Ktl-icon-tai-lieu

81 câu hỏi luật thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi Doikhongnhulamo Maimai
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 755 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1.
a.
b.
c.
d.

Quan hệ nào sau đây không được điều chỉnh của luật TMQT:
Mua bán hàng hóa giữa các thương nhân ở các quốc gia khác
Gia công hàng hóa giữa các thương nhân ở các quốc gia khác
Mua sắm công của chính phủ
HĐ thuê tàu chuyến trong VT đường biển

2.
a.
b.
c.
d.

Mục đích trong quan hệ QT giữa các thương nhân trong TMQT:
Thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng
Thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt
Thỏa mãn nhu cầu chính phủ
Thỏa mãn nhu cầu lợi nhuận

3.
a.
b.
c.
d.

Đặc điểm của pháp luật TMQT là gì?
Có nguồn luật đa dạng và phức tạp
Nguồn luật chỉ do quốc gia ban hành
Nguồn luật chỉ tổ chức TMQT ban hành
Tập quán TMQT là nguồn luật bắt buộc

4. Công ước của LHQ về mua bán hàng hóa Quốc tế có hiệu lực bắt buộc khi nào trong quan hệ
mua bán hàng hóa có 1 bên là thương nhân Việt Nam tham gia?
a. Trong mọi trường hợp
b. Khi thương nhân VN yêu cầu áp dụng
c. Khi thương nhân nước ngoài yêu cấu áp dụng
d. Khi các bên HĐ thỏa thuận áp dụng
5.
a.
b.
c.
d.

Công ước Hamburg 1978, áp dụng đối với:
Cảng bốc hàng ở nước là thành viên của công ước
Cảng dở hàng ở nước là thành viên của công ước
Vận đơn được phát hành từ nước là thành viên của công ước
Tất cả đáp án trên

6.
a.
b.
c.
d.

Tòa án VN có thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh TMQT nào?
Mọi tranh chấp TMQT
Tranh chấp có bị đơn cư trú hoặc có trụ sở TM tại VN
Tranh chấp về cho nhận con nuôi trong quốc tế
Tranh chấp về lãnh thổ giữa các quốc gia

7.
a.
b.
c.
d.

Thời hạn khiếu nại các vi phạm trong HĐ mua bán HHQT theo công ước Viên:
3 tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm HĐ
1 năm kể từ ngày xảy ra vi phạm HĐ
2 năm kể từ ngày xảy ra vi phạm HĐ
2 năm kể từ ngày phát hiện ra vi phạm HĐ

8. Người trung gian trong phương thức giải quyết tranh chấp TMQT thông qua trung gian có
quyền thực hiện:
a. Ra phán quyết cho vụ tranh chấp
b. Thuyết phục các bên đồng ý với ý kiến của mình
c. Đưa ra quan điểm của mình và trả lời tham vấn cho các bên nếu có yêu cầu
d. Tất cả đều đúng

9.
a.
b.
c.
d.

Người hòa giải trong phương thức hòa giải có quyền thực hiện
Ra phán quyết
Khuyên và thuyết phục các bên thống nhất với các yêu cầu của nhau
Đưa ra quan điểm của mình và trả lời tham vấn cho các bên nếu có yêu cầu
Bắt buộc các bên phải tuân theo ý kiến mình

10. Theo pháp luật VN qui định khi tranh chấp các bên được quyền lựa chọn 1 phương pháp giải
quyết tranh chấp TM nào:
a. Thương lượng, hòa giải, khởi kiện tại tòa án
b. Thương lượng, hòa giải, khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài TM
c. Thương lượng, trung gian, hòa giải...
LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1. Quan hệ nào sau đây không được điều chỉnh của luật TMQT:
a. Mua bán hàng hóa giữa các thương nhân ở các quốc gia khác
b. Gia công hàng hóa giữa các thương nhân ở các quốc gia khác
c. Mua sắm công của chính ph
d. HĐ thuê tàu chuyến trong VT đường biển
2. Mục đích trong quan hệ QT giữa các thương nhân trong TMQT:
a. Thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng
b. Thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt
c. Thỏa mãn nhu cầu chính phủ
d. Thỏa mãn nhu cầu lợi nhuận
3. Đặc điểm của pháp luật TMQT là gì?
a. Có nguồn luật đa dạng và phức tạp
b. Nguồn luật chỉ do quốc gia ban hành
c. Nguồn luật chỉ tổ chức TMQT ban hành
d. Tập quán TMQT là nguồn luật bắt buộc
4. Công ước của LHQ về mua bán hàng hóa Quốc tế có hiệu lực bắt buộc khi nào trong quan hệ
mua bán hàng hóa có 1 bên là thương nhân Việt Nam tham gia?
a. Trong mọi trường hợp
b. Khi thương nhân VN yêu cầu áp dụng
c. Khi thương nhân nước ngoài yêu cấu áp dụng
d. Khi các bên HĐ thỏa thuận áp dụng
5. Công ước Hamburg 1978, áp dụng đối với:
a. Cảng bốc hàng ở nước là thành viên của công ước
b. Cảng dở hàng ở nước là thành viên của công ước
c. Vận đơn được phát hành từ nước là thành viên của công ước
d. Tất cả đáp án trên
6. Tòa án VN có thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh TMQT nào?
a. Mọi tranh chấp TMQT
b. Tranh chấp có bị đơn cư trú hoặc có trụ sở TM tại VN
c. Tranh chấp về cho nhận con nuôi trong quốc tế
d. Tranh chấp về lãnh thổ giữa các quốc gia
7. Thời hạn khiếu nại các vi phạm trong HĐ mua bán HHQT theo công ước Viên:
a. 3 tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm HĐ
b. 1 năm kể từ ngày xảy ra vi phạm HĐ
c. 2 năm kể từ ngày xảy ra vi phạm HĐ
d. 2 năm kể từ ngày phát hiện ra vi phạm HĐ
8. Người trung gian trong phương thức giải quyết tranh chấp TMQT thông qua trung gian có
quyền thực hiện:
a. Ra phán quyết cho vụ tranh chấp
b. Thuyết phục các bên đồng ý với ý kiến của mình
c. Đưa ra quan điểm của mình và trả lời tham vấn cho các bên nếu có yêu cầu
d. Tất cả đều đúng
81 câu hỏi luật thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
81 câu hỏi luật thương mại quốc tế - Người đăng: Doikhongnhulamo Maimai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
81 câu hỏi luật thương mại quốc tế 9 10 785