Ktl-icon-tai-lieu

Y ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC HỌC Y KHOA

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1549 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Y ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC HỌC Y KHOA
Tình hình y đức tại Việt Nam
Nhiều người có ý kiến cho rằng y đức tại Việt Nam hiện đang suy thoái. Có nhiều
lý lẻ được đưa ra để lý giải sự việc này:
ƒ
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

kinh tế thị trường làm tha hóa quan hệ bệnh nhân-thầy thuốc, biến quan
hệ này thành quan hệ dịch vụ-khách hàng thuần túy với đồng tiền chi phối
tất cả;
bệnh nhân tha hóa nhân viên y tế bằng “phong thư”, “bao bì”, “quà biếu”,
“tiền bồi dưỡng” và ngược lại nhân viên y tế cho chuyện này là đương
nhiên như trong các ngành nghề khác khách hàng cho người phục vụ tiền
típ;
lương cán bộ y tế quá thấp trong khi vật giá leo thang hàng ngày;
các cơ sở y tế bị quá tải do bệnh nhân vượt tuyến khiến nhân viên y tế
phải làm việc quá sức;
đầu vào không tuyển lựa được các sinh viên có tâm huyết với ngành y vì
chỉ thi có các môn lý thuyết mà không có phỏng vấn trực tiếp để biết được
tâm tư, nguyện vọng của các thí sinh này;
năng lực chuyên môn kém; đào tạo chạy theo số lượng hơn là chất
lượng;
không có dạy cho sinh viên y nha dược nghĩa vụ luận ở những năm cuối
trước khi ra trường;
không có được các hội đoàn chuyên nghiệp như y sĩ đoàn, nha sĩ đoàn,
dược sĩ đoàn, nữ hộ sinh đoàn trước 1975 để tự quản lý, duy trì trật tự kỷ
cương trong nội bộ giới chuyên môn;
không có khung pháp lý để xử các trường hợp vi phạm y đức;
các nhân viên y tế không biết cách giao tiếp với bệnh nhân và gia đinh,
nói năng thô lổ, cộc cằn với bộ mặt lạnh lùng, hiếm khì có nụ cười trên
môi;
vân vân và vân vân.

Các lý giải trên, kèm theo với các bài báo và thư phản ánh, cho người trong cuộc
cũng như người ngoài cuộc, một cái nhìn về tình trạng y đức tại Việt Nam,
nhưng không giúp ích gì mấy cho các bác sĩ điều trị và sinh viên thực tập hướng
giải quyết các xung đột về y đức xảy ra hàng ngày trong quá trình chẩn đoán
bệnh tình và điều trị bệnh nhân. Câu “Lương y như từ mẫu”, thường thấy trong
sách giáo khoa, diễn văn và báo chí, có lẽ là chuẩn mực được nhắc đến nhiều
nhất về thái độ và hành xử mà nhân viên y tế cần phải noi theo. Rất tiếc là câu
này, mặc dù rất hình tượng và ý nghĩa, lại thiếu một nội hàm hiện đại khiến cho
nhân viên y tế hoang mang, lúng túng khi gặp những trường hợp cụ thể xung đột
về y đức, không biết phải giải quyết như thế nào cho hợp đạo lý.

Bài viết này nhằm trình bày các khái niệm cơ bản về đạo đức học trong y khoa,
nghĩa vụ của thày thuốc đối với bệnh nhân và xã hội, nghĩa vụ của bệnh nhân
đối với thày thuốc và xã hội, nghĩa vụ của xã hội về chính sách y tế và nhất là
phương p...
Y ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC HC Y KHOA
Tình hình y đức ti Vit Nam
Nhiu người có ý kiến cho rng y đức ti Vit Nam hin đang suy thoái. Có nhiu
lý l được đưa ra để lý gii s vic này:
kinh tế th trường làm tha hóa quan h bnh nhân-thy thuc, biến quan
h này thành quan h dch v-khách hàng thun túy vi đồng tin chi phi
tt c;
bnh nhân tha hóa nhân viên y tế bng “phong thư”, “bao bì”, “quà biếu”,
“tin bi dưỡng” và ngược li nhân viên y tế cho chuyn này là đương
nhiên như trong các ngành ngh khác khách hàng cho người phc v tin
típ;
lương cán b y tế quá thp trong khi vt giá leo thang hàng ngày;
các cơ s y tế b quá ti do bnh nhân vượt tuyến khiến nhân viên y tế
phi làm vic quá sc;
đầu vào không tuyn la được các sinh viên có tâm huyết vi ngành y vì
ch thi có các môn lý thuyết mà không có phng vn trc tiếp để biết được
tâm tư, nguyn vng ca các thí sinh này;
năng lc chuyên môn kém; đào to chy theo s lượng hơn là cht
lượng;
không có dy cho sinh viên y nha dược nghĩa v lun nhng năm cui
trước khi ra trường;
không được các hi đoàn chuyên nghip như y sĩ đoàn, nha sĩ đoàn,
dược sĩ đoàn, n h sinh đoàn trước 1975 để t qun lý, duy trì trt t k
cương trong ni b gii chuyên môn;
không có khung pháp lý để x các trường hp vi phm y đức;
các nhân viên y tế không biết cách giao tiếp vi bnh nhân và gia đinh,
nói năng thô l, cc cn vi b mt lnh lùng, hiếm khì có n cười trên
môi;
vân vân và vân vân.
Các lý gii trên, kèm theo vi các bài báo và thư phn ánh, cho người trong cuc
cũng như người ngoài cuc, mt cái nhìn v tình trng y đức ti Vit Nam,
nhưng không giúp ích gì my cho các bác sĩ điu tr và sinh viên thc tp hướng
gii quyết các xung đột v y đức xy ra hàng ngày trong quá trình chn đoán
bnh tình và điu tr bnh nhân. Câu “Lương y như t mu”, thường thy trong
sách giáo khoa, din văn và báo chí, có l là chun mc được nhc đến nhiu
nht v thái độ và hành x mà nhân viên y tế cn phi noi theo. Rt tiếc là câu
này, mc dù rt hình tượng và ý nghĩa, li thiếu mt ni hàm hin đại khiến cho
nhân viên y tế hoang mang, lúng túng khi gp nhng trường hp c th xung đột
v y đức, không biết phi gii quyết như thế nào cho hp đạo lý.
Y ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC HỌC Y KHOA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Y ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC HỌC Y KHOA - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Y ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC HỌC Y KHOA 9 10 11