Ktl-icon-tai-lieu

25 câu hỏi bài tập luật đất đai

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Thanh Bình
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 3 lần
25 CÂU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI
Câu 1: Khi Nhà nước thu hồi đất mà các tổ chức, cá nhân phải di
chuyển tài sản thì Nhà nước sẽ bồi thường những chi phí gì?
Theo Khoản 1 Điều 91 Luật đất đai năm 2013 việc bồi thường chi phí di
chuyển khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như sau:
Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi
thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ
thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi
tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.
Câu 2: Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như
thế nào?
Theo Điều 93 Luật đất đai năm 2013 việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư được quy định như sau:
1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm
bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.
2. Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì
khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi
thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm
quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản
tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số
tiền chậm trả và thời gian chậm trả.
3. Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì
tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước.
4. Người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa
thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định của pháp
luật thì phải trừ đi khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được
bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước.
Câu 3: Đăng ký đất đai là gì? và được thực hiện như thế nào?
Điều 95 Luật đất đai năm 2013 quy định:
1. Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được
giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu. Đăng ký đất đai được thực hiện như sau:
2. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm đăng ký lần
đầu và đăng ký biến động, được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ
quan quản lý đất đai, bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và
có giá trị pháp lý như nhau.

3. Đăng ký lần đầu được ...
25 CÂU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI
Câu 1: Khi Nhà nước thu hồi đất các tổ chức, nhân phải di
chuyển tài sản thì Nhà nước sẽ bồi thường những chi phí gì?
Theo Khoản 1 Điều 91 Luật đất đai năm 2013 việc bồi thường chi phí di
chuyển khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như sau:
Khi Nớc thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nớc bồi
thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ
thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi
tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.
Câu 2: Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định được quy định như
thế nào?
Theo Điều 93 Luật đất đai năm 2013 việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư được quy định như sau:
1. Trong thời hạn 30 ngày k từ ngày quyết định thu hồi đất của quan
nhàớc thẩm quyền hiệu lực thi hành, quan, tổ chức trách nhiệm
bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.
2. Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì
khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người đất thu hồi, ngoài tiền bồi
thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm
quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản
tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản thuế tính trên số
tiền chậm trả và thời gian chậm trả.
3. Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái đnh cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì
tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước.
4. Người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất chưa
thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy đnh của pháp
luật thì phải trừ đi khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được
bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước.
Câu 3: Đăng ký đất đai là gì? và được thực hiện như thế nào?
Điều 95 Luật đất đai năm 2013 quy định:
1. Đăng ký đất đai bắt buộc đối với người sử dụng đất người được
giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu. Đăng ký đất đai được thực hiện như sau:
2. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm đăng ký lần
đầu đăng biến động, được thực hiện tại tổ chức đăng đất đai thuộc
quan quản đất đai, bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và
có giá trị pháp lý như nhau.
25 câu hỏi bài tập luật đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
25 câu hỏi bài tập luật đất đai - Người đăng: Nguyễn Thị Thanh Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
25 câu hỏi bài tập luật đất đai 9 10 623