Ktl-icon-tai-lieu

An toàn vệ sinh lao động trong xây dựng

Được đăng lên bởi nhennamphi
Số trang: 178 trang   |   Lượt xem: 1612 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trong thi c«ng x©y dùng
Tµi liÖu dµnh cho gi¶ng viªn An toµn lao ®éng, ng­êi lµm c«ng t¸c an toµn

An toµn vÖ sinh lao ®éng Trong thi c«ng x©y dùng

Vµ ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c«ng viÖc liªn quan

Côc An toµn lao ®éng

An toµn vÖ sinh lao ®éng

Dù ¸n N©ng cao N¨ng lùc
HuÊn luyÖn ATVSL§ ë ViÖt Nam
(VIE/05/01/LUX)

An toµn vÖ sinh lao ®éng

Trong thi c«ng x©y dùng
Tµi liÖu dµnh cho gi¶ng viªn An toµn lao ®éng, ng­êi lµm c«ng t¸c an toµn
Vµ ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c«ng viÖc liªn quan

Mục tiêu của Dự án: Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, góp phần giảm
tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở nơi làm việc; cải thiện quan hệ xã hội giữa
các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức đại diện của người lao động và người sử
dụng lao động thông qua tăng cường năng lực của Trung tâm Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động, củng cố hệ thống huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, xây dựng
chính sách huấn luyện và dịch vụ huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động cho các
đối tác xã hội để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và điều kiện lao động.
Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84 43 7340902 * Fax: 84 43 7340904

Nhµ xuÊt b¶n lao ®éng - x· héi

Thực hiện trong khuôn khổ
Dự án Nâng cao Năng lực Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động ở Việt Nam
(VIE/05/01/LUX)

Nhµ xuÊt b¶n lao ®éng - x· héi

DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM
(VIE/05/01/LUX)

An toµn vÖ sinh lao ®éng

trong thi c«ng x©y dùng
tµi liÖu dµnh cho gi¶ng viªn an toµn lao ®éng, ng−êi lµm c«ng t¸c
an toµn vµ ng−êi LAO §éng lµm viÖc trong c¸c c«ng viÖc liªn quan

Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng - X· héi
N¨m 2008

175

Bản quyền @ Tổ chức Lao động Quốc tế 2008
Xuất bản lần thứ nhất năm 2008
Ấn phẩm của Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organization) được
hưởng qui chế bản quyền theo Nghị định Thư số 2 của Công ước Bản quyền Toàn cầu. Tuy
nhiên, một số trích đoạn ngắn từ những ấn phẩm này có thể được tái sử dụng mà không cần
xin phép với điều kiện phải nêu rõ nguồn trích dẫn. Mọi hoạt động tái bản hoặc biên dịch toàn
bộ ấn phẩm này phải được Phòng Xuất bản (Quyền và Giấy phép) của Tổ chức Lao động
Quốc tế, CH-1211, Geneva 22, Thụy Sỹ; hoặc qua email pubdroit@ilo.org. Tổ chức Lao
động Quốc tế sẵn sàng tiếp nhận các yêu cầu cấp phép.
Các thư viện, các viện nghiên cứu và các cơ quan khác đã có đăng ký tại các tổ chức
quyền tái bản có thể sao chép trong phạm vi giấy phép đã được cấp ...
Nhµ xuÊt b¶n lao ®éng - x· héi
Côc An toµn lao ®éng
An toµn vÖ sinh lao ®éng
Trong thi c«ng x©y dùng
An toµn vÖ sinh lao ®éng
Trong thi c«ng x©y dùng
Tµi liÖu dµnh cho gi¶ng viªn An toµn lao ®éng, ngêi lµm c«ng t¸c an toµn
Vµ ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c«ng viÖc liªn quan
Trong thi c«ng x©y dùng
Thực hiện trong khuôn khổ
Dự án Nâng cao Năng lực Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động Việt Nam
(VIE/05/01/LUX)
Mục tiêu của Dự án: Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, góp phần giảm
tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở nơi làm việc; cải thiện quan hệ xã hội giữa
các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức đại diện của người lao động và người sử
dụng lao động thông qua tăng cường năng lực của Trung tâm Huấn luyện An toàn -
Vệ sinh Lao động, củng cố hệ thống huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, xây dựng
chính sách huấn luyện và dịch vụ huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động cho các
đối tác xã hội để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và điều kiện lao động.
Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84 43 7340902 * Fax: 84 43 7340904
Dù ¸n N©ng cao N¨ng lùc
HuÊn luyÖn ATVSL§ ë ViÖt Nam
(VIE/05/01/LUX)
An toµn vÖ sinh lao ®éng
Trong thi c«ng x©y dùng
Tµi liÖu dµnh cho gi¶ng viªn An toµn lao ®éng, ngêi lµm c«ng t¸c an toµn
Vµ ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c«ng viÖc liªn quan
Trong thi c«ng x©y dùng
t b
n l
n
g
Nhµ
x
a
o ®é
- x· h
é
i
An toàn vệ sinh lao động trong xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn vệ sinh lao động trong xây dựng - Người đăng: nhennamphi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
178 Vietnamese
An toàn vệ sinh lao động trong xây dựng 9 10 437