Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hiến pháp 2

Được đăng lên bởi thanhthuantv
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 5941 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MỤC LỤC
BÀI 1. KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.......................................................................................................................................1
1. Khái niệm và đặc điểm của bộ máy nhà nước.....................................................1
2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.....................................3
3. Hệ thống các cơ quan nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam....7
4. Sự phát triển của bộ máy nhà nước Việt Nam qua các Hiến pháp...................10
BÀI 2. CHẾ ĐỘ BẦU CỬ.........................................................................................14
1. Khái niệm chế độ bầu cử....................................................................................14
2. Các nguyên tắc bầu cử........................................................................................15
3. Quyền bầu cử và ứng cử.....................................................................................17
4. Các qui định về số đại biểu, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu......................19
5. Các tổ chức phụ trách bầu cử.............................................................................21
6. Trình tự bầu cử và kết quả bầu cử......................................................................23
7. Việc bầu cử thêm, bầu cử lại, bầu cử bổ sung...................................................24
8. Việc bãi nhiệm đại biểu......................................................................................25
BÀI 3. QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM......26
1. Khái quát về sự ra đời và phát triển của Quốc hội nước ta...............................26
2. Vị trí, tính chất và chức năng của Quốc hội......................................................27
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội...............................................................28
4. Tổ chức bộ máy nhà nước..................................................................................29
5. Giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của Nhà nước, giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật
.................................................................................................................................29
6. Cơ cấu tổ chức của Quốc hội.............................................................................30
7. Kỳ họp Quốc hội................................................................................................33
8. Đại biểu Quốc ...
MỤC LỤC
BÀI 1. KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.......................................................................................................................................1
1. Khái niệm và đặc điểm của bộ máy nhà nước.....................................................1
2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.....................................3
3. Hệ thống các cơ quan nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam....7
4. Sự phát triển của bộ máy nhà nước Việt Nam qua các Hiến pháp...................10
BÀI 2. CHẾ ĐỘ BẦU CỬ.........................................................................................14
1. Khái niệm chế độ bầu cử....................................................................................14
2. Các nguyên tắc bầu cử........................................................................................15
3. Quyền bầu cử và ứng cử.....................................................................................17
4. Các qui định về số đại biểu, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu......................19
5. Các tổ chức phụ trách bầu cử.............................................................................21
6. Trình tự bầu cử và kết quả bầu cử......................................................................23
7. Việc bầu cử thêm, bầu cử lại, bầu cử bổ sung...................................................24
8. Việc bãi nhiệm đại biểu......................................................................................25
BÀI 3. QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM......26
1. Khái quát về sự ra đời và phát triển của Quốc hội nước ta...............................26
2. Vị trí, tính chất và chức năng của Quốc hội......................................................27
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội...............................................................28
4. Tổ chức bộ máy nhà nước..................................................................................29
5. Giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của Nhà nước, giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật
.................................................................................................................................29
6. Cơ cấu tổ chức của Quốc hội.............................................................................30
7. Kỳ họp Quốc hội................................................................................................33
8. Đại biểu Quốc hội...............................................................................................35
BÀI 4. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.......38
1. Vị trí của Chủ tịch nước Việt Nam qua các bản Hiến pháp..............................38
2. Thẩm quyền của Chủ tịch nước.........................................................................40
3. Việc bầu cử chủ tịch nước và phó chủ tịch nước...............................................44
BÀI 5. CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM....46
1. Vị trí -tính chất pháp lý của Chính phủ..............................................................46
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.................................................................47
i
Bài giảng hiến pháp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hiến pháp 2 - Người đăng: thanhthuantv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Bài giảng hiến pháp 2 9 10 962