Ktl-icon-tai-lieu

100 câu hỏi trắc nghiệm LTM QT

Được đăng lên bởi trungtlb-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1709 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1 Các nước cam kết dành cho nhau đãi ngộ MFN có nghĩa là: c
a. Các nước dành cho nhau ưu đãi trên cơ sở tương xứng nhau.
b. Các nước phải mở cửa thị trường cho nhau.
c. Các nước dành cho nhau sự đãi ngộ không kém thuận lợi hơn sự đãi ngộ mà nước đó
đang và sẽ dành cho bất kỳ một nước thứ ba nào.
d. Tẩt cả các nội dung trên.
2 Việt Nam cam kết đối xử MFN với EU tức là: c
a. EU dành cho Việt Nam sự ưu đãi đặc biệt
b. EU dành cho VN sự ưu đãi khác biệt
c. Doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang EU sẽ được đảm bảo là không bị đánh
thuế nhập khẩu cao hơn so với sản phẩm tương tự được NK từ nước khác.
d. Một số mặt hàng nhập khẩu Việt Nam sẽ được miễn, giảm thuế so với mức thuế nhập
khẩu mà EU hiện đang áp dụng phổ biến.
e. Tất cả các nội dung trên
3 Nhật Bản dành ưu đãi thuế quan đặc biệt cho Việt nam theo chế độ GSP, song lại
không dành ưu đãi này cho EU, như vậy Nhật vi phạm nguyên tắc nào trong thương mại
quốc tế? c
a. Nguyên tắc MFN b. Nguyên tắc NT
c. Không vi phạm nguyên tắc nào trong các nguyên tắc trên.
4 NTR (MFN) của Mỹ dành cho Việt Nam hiện nay là: f
a. Có điều kiện b. Phải gia hạn c. Vô điều kiện
d. Không phải gia hạn e. a và b f. c và d
5 Trong biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam: c
a. Mức thuế hưởng MFN bằng 150% mức thuế theo Hiệp định CEPT
b. Thuế theo Hiệp định CEPT được lấy làm mức thuế cơ sở
c. Mức thuế theo MFN được lấy làm mức thuế cơ sở
6 Nguyên tắc Tối huệ quốc trong WTO là Tối huệ quốc: f
a. Có điều kiện b. Vô điều kiện c. Đa phương d. Phải gia hạn e. a và d f. b và c
7 Tiền điện bán cho các nhà đầu tư nước ngoài cao hơn Nhà đầu tư trong nước là vi phạm
nguyên tắc nào trong thương mại quốc tế? b
a. MFN b. NT c. Cạnh tranh công bằng
8 Tính số thuế phải nộp - Công ty A ở Mỹ NK 100 Kg nấm từ một nước được Mỹ cho
hưởng MFN. Giá nhập khẩu theo hoá đơn là 5 USD/ Kg. Hãy tính số thuế mà Công ty
phải nộp biết rằng, Biểu thuế NK của Mỹ quy định thuế đối với nấm NK từ nước được
hưởng MFN là 8,8 cents/ kg + 20%. Biết 1USD = 100 cent. b
a. 118,8 USD b. 108,8 USD c. 104,4 USD
9 Theo cách tính thuế như vậy, Thuế nhập khẩu nấm của Mỹ thuộc loại nào dưới đây: c

a. Thuế theo lượng (Specific Duties) b. Thuế theo giá trị (Ad-Valorem Tariff)
c. Thuế quan hçn hợp (compound tariff) d. Thuế quan kết hợp với hạn ngạch
10 Trong các biện pháp quản lý nhập khẩu sau, đối với các doanh nghiệp biện pháp nào
là dễ dự đoán, rõ ràng minh bạch nhất? b
a. Giấy phép nhập khẩu b. Thuế quan
c. Hạn ngạch nhập khẩu d. Giấy phép chuyên ngành
11 Biện pháp nào thực hiện dưới đây...
1 Các nước cam kết dành cho nhau đãi ngộ MFN có nghĩa là: c
a. Các nước dành cho nhau ưu đãi trên cơ sở tương xứng nhau.
b. Các nước phải mở cửa thị trường cho nhau.
c. Các nước dành cho nhau sự đãi ngộ không kém thuận lợi hơn sự đãi ngộ mà nước đó
đang và sẽ dành cho bất kỳ một nước thứ ba nào.
d. Tẩt cả các nội dung trên.
2 Việt Nam cam kết đối xử MFN với EU tức là: c
a. EU dành cho Việt Nam sự ưu đãi đặc biệt
b. EU dành cho VN sự ưu đãi khác biệt
c. Doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang EU sẽ được đảm bảo là không bị đánh
thuế nhập khẩu cao hơn so với sản phẩm tương tự được NK từ nước khác.
d. Một số mặt hàng nhập khẩu Việt Nam sẽ được miễn, giảm thuế so với mức thuế nhập
khẩu mà EU hiện đang áp dụng phổ biến.
e. Tất cả các nội dung trên
3 Nhật Bản dành ưu đãi thuế quan đặc biệt cho Việt nam theo chế độ GSP, song lại
không dành ưu đãi này cho EU, như vậy Nhật vi phạm nguyên tắc nào trong thương mại
quốc tế? c
a. Nguyên tắc MFN b. Nguyên tắc NT
c. Không vi phạm nguyên tắc nào trong các nguyên tắc trên.
4 NTR (MFN) của Mỹ dành cho Việt Nam hiện nay là: f
a. Có điều kiện b. Phải gia hạn c. Vô điều kiện
d. Không phải gia hạn e. a và b f. c và d
5 Trong biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam: c
a. Mức thuế hưởng MFN bằng 150% mức thuế theo Hiệp định CEPT
b. Thuế theo Hiệp định CEPT được lấy làm mức thuế cơ sở
c. Mức thuế theo MFN được lấy làm mức thuế cơ sở
6 Nguyên tắc Tối huệ quốc trong WTO là Tối huệ quốc: f
a. Có điều kiện b. Vô điều kiện c. Đa phương d. Phải gia hạn e. a và d f. b và c
7 Tiền điện bán cho các nhà đầu tư nước ngoài cao hơn Nhà đầu tư trong nước là vi phạm
nguyên tắc nào trong thương mại quốc tế? b
a. MFN b. NT c. Cạnh tranh công bằng
8 Tính số thuế phải nộp - Công ty A ở Mỹ NK 100 Kg nấm từ một nước được Mỹ cho
hưởng MFN. Giá nhập khẩu theo hoá đơn là 5 USD/ Kg. Hãy tính số thuế mà Công ty
phải nộp biết rằng, Biểu thuế NK của Mỹ quy định thuế đối với nấm NK từ nước được
hưởng MFN là 8,8 cents/ kg + 20%. Biết 1USD = 100 cent. b
a. 118,8 USD b. 108,8 USD c. 104,4 USD
9 Theo cách tính thuế như vậy, Thuế nhập khẩu nấm của Mỹ thuộc loại nào dưới đây: c
100 câu hỏi trắc nghiệm LTM QT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 câu hỏi trắc nghiệm LTM QT - Người đăng: trungtlb-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
100 câu hỏi trắc nghiệm LTM QT 9 10 139