Ktl-icon-tai-lieu

yêu cầu thiết kế trường mầm non

Được đăng lên bởi hieunghiaarc
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1811 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCVN

^R
TIEU
CHUAN QUOC GIA

TCVN 3907 i2011
xu{t bin ldn 2

TRUONG IvIAU NoN . YEu

cAu rxlEr xE-

Kindergarten - Design requirements

HA NQt - 2011

TCVN rtEu cHUAN ouoc crA

TCVN 3907 :2011
Xuii bin ldn 2

TRUONG rUArU NON - YEU CAU THIET
Kindergarten - Desrgn requirements

ruuA

xuAr aAN xAy our.lc
HA t'tOt - zott

Kg

TCVN 3907:201

MUC LUC

4

Y6u cAu v6 kfru d6t x6y dung vd quy hoach t6ng mdt bdng............................................9

1

TCVN 3907 :2011

Ldi n6i dOu
TCVN 3907 : 2011 thay thd TcvN 3907 : 1984

TCVN 3907 : 2011 do Vi6n Kidn tric, euy hoach D6 thi vir
N6ng th6n bi6n soan, 86 Xay dung dd nghi, Tdng cuc Ti6u
chudn - Do luong - ChA't luong thdm atinh, 86 Khoa hoc vA
C6ng ngh6 c6ng bd.

rrEu cHuAru ou6c cla

TCVN 3907 : 2011

Truong mam non - y6u cau thi6i kd
Kindergaften

1

-

Design requirements

Phqm vi 6p dung

Ti6u chudn n2ry 5p dung dd thidt kd khi xAy durrg m6i
hodc c6i tao c6c loai hinh nhir tr6, kurong m5u
gi6o, trudng mdm non (sau d6y goi chung l2r trLrdng
mdm non).
Ti6u chudn c,ng c6 thd dudc ap dung cho nhir tr6, nh6m
tr6 vd r6p miu gi5o d6c r6p.

2 Tdi ligu vi6n din
c6c tdi li6u vi6n d5n sau ld cdn thi6t khi 5p dung ti6u chudn
ndy. Ddi v6i c6c tdi li6u vi6n din ghi ndm
c6ng bo thi ip dung theo phi6n b6n dLroc n6u. Ddi
v6i c5c tdi liiu vi6n oa" tno"g gil ndm c6ng b6 thi

6p dung phi6n b6n mdi nhi't, bao g6m

ci

c6c srla tldi, bd sung (ndu c6).

TCVN 2622: 19951), phong ch6y, ch6ng ch6y cho nhe
ve c,ng trinh _ y6u ceu thi€;t kd.
fCVN 4474: 19871), Thoet nuoc ben tong. Ti€u chudn thidt
k6.
TCVN 4513 : 19881), C6b nuac ben tong. Ti6u chudn
thi6t k6.
TCVN 5687 :2010, Th6ng gi6, di6u hda kh6ng khi _ Ti6u
chudn thi6t k6.
TCVN 6772 :2000, ch6't ruang nu6c. Nuoc thei sinh
hoat - Gidi han 6 nhi6m cho ph6p.
TCVN 71 14-1 : 2008, Ecg6n6mi. Chi6u sdng noi hm
viec. phdn 1 : Trong nhd.

TCVN 7'1 14-3 :2008, Ecg1nomi. chi6u sang ndi tdm
viec. phdn 3 : y6u c6u chidu s6ng an toi)n ve buo
ve hi nhhng noi ldm vi6c ngodi nhA.
TCVN 8052-1

:

TCXD 29 : 199

1

2009, Tdm tap bi tum dang song _ phdn 1- y6u cdu
ky thuat.
TCVN 8053 :2OOg, T6'm lQp dQng song - yeu cdu
thidt kd vd hudng ddn ldp ddt.
TCXD 16 : 19861), Chidu seng nhen bo trong c6ng
trinh dan dung.
TCXD 25 : 19911) - Ddt dudng d6y ddn di6n trong
nhd 6 vd cong trinh c6ng c6ng - Ti6u chuan thi6t
k6.
TCXD 27 : '19911)- Ddt thidt bi dien tong nhd 6 vit
c6ng trinh c6ng c6ng _ Ti6u chudn

thi6t k6.

1)

')c,r" TcvN, TcxD

- Chidu s6ng tu nhi6n trong c6ng trinh

den

vd TCXDVN dang d...
TCVN
^R
TIEU
CHUAN
QUOC GIA
TCVN
3907 i2011
xu{t
bin
ldn
2
TRUONG
IvIAU NoN
.
YEu
cAu rxlEr xE-
Kindergarten
-
Design requirements
HA NQt
-
2011
yêu cầu thiết kế trường mầm non - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
yêu cầu thiết kế trường mầm non - Người đăng: hieunghiaarc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
yêu cầu thiết kế trường mầm non 9 10 95