Ktl-icon-tai-lieu

Yêu cầu đổi mới trong phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Yêu cầu đổi mới trong phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục
9:47' 23/4/2009

TCCSĐT - Nguồn nhân lực quản lý giáo dục hiện còn nhiều bất cập, vì vậy, cần có cái nhìn khách
quan, trung thực và nhận thức mới về vai trò của nhà quản lý giáo dục để tìm ra những giải pháp
hữu hiệu, khả thi, nhanh chóng phá bỏ những rào cản trong phát triển nguồn nhân lực quản lý
giáo dục, bảo đảm thực hiện thành công chính sách giáo dục và nâng cao hiệu quả hoạt động
giáo dục.
1. Nhận thức mới về vai trò của nhà quản lý giáo dục
Khi phân tích các yếu kém của giáo dục Việt Nam, một trong những nguyên nhân cốt lõi là sự bất cập,
lạc hậu và trì trệ của công tác quản lý giáo dục. Điều này có liên quan đến sự chậm đổi mới trong tư duy
quản lý, tính chưa hoàn thiện của thể chế quản lý, nhưng trước hết và chủ yếu là ở tình trạng vừa thiếu,
vừa yếu, vừa không đồng bộ của đội ngũ các nhà quản lý giáo dục.
Cho mãi đến thập niên 60 của thế kỷ XX, vẫn có quan niệm phổ biến hầu như ở mọi nơi trên thế giới
rằng, nhà quản lý giáo dục chỉ cần là giáo viên giỏi, có kinh nghiệm, có uy tín, và được bồi dưỡng thêm
đôi chút về một số kỹ năng quản lý hành chính. Nhà quản lý giáo dục được quan niệm đơn giản là một
người có kinh nghiệm về giáo dục và có tinh thần trách nhiệm để đảm bảo trật tự giáo dục, kỷ cương
trường lớp; và vì vậy, cũng không cần có sự chuẩn bị gì đặc biệt về nghiệp vụ. Công tác đào tạo, bồi
dưỡng nhân lực quản lý giáo dục thường không được coi trọng trong nhiều hệ thống giáo dục, đặc biệt ở
các nước đang phát triển.
Quan niệm đơn giản đó xuất phát từ chỗ giáo dục chưa phát triển, quy mô còn nhỏ, tính phức tạp của hệ
thống chưa cao, các chính sách giáo dục cũng chưa đa dạng. Thế nhưng, trong vài thập kỷ gần đây, với
sự phát triển có tính bùng nổ của giáo dục ở hầu hết mọi quốc gia, cùng với hàng loạt vấn đề mới nảy
sinh về quy mô, chất lượng, hiệu quả, cơ cấu, công bằng xã hội trong giáo dục, vai trò của nhà quản lý
giáo dục được nhận thức lại và thay đổi một cách cơ bản. Nhà quản lý giáo dục đóng vai trò của người
điều hành một hệ thống lớn và phức tạp, đồng thời thực thi các chính sách giáo dục đa dạng và mềm
dẻo, để giải quyết một cách chủ động và sáng tạo các vấn đề mới nảy sinh như phân cấp quản lý, trách
nhiệm xã hội, huy động nguồn lực, dân chủ hoá giáo dục, tin học hoá quản lý, hội nhập quốc tế v.v..
Nhà quản lý giáo dục đóng vai trò quyết định trong việc bảo đảm thực hiện thành công chính sách giáo
dục và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục. Như vậy, nếu nhà quản lý ...
Yêu cầu đổi mới trong phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục
9:47' 23/4/2009
TCCSĐT - Nguồn nhân lực quản lý giáo dục hiện còn nhiều bất cập, vì vậy, cần cái nhìn khách
quan, trung thực nhận thức mới về vai trò của nhà quản giáo dục để tìm ra những giải pháp
hữu hiệu, khả thi, nhanh chóng phá bỏ những rào cản trong phát triển nguồn nhân lực quản
giáo dục, bảo đảm thực hiện thành công chính sách giáo dục nâng cao hiệu quả hoạt động
giáo dục.
