Ktl-icon-tai-lieu

44/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1715 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chÝnh phñ
-------

Sè : 44/2003/N§-CP

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
A. 300

-----------------------------------------------------------------------------

Hµ Néi, ngµy 09 th¸ng 5 n¨m 2003

NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ
Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu
cña Bé luËt Lao ®éng vÒ hîp ®ång lao ®éng
____
chÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ
sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi,
nghÞ ®Þnh :

Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu
cña Bé luËt Lao ®éng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao
®éng (sau ®©y gäi chung lµ Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung) vÒ hîp
®ång lao ®éng.
§iÒu 2.
1. Tæ chøc, c¸ nh©n sau ®©y khi sö dông lao ®éng ph¶i thùc hiÖn giao kÕt
hîp ®ång lao ®éng :
a) Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc,
LuËt Doanh nghiÖp, LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam;
b) Doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi;
c) C¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp cã sö dông lao ®éng kh«ng ph¶i lµ
c«ng chøc, viªn chøc nhµ níc;

2
d) C¸c tæ chøc kinh tÕ thuéc lùc lîng qu©n ®éi nh©n d©n, c«ng an nh©n
d©n sö dông lao ®éng kh«ng ph¶i lµ sÜ quan, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ;
®) Hîp t¸c x· (víi ngêi lao ®éng kh«ng ph¶i lµ x· viªn), hé gia ®×nh vµ
c¸ nh©n cã sö dông lao ®éng;
e) C¸c c¬ së gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao ngoµi c«ng lËp thµnh lËp
theo NghÞ ®Þnh sè 73/1999/N§-CP ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ
vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch x· héi ho¸ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc
gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao.
g) C¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n, níc ngoµi hoÆc quèc tÕ ®ãng trªn l·nh thæ
ViÖt Nam cã sö dông lao ®éng lµ ngêi ViÖt Nam trõ trêng hîp §iÒu íc quèc
tÕ mµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy
®Þnh kh¸c;
h) Doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam sö dông lao ®éng
níc ngoµi, trõ trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ mµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa
ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c.
2. C¸c trêng hîp kh«ng ¸p dông hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh t¹i §iÒu 4
cña Bé luËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau :
a) Nh÷ng ngêi thuéc ®èi tîng ®iÒu chØnh cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng
chøc;
b) §¹i biÓu Quèc héi, ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp chuyªn tr¸ch,
ngêi gi÷ c¸c chøc vô trong c¬ quan cña Quèc héi, ChÝnh ...
chÝnh phñ
-------
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè : 44/2003/N§-CP
-----------------------------------------------------------------
-------------
A. 300
Hµ Néi, ngµy 09 th¸ng 5 n¨m 2003
NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ
Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu
cña Bé luËt Lao ®éng vÒ hîp ®ång lao ®éng
____
chÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi,
sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi,
nghÞ ®Þnh :
Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu
cña luËt Lao ®éng LuËt söa ®æi, sung mét sè ®iÒu cña luËt Lao
®éng (sau ®©y gäi chung luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, sung) hîp
®ång lao ®éng.
§iÒu 2.
1. Tæ chøc, c¸ nh©n sau ®©y khi sö dông lao ®éng ph¶i thùc hiÖn giao kÕt
hîp ®ång lao ®éng :
a) Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc,
LuËt Doanh nghiÖp, LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam;
b) Doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi;
c) C¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp dông lao ®éng kh«ng ph¶i
c«ng chøc, viªn chøc nhµ níc;
44/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
44/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
44/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động 9 10 468