Ktl-icon-tai-lieu

1000 câu hỏi luật doanh nghiệp

Được đăng lên bởi huynhthidiemmi1-gmail-com
Số trang: 282 trang   |   Lượt xem: 5978 lần   |   Lượt tải: 8 lần
VCCI

VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP 2005

Hà Nội - 2010

2
100 CÂU HỎI VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP 2005

100 CÂU HỎI VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP 2005

3

Lêi nãi ®Çu
Quá trình chuyển đổi nền kinh tế nước ta sang nền kinh
tế thị trường với sự xuất hiện của nhiều thành phần kinh tế
có chế độ sở hữu khác nhau đã làm cho các quan hệ kinh tế
ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp. Luật Doanh nghiệp
1999 ra đời nhằm mục đích xây dựng hành lang pháp lý cho
các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Trước đòi hỏi của quá trình hội nhập WTO, Việt Nam
đã tiến hành xây dựng Luật Doanh nghiệp mới, thay thế Luật
Doanh nghiệp 1999, tạo ra khung khổ pháp lý bình đẳng và
thống nhất cho các loại hình doanh nghiệp. Ngày 29 tháng
11 năm 2005 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI, Luật Doanh
nghiệp 2005 đã được thông qua thay thế cho Luật Doanh
nghiệp 1999 và Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003. Luật
Doanh nghiệp 2005 ra đời được đông đảo doanh nghiệp và
người dân nồng nhiệt chào đón đã nhanh chóng đi vào cuộc
sống. Nhưng trong quá trình thực tiễn áp dụng Luật còn có
một số vấn đề vướng mắc cần giải quyết để Luật Doanh
nghiệp 2005 ngày càng được hoàn thiện.
Cuốn sách “100 câu hỏi về Luật Doanh nghiệp 2005”
nêu ra những vấn đề quản trị bốn loại hình doanh nghiệp,
nhất là tại các công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu
hạn. Ngoài ra, cuốn sách nhỏ này cũng đề cập đến một số
vấn đề còn vướng mắc tại Luật Doanh nghiệp 2005 cần phải
làm rõ để việc áp dụng Luật được nhất quán. Từ hoạt động
tư vấn trong nhiều năm qua cho các doanh nghiệp, các tác
giả đã biên soạn các câu hỏi và trả lời dựa trên các tình
huống thực tế từ hoạt động tư vấn, tranh tụng; từ đó chỉ ra

4
100 CÂU HỎI VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP 2005

một số bất cập của các quy định của Luật Doanh nghiệp
2005 với hy vọng góp phần sửa đổi, bổ sung Luật này.
Trong quá trình biên soạn, cuốn sách chắc chắn không
thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, do đó các tác giả
rất hoan nghênh những ý kiến góp ý, bổ sung của bạn đọc.
Xin cám ơn Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Danida
của Chính phủ Đan Mạch đã tài trợ cho cuốn sách này.
Xin cám ơn các tác giả và trân trọng giới thiệu với bạn
đọc cuốn sách “100 câu hỏi về Luật Doanh nghiệp 2005”.
PHßNG TH¦¥NG M¹I Vµ C¤NG NGHIÖP VIÖT NAM

100 CÂU HỎI VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP 2005

Ban biªn so¹n

1. LuËt gia: Cao B¸ Kho¸t
2. LuËt s-: TrÇn H÷u Huúnh

5

6
100 CÂU HỎI VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP 2005

100 CÂU HỎI VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP 2005

7

MôC LôC
Lêi nãi ®Çu…………………………………….……...

3

Ban biªn so¹n…………………………………………

5

Môc lôc…………...
VCCI
V LUT DOANH NGHIP 2005
Hà Ni - 2010
1000 câu hỏi luật doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1000 câu hỏi luật doanh nghiệp - Người đăng: huynhthidiemmi1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
282 Vietnamese
1000 câu hỏi luật doanh nghiệp 9 10 692