Ktl-icon-tai-lieu

Yêu cầu

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1683 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 1 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU......................................................................2
1.1.Yêu cầu nghiệp vụ.....................................................................................3
1.1.1.Danh sách các yêu cầu.............................................................................3
1.1.2.Danh sách các biểu mẫu và các qui định..................................................3
1.1.2.1.Biểu mẫu 1 và qui định 1......................................................................3
1.1.2.2.Biểu mẫu 2............................................................................................4
1.1.2.3.Biểu mẫu 3............................................................................................5
1.1.2.4.Biểu mẫu 4 và qui định 4......................................................................5
1.1.2.5.Biểu mẫu 5............................................................................................6
1.1.2.6.Biểu mẫu 6A, 6B, 6C............................................................................6
1.1.2.7.Biểu mẫu 7 và qui định 7......................................................................7
1.1.2.8.Biểu mẫu 8............................................................................................8
1.1.3.Bảng trách nhiệm.....................................................................................8
1.2.Yêu cầu tiến hoá........................................................................................9
1.2.1.Danh sách các yêu cầu.............................................................................9
1.2.2.Danh sách các biểu mẫu.........................................................................10
1.2.2.1.Biểu mẫu 9..........................................................................................10
1.2.2.2.Biểu mẫu 10........................................................................................11
1.2.2.3.Biểu mẫu 11........................................................................................11
1.2.3.Bảng trách nhiệm...................................................................................12
1.3.Yêu cầu tiện dụng...................................................................................12
1.4.Yêu cầu hiệu quả.....................................................................................12
1.5.Yêu cầu tương thích................................................................................12
1.6.Yêu cầu an toàn.........................
Phần 1 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU......................................................................2
1.1.Yêu cầu nghiệp vụ.....................................................................................3
1.1.1.Danh sách các yêu cầu.............................................................................3
1.1.2.Danh sách các biểu mẫu và các qui định..................................................3
1.1.2.1.Biểu mẫu 1 và qui định 1......................................................................3
1.1.2.2.Biểu mẫu 2............................................................................................4
1.1.2.3.Biểu mẫu 3............................................................................................5
1.1.2.4.Biểu mẫu 4 và qui định 4......................................................................5
1.1.2.5.Biểu mẫu 5............................................................................................6
1.1.2.6.Biểu mẫu 6A, 6B, 6C............................................................................6
1.1.2.7.Biểu mẫu 7 và qui định 7......................................................................7
1.1.2.8.Biểu mẫu 8............................................................................................8
1.1.3.Bảng trách nhiệm.....................................................................................8
1.2.Yêu cầu tiến hoá........................................................................................9
1.2.1.Danh sách các yêu cầu.............................................................................9
1.2.2.Danh sách các biểu mẫu.........................................................................10
1.2.2.1.Biểu mẫu 9..........................................................................................10
1.2.2.2.Biểu mẫu 10........................................................................................11
1.2.2.3.Biểu mẫu 11........................................................................................11
1.2.3.Bảng trách nhiệm...................................................................................12
1.3.Yêu cầu tiện dụng...................................................................................12
1.4.Yêu cầu hiệu quả.....................................................................................12
1.5.Yêu cầu tương thích................................................................................12
1.6.Yêu cầu an toàn.......................................................................................12
1.7.Yêu cầu bảo mật......................................................................................12
Phần 2 MÔ HÌNH HOÁ YÊU CẦU............................................................13
2.1.Yêu cầu nghiệp vụ...................................................................................13
2.1.1.Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập thẻ độc giả....................................13
2.1.2.Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu cập nhật thông tin thẻ độc giả............15
1
Yêu cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Yêu cầu - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Yêu cầu 9 10 171