Ktl-icon-tai-lieu

50 câu hỏi trắc nghiệm ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi duytan28101
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 37410 lần   |   Lượt tải: 141 lần
BỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CHƯƠNG I
1.

2.

Cuộc CM tháng 10 Nga giành thắng lợi năm nào?
A.

1916

B.

1917

C.

1918

D.

1919

Với chủ trương “dùng biện pháp bạo động để đánh đuổi thực dân Pháp khôi phục nền độc lập cho dân tộc”, đại
diện của xu hướng bạo động này là: (trang 11)

3.

A.

Phan Bội Châu

B.

Phan Chu Trinh

C.

Bùi Quang Chiêu

D.

Nguyến Ái Quốc

Với chủ trương “vận động cải cách văn hóa, xã hội; động viên long yêu nước trong nhân dân; đả kích bọn vua
quan phong kiến thối nát, đề xướng tư tưởng dân chủ tư sản; thực hiện khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh,
mở mang dân quyền; phản đối đấu tranh vũ trang và cầu viện nước ngoài”, đại biểu xu hướng cải cách này là:
(trang 11)

4.

5.

6.

A.

Phan Bội Châu

B.

Phan Chu Trinh

C.

Nguyễn Ái Quốc

D.

Trần Phú

Ba Danh là một nhân vật như thế nào trong chiến tranh:
A.

Là tay sai của Pháp

B.

Trùm mộ phu đồn điền cao su của Pháp

C.

Là sĩ quan của Mỹ

D.

Là chiến sĩ yêu nước

Vụ ám sát Ba Danh (Bazin) xảy ra vào thời gian nào? Do những ai thực hiện?
A.

2-1919, một số đảng viên của Tân Việt Cách mạng Đảng

B.

2-1929, một số đảng viên của Việt Nam quốc dân Đảng

C.

3-1929, một số đảng viên của Đảng Thanh niên cao vọng

D.

3-1919, một số đảng viên của Đảng Thanh niên

Tân Việt Cách mạng Đảng ra đời và hoạt động trong bối cảnh Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên trong tình
trạng như thế nào?

7.

A.

Đang dần suy yếu

B.

Phát triển mạnh

C.

Phát triển rất mạnh

D.

Bình thường

Tân Việt Cách mạng Đảng vừa ra đời, trong nội bộ Đảng diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng nào?
A.

Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cải lương

B.

Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cách mạng tiểu tư sản

8.

C.

Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cách mạng tư sản

D.

Tư tưởng cách mạng tiểu tư sản và tư tưởng cải lương

Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “như tiếng xét đã đánh thức nhân dân châu Á tỉnh giấc mơ hàng
thế kỷ” ? ( tr.7 )

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

A.

Cuộc cách mạng Nga giành thắng lợi.

B.

Sự thành lập của Quốc tế cộng sản.

C.

Sự ra đời của Quốc tế cộng sản.

D.

Cả A, B, C đều đúng.

Quốc tế cộng sản (quốc tế III) được thành lập khi nào? ( tr.8 )
A.

7/1971.

B.

3/1918.

C.

3/1919.

D.

8/1920

Tính chất của xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp: (tr.10)
A.

Xã hội thuộc địa.

B.

Xã hội nửa phong kiến.

C.

Xã hội có giai cấp.

D.

Đáp án A, B đúng.

Nhiệm vụ Đảng ta đặt ra trong thực tiễn ...
BỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CHƯƠNG I
1. Cuộc CM tháng 10 Nga giành thắng lợi năm nào?
A. 1916
B. 1917
C. 1918
D. 1919
2. Với chủ trương “dùng biện pháp bạo động để đánh đuổi thực dân Pháp khôi phục nền độc lập cho dân tộc”, đại
diện của xu hướng bạo động này là: (trang 11)
A. Phan Bội Châu
B. Phan Chu Trinh
C. Bùi Quang Chiêu
D. Nguyến Ái Quốc
3. Với chủ trương “vận động cải cách văn hóa, hội; động viên long yêu nước trong nhân dân; đả kích bọn vua
quan phong kiến thối nát, đề xướng tư tưởng dân chủ tư sản; thực hiện khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh,
mở mang dân quyền; phản đối đấu tranh trang cầu viện nước ngoài”, đại biểu xu hướng cải cách này là:
(trang 11)
A. Phan Bội Châu
B. Phan Chu Trinh
C. Nguyễn Ái Quốc
D. Trần Phú
4. Ba Danh là một nhân vật như thế nào trong chiến tranh:
A. Là tay sai của Pháp
B. Trùm mộ phu đồn điền cao su của Pháp
C. Là sĩ quan của Mỹ
D. Là chiến sĩ yêu nước
5. Vụ ám sát Ba Danh (Bazin) xảy ra vào thời gian nào? Do những ai thực hiện?
A. 2-1919, một số đảng viên của Tân Việt Cách mạng Đảng
B. 2-1929, một số đảng viên của Việt Nam quốc dân Đảng
C. 3-1929, một số đảng viên của Đảng Thanh niên cao vọng
D. 3-1919, một số đảng viên của Đảng Thanh niên
6. Tân Việt Cách mạng Đảng ra đời và hoạt động trong bối cảnh Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên trong tình
trạng như thế nào?
A. Đang dần suy yếu
B. Phát triển mạnh
C. Phát triển rất mạnh
D. Bình thường
7. Tân Việt Cách mạng Đảng vừa ra đời, trong nội bộ Đảng diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng nào?
A. Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cải lương
B. Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cách mạng tiểu tư sản
50 câu hỏi trắc nghiệm ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 câu hỏi trắc nghiệm ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Người đăng: duytan28101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
50 câu hỏi trắc nghiệm ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 9 10 488