Ktl-icon-tai-lieu

Yêu cầu đối với đăng ký về thủ tục hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2340 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

HỘI THẢO
ĐĂNG KÝ ĐIỆN TỬ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI
ĐĂNG KÝ ĐIỆN TỬ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mục tiêu
Xây dựng một công cụ điện tử nhằm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về thủ
tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện
thực hiện thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật quy định thủ tục hành
chính và các văn bản có liên quan khác

3

Ý nghĩa, mục đích
•Là một công cụ nhằm quản lý đầu ra của Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính,
cũng như công cụ duy trì kết quả của Đề án theo tinh thần Nghị định kiểm soát
thủ tục hành chính.
•Phục vụ cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tra cứu, tìm hiểu về thủ tục hành
chính theo mô hình “tất cả trong một”
•Nâng cao tính sẵn sàng của hệ thống Chính phủ điện tử của Việt Nam
•Tăng cường khả năng giám sát của cá nhân, tổ chức đối với việc thực hiện thủ
tục hành chính
•Tăng cường khả năng quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng
cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính
•Nâng cao xếp hạng của Việt Nam về tính minh bạch, khả năng tiếp cận thông tin
4

Đặc thù của cơ sở dữ liệu về Thủ tục hành chính của Việt Nam
Phức tạp, đa liên kết:
• Các thành phần của một thủ tục hành chính thường được quy định trong
nhiều văn bản khác nhau
• Một thủ tục hành chính có liên quan tới nhiều thủ tục hành chính khác: thủ
tục mẹ - con; thủ tục gốc – phiên bản các thủ tục
• Thường xuyên có nhu cầu cập nhật, sửa đổi
Quy mô áp dụng lớn:
• Liên quan tới 21 bộ, cơ quan ngang bộ, 3 cơ quan (Ngân hàng Chính sách
Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam), 63 tỉnh,
thành phố trong cả nước; bao gồm thủ tục hành chính đang được áp dụng
tại 4 cấp chính quyền
• Phục vụ trực tiếp 87 triệu người dân, các tổ chức, toàn bộ cộng đồng doanh
nghiệp trong và ngoài nước, các nhà đầu tư tiềm năng
5

Nguyên tắc xây dựng
•Thân thiện, thuận tiện đối với cá nhân và tổ chức trong việc tra cứu, khai
thác thông tin về TTHC cũng như các VBPL, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu
cầu, điều kiện, phí, lệ phí có liên quan đến TTHC;
•Thân thiện, thuận tiện đối với cơ quan quản lý trong việc đăng ký, kiểm
soát và tra cứu TTHC cũng như các VBPL, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu
cầu, điều kiện, phí, lệ phí có liên quan đến TTHC;
•Khả năng bảo mật cao;
•Khả năng sẵn sàng 24/7/365;
•Khả năng mở rộng trong tương lai.
6

Các tính năng...
TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
HỘI THẢO
ĐĂNG KÝ ĐIỆN TỬ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009
Yêu cầu đối với đăng ký về thủ tục hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Yêu cầu đối với đăng ký về thủ tục hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Yêu cầu đối với đăng ký về thủ tục hành chính 9 10 655