Ktl-icon-tai-lieu

Yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh quốc gia

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2770 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Hà Nội, tháng 11/2004

Marketing địa phương

Lợi thế cạnh tranh quốc gia
Chương 3: Yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh quốc gia

YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA
Các phương thức mà doanh nghiệp sử dụng để tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh trong
các ngành công nghiệp toàn cầu cho thấy nền tảng cần thiết để hiểu được vai trò nước chủ
nhà của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vai trò này không đơn giản. Tìm một hướng tiếp cận
mới để hiểu lợi thế quốc gia phải bắt đầu từ nhiều tiền đề.
Trước tiên, bản chất của cạnh tranh và các nguồn lợi thế cạnh tranh khác nhau rất xa giữa
các ngành, thậm chí trong các phân ngành. Chúng ta cần tách biệt ảnh hưởng của quốc gia
lên khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong các ngành và phân ngành cụ thể, với các
chiến lược cụ thể, chứ không phải một cách tổng thể. Chúng ta phải tính đến những
nguồn lợi thế cạnh tranh khác nhau đối với nhiều ngành khác nhau, chứ không chỉ dựa
vào một lợi thế tổng quát nào, ví dụ như chi phí nhân công hay lợi thế về quy mô. Do các
sản phẩm trong nhiều ngành đã tạo được vị trí khác biệt, chúng ta phải giải thích tại sao
một số doanh nghiệp có khả năng tạo được sản phẩm khác biệt so với những doanh
nghiệp khác, không chỉ tập trung vào sự khác biệt về giá thành.
Thứ hai, các doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu thường có những hoạt động tham gia vào
chuỗi giá trị ở ngoài nước. Việc toàn cầu hóa cạnh tranh không loại trừ vai trò của nước
chủ nhà về lợi thế cạnh tranh, nhưng thay đổi tính chất của nó. Nhiệm vụ của chúng ta
không những phải giải thích tại sao một doanh nghiệp của một nước lại thành công trên
trường quốc tế, mà còn tại sao một nước lại được doanh nghiệp ít hay nhiều mong muốn
đặt trụ sở để cạnh tranh trong một ngành. Trụ sở của doanh nghiệp là nơi đề ra chiến
lược, phát triển các quy trình và sản phẩm chủ lực, và là nơi họ có thể sở hữu những kỹ
năng cần thiết. Trụ sở của doanh nghiệp là điểm tựa giúp phát triển chiến lược toàn cầu,
trong đó những lợi thế từ nước chủ nhà sẽ được bổ sung thêm từ vị thế toàn cầu.
Thứ ba, các doanh nghiệp đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh trên trường quốc tế nhờ
có quá trình cải tiến, sáng tạo và đổi mới. Sáng tạo, như trình bày ở trên, bao gồm công
nghệ và phương pháp, gồm sản phẩm mới, phương pháp sản xuất mới, cách tiếp thị mới,
nhận diện khách hàng mới v.v… Việc sáng tạo dẫn đến lợi thế cạnh tranh không chỉ bao
gồm đột phá mà gồm cả những nỗ lực liên tục từng bước.
Ban đầu các doanh nghiệp đạt lợi thế ...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Marketing địa phương Li thế cnh tranh quc gia
Hà Ni, tháng 11/2004 Chương 3: Yếu t quyết định li thế cnh tranh quc gia
Michael Porter 1 Biên dch: Đoàn Hu Đức
YU T QUYT ĐỊNH LI TH CNH TRANH QUC GIA
Các phương thc mà doanh nghip s dng để to ra và duy trì li thế cnh tranh trong
các ngành công nghip toàn cu cho thy nn tng cn thiết để hiu được vai trò nước ch
nhà ca doanh nghip. Tuy nhiên, vai trò này không đơn gin. Tìm mt hướng tiếp cn
mi để hiu li thế quc gia phi bt đầu t
nhiu tin đề.
Trước tiên, bn cht ca cnh tranh và các ngun li thế cnh tranh khác nhau rt xa gia
các ngành, thm chí trong các phân ngành. Chúng ta cn tách bit nh hưởng ca quc gia
lên kh năng cnh tranh ca doanh nghip trong các ngành và phân ngành c th, vi các
chiến lược c th, ch không phi mt cách tng th. Chúng ta phi tính đến nhng
ngun li thế cnh tranh khác nhau đối v
i nhiu ngành khác nhau, ch không ch da
vào mt li thế tng quát nào, ví d như chi phí nhân công hay li thế v quy mô. Do các
sn phm trong nhiu ngành đã to được v trí khác bit, chúng ta phi gii thích ti sao
mt s doanh nghip có kh năng to được sn phm khác bit so vi nhng doanh
nghip khác, không ch tp trung vào s khác bit v giá thành.
Th hai, các doanh nghip cnh tranh toàn cu thườ
ng có nhng hot động tham gia vào
chui giá tr ngoài nước. Vic toàn cu hóa cnh tranh không loi tr vai trò ca nước
ch nhà v li thế cnh tranh, nhưng thay đổi tính cht ca nó. Nhim v ca chúng ta
không nhng phi gii thích ti sao mt doanh nghip ca mt nước li thành công trên
trường quc tế, mà còn ti sao mt nước li được doanh nghip ít hay nhiu mong mun
đặt tr
s để cnh tranh trong mt ngành. Tr s ca doanh nghip là nơi đề ra chiến
lược, phát trin các quy trình và sn phm ch lc, và là nơi h có th s hu nhng k
năng cn thiết. Tr s ca doanh nghip là đim ta giúp phát trin chiến lược toàn cu,
trong đó nhng li thế t nước ch nhà s được b sung thêm t
v thế toàn cu.
Th ba, các doanh nghip đạt được và duy trì li thế cnh tranh trên trường quc tế nh
có quá trình ci tiến, sáng to và đổi mi. Sáng to, như trình bày trên, bao gm công
ngh và phương pháp, gm sn phm mi, phương pháp sn xut mi, cách tiếp th mi,
nhn din khách hàng mi v.v… Vic sáng to dn đến li thế cnh tranh không ch bao
gm đột phá mà gm c nhng n lc liên tc tng bước.
Ban đầu các doanh nghip đạt li thế thông qua thay đổi cơ s ca vic cnh tranh. H
duy trì li thế đó thông qua vic ci thin đủ nhanh để gi v trí đứng đầu. Điu này
không ch liên quan đến vic thc hin li thế cnh tranh đang có, mà còn phi dn dn
m rng và nâng cao các li thế cnh tranh. Thường điu này có liên quan đến vic
chuyn sang hot động các phân ngành phc tp hơn. Vic nâng cao và đổi mi yêu cu
phi có đầu tư bn vng để nhn ra nhng chiu hướng thay đổi thích hp và thc hin
nhng thay đổi đó.
Như hc gi Schumpeter đã nhn mnh t cách đây nhiu thp k
: bn cht ca s cnh
tranh là tính năng động. Bn cht ca cnh tranh kinh tế không phi là “cân bng”, mà là
trng thái không ngng thay đổi. Ci tiến và sáng to trong mt ngành là mt quá trình
không bao gi kết thúc, không phi là mt s kin riêng l ch xy ra mt ln. Hin nay,
các li thế nhanh chóng b vượt qua hay thay thế. Vai trò ca nước ch nhà đối vi vic
kích thích các ci tiến và sáng t
o mang tính cnh tranh là điu ct lõi trong vic gii
Yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh quốc gia - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh quốc gia 9 10 461