cña tØnh Kh¸nh Hoµ: th...
60
qun lý kinh Sè 17 (11+12/2007)
Th«ng tin
K
h¸nh Hoµ tØnh duyªni Nam
Trung Bé, t nhiÒu tiÒm n¨ng, lîi
thÕ trong ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn i chung,
kinh thuû s¶n nãi riªng. i 520 km
biÓn, 135 km ®ng ven ®o cïng 1000
km
2
®Çm, vÞnh, ph¸; 1.658 km
2
®Êt ngËp
mÆn, 10.000 km
2
thÒm lôc ®Þa..., Kh¸nh Hßa
nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn
nghÒ nu«i trång, ®¸nh b¾t thuû h¶i n, t¹o
nguån nguyªn liÖu æn ®Þnh cho chÕ biÕn xuÊt
khÈu. Vïng biÓn Kh¸nh Hoµ cßn ®-îc thiªn
nhiªn ban ng nhiÒu ngn i nguyªn v«
cïng phong phó, ®a d¹ng quý gi¸. Lùc
l-îng lao ®éng nghÒ trªn ®Þa bµn tØnh k
®«ng ®¶o, giµu kinh nghiÖm trong ®¸nh b¾t,
nu«i trång chÕ bn thñy s¶n. Ngoµi ra,
sù mÆt cña nhiÒu ®µo t¹o, nghiªn
cøu khoa c liªn quan tíi thuû s¶n nh-
Vn Nghiªn cøu Thuû s¶n III, ViÖn H¶i
d-¬ng häc, Tr-êng §¹i c Thuû s¶n Nha
Trang... còng gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc
ph¸t trn ngµnh kinh quan trängy cña
tØnh. Nh÷ng lîi thÕ ®ã ®· vµ ®ang gãp phÇn
quan träng vµo viÖc n©ng cao søc c¹nh
tranh, o ra bc ®ét ptrong xuÊt khÈu
thuû s¶n vµ gãp phÇn kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña
thuû s¶n - mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña
Kh¸nh a.
1. XuÊt khÈu thuû s¶n Kh¸nh H-
thùc tr¹ng nh÷ng khã kh¨n, th¸ch
thøc hiÖn nay
Trong nh÷ng n¨m qua, ®c sù hç trî a
Nhµ n-íc, Bé Thñy sn, TØnh uû, Uû ban nh©n
n tØnh, cïng víi gia t¨ng nhu cÇu t
tr-êng trong n-íc quèc c t ng
th sn, n xuÊt xuÊt khÈu th sn
Kh¸nh Hoµ ®· cã b-íc pt triÓn vt bËc.
Víi quan ®iÓm xuÊt khÈu lµ ®ßn bÈy,
®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn cña toµn
ngµnh, §¶ng bé, chÝnh quyÒn nh©n d©n
®Þa ph-¬ng ®· ®Ò ra chñ tr-¬ng: "®Èy m¹nh
xuÊt khÈu, trong ®ã lÊy xt khÈu thuû s¶n
lµm träng t©m, nh»m ph¸t huy dông
cã hiÖu q i tiÒm n¨ng vµ nguån nh©n
lùc vµo môc tiªu t¨ng tr-ëng kinh víi tèc
®é nhanh, bÒn v÷ng, tiÕp tôc ®-a Kh¸nh
Htrë thµnh mét trong nh÷ng tØnh cã nÒn
kinh ph¸t triÓn ë møc cao a n-íc"
1
.
Thùc hiÖn chñ tr-¬ng quan träng ®ã, ngµnh
XuÊt khÈu thuû s¶n cña tØnh Kh¸nh Hoµ:
thùc tr¹ng, vÊn ®Ò vµ gi¶i ph¸p
NguyÔn V¨n Dung
*
*
Ngun V¨n Dung, Th¹c sÜ, Häc viÖn Cnh trÞ
Qu©n sù
pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
Xuất khẩu thủy sản của tỉnh Khánh Hòa: thực trạng, vấn đề và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xuất khẩu thủy sản của tỉnh Khánh Hòa: thực trạng, vấn đề và giải pháp - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Xuất khẩu thủy sản của tỉnh Khánh Hòa: thực trạng, vấn đề và giải pháp 9 10 772