1. Nhận thức mới về vai trò của nhà quản lý giáo dục
Khi phân tích các yếu kém của giáo dục Việt Nam, một trong những nguyên nhân cốt lõi sự bất cập,
lạc hậu trì trệ của công tác quản lý giáo dục. Điều này liên quan đến schậm đổi mới trong duy
quản lý, nh chưa hoàn thiện của thể chế quản lý, nhưng trước hết chủ yếu tình trạng vừa thiếu,
vừa yếu, vừa không đồng bộ của đội ngũ các nhà quản lý giáo dục.
Cho mãi đến thập niên 60 của thế kXX, vẫn quan niệm phổ biến hầu như mọi i trên thế giới
rằng, nhà quản lý giáo dục chỉ cần giáo viên giỏi, có kinh nghiệm, uy tín, được bồi dưỡng thêm
đôi chút về một số knăng quản hành chính. Nhà quản lý giáo dục được quan niệm đơn giản một
người kinh nghiệm về giáo dục có tinh thần trách nhiệm để đảm bảo trật tự giáo dục, kcương
trường lớp; và vậy, ng không cần có sự chuẩn bị đặc biệt về nghiệp vụ. Công tác đào tạo, bồi
dưỡng nhân lực quản giáo dục thường không được coi trọng trong nhiều hệ thống giáo dục, đặc biệt
các nước đang phát triển.
Quan niệm đơn giản đó xuất phát từ chỗ giáo dục chưa phát triển, quy mô còn nhỏ, tính phức tạp của hệ
thống chưa cao, các chính sách giáo dục cũng chưa đa dạng. Thế nhưng, trong vài thập kgần đây, với
sự phát triển tính bùng nổ của giáo dục hầu hết mọi quốc gia, cùng với hàng loạt vấn đề mới nảy
sinh về quy mô, chất lượng, hiệu quả, cấu, công bằng hội trong giáo dục, vai trò của nhà quản
giáo dục được nhận thức lại thay đổi một cách bản. Nquản giáo dục đóng vai trò của người
điều hành một hệ thống lớn phức tạp, đồng thời thực thi các chính sách giáo dục đa dạng mềm
dẻo, để giải quyết một cách chủ động sáng tạo các vấn đề mới nảy sinh như phân cấp quản lý, trách
nhiệm xã hội, huy động nguồn lực, dân chủ hoá giáo dục, tin học hoá quản lý, hội nhập quốc tế v.v..
Nhà quản lý giáo dục đóng vai trò quyết định trong việc bảo đảm thực hiện thành công chính sách giáo
dục nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục. Nvậy, nếu nhà quản lý giáo dục trước đây ớng tới
ổn định và trật tự thì nhà quản lý giáo dục ngày nay hướng tới đổi mới và phát triển; nhà quản lý giáo dục
trước đây quản lý bằng mệnh lệnh, còn nhà quản giáo dục ngày nay đóng vai tnhà chính trđể tạo
được sđồng thuận trong đội ngũ; nhà quản lý giáo dục trước đây không biết đến sức ép tài chính, còn
nhà quản lý giáo dục ngày nay luôn phải xoay xở như một doanh nhân…
2. Bài toán phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục
Việc đổi mới trong nhận thức về vai trò của nhà quản lý giáo dục đòi hỏi sự đổi mới tương ng trong
phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục.
Tuy nhiên, nếu như phát triển đội ngũ giáo viên đã trở thành một hoạt động có tính truyền thống, khoa
học và bài bản trên phạm vi toàn thế giới, thì việc phát triển đội ngũ các nhà quản giáo dục chưa được
như vậy. Lời giải cho bài toán đổi mới trong phát triển đội ngũ các nhà quản lý giáo dục vẫn đang còn
phía trước.
Về mặt chủ trương, chúng ta đã Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15-6-2004 của Ban thư Trung ương
Đảng về việc xây dựng, ng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục. Chỉ thị đã ch
Yêu cầu đổi mới trong phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục - Trang 2
Yêu cầu đổi mới trong phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Yêu cầu đổi mới trong phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục 9 10 798