Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng luật đất đai VNUA

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng I. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ngµnh luËt ®Êt ®ai
1. Giíi thiÖu chung vÒ ngµnh LuËt §Êt ®ai
2. Quan hÖ ph¸p luËt ®Êt ®ai
3. ChÕ ®é quyÒn së h÷u toµn d©n ®èi víi ®Êt ®ai
1.1. giíi thiÖu chung vÒ ngµnh luËt ®Êt ®ai
1.1.1. Kh¸i niÖm ngµnