Ktl-icon-tai-lieu

130 câu trắc nghiệm pháp luật kinh tế

Được đăng lên bởi akiranin
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.

Thương nhân theo quy định của Bộ luật Thương mại thống nhất Hoa Kỳ có đặc điểm
nào

2.
3.

Thương nhân theo quy định của Luật Thương mại năm 2005
Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh,cơ
quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh
doanh đó cho cơ quan thuế: 7 ngày

4.
5.

Tổ chức kinh doanh nào có tư cách pháp nhân CT hợp danh, TNHH, Cổ phần
Vốn điều lệ là gì? Số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong 1
thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty
Việc bảo đảm của nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp thể
hiện ở ?

6.

a.Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh
nghiệp được qui định trong luật nảy,bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của
các doanh nghiệp
b.Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản,vốn đầu tư,quyền lợi ích hợp pháp
khác của DN và chủ sở hữu DN
c.Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của DN và chủ sở hữu DN không bị quốc hữu
hóa
d.Tất cả đều đúng X
7.

Các quyền cơ bản,quan trọng nhất của DN
a.Tự chủ KD,chủ động lựa chọn ngành nghề,địa bàn,hình thức kinh doanh,đầu
tư,chủ động mở rộng qui mô và ngành nghề kinh doanh X
b.Lựa chọn hình thức,phương thức huy động phân bố và sử dụng vốn
c.Chủ động tìm kiếm thị trường,khách hàng và kí kết hợp đồng
d.Trực tiếp thong qua người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng theo qui
định của pháp luật

8.

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, nghĩa vụ của doanh nghiệp:
a.Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh
b.Chiếm hữu,sử dụng,định đoạt tài sản của DN
c.Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động theo qui định của pháp luật về
lao động X
d.Khiếu nại tố cáo theo qui định.

9.

Các hành vi nào là bị cấm đối với DN
a.Sản xuất và cung ứng sản phẩm,dịch vụ không theo đúng chất lượng và số
lượng
b.Không đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho khách hàng
c.Kê khai không trung thực,không chính xác nội dung,hồ sơ đăng kí kinh doanh
hoặc không kịp thời với những thay đổi của hồ sơ đăng kí kinh doanh X

d.Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật qui định
10.

Trường hợp nào thì được cấp lại giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
a.Khi thay đổi tên,địa chỉ trụ sở chính,chi nhánh văn phòng
b.Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
c.Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh bị mất,rách,cháy hoặc tiêu hủy dưới các
hình thức
d.b và c đúng X

11.

Loại hình doanh nghiệp nào không được thay đổi vốn điều lệ (nếu thay đổi phải thay
đổi loại hình công ty):
a....
1.
Thương nhân theo quy định ca B lut Thương mi thng nht Hoa Kđặc đim
nào
2.
Thương nhân theo quy định ca Lut Thương mi năm 2005
3.
Trong thi hn bao nhiêu ngày k t ngày cp giy chng nhn đăng kí kinh doanh,cơ
quan đăng kinh doanh phi thông báo ni dung giy chng nhn đăng kinh
doanh đó cho cơ quan thuế: 7 ngày
4.
T chc kinh doanh nào có tư cách pháp nhân CT hp danh, TNHH, C phn
5.
Vn điu l là gì? S vn do các thành viên, c đông góp hoc cam kết góp trong 1
thi hn nht định và được ghi vào điu l công ty
6.
Vic bo đảm ca nhà nước đối vi doanh nghip và ch s hu doanh nghip th
hin ?
a.Nhà nước công nhn s tn ti lâu dài phát trin ca c loi hình doanh
nghip được qui định trong lut ny,bo đảm s bình đẳng trước pháp lut ca
các doanh nghip
b.Công nhn bo h quyn s hu tài sn,vn đầu tư,quyn li ích hp pháp
khác ca DN và ch s hu DN
c.Tài sn và vn đầu tư hp pháp ca DN ch s hu DN không b quc hu
hóa
d.Tt c đều đúng X
7.
Các quyn cơ bn,quan trng nht ca DN
a.T ch KD,ch động la chn ngành ngh,địa bàn,hình thc kinh doanh,đầu
tư,ch động m rng qui mô và ngành ngh kinh doanh X
b.La chn hình thc,phương thc huy động phân b và s dng vn
c.Ch động tìm kiếm th trường,khách hàng và kí kết hp đồng
d.Trc tiếp thong qua người đi din theo y quyn tham gia t tng theo qui
định ca pháp lut
8.
Theo Lut Doanh nghip năm 2005, nghĩa v ca doanh nghip:
a.T ch quyết định các công vic kinh doanh
b.Chiếm hu,s dng,định đot tài sn ca DN
c.Bo đm quyn li ích ca người lao đng theo qui đnh ca pháp lut v
lao động X
d.Khiếu ni t cáo theo qui định.
9.
Các hành vi nào là b cm đối vi DN
a.Sn xut cung ng sn phm,dch v không theo đúng cht lượng s
lượng
b.Không đảm bo các điu kin tt nht cho khách hàng
c.Kê khai không trung thc,không chính xác ni dung,h sơ đăng kí kinh doanh
hoc không kp thi vi nhng thay đổi ca h sơ đăng kí kinh doanh X
130 câu trắc nghiệm pháp luật kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
130 câu trắc nghiệm pháp luật kinh tế - Người đăng: akiranin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
130 câu trắc nghiệm pháp luật kinh tế 9 10 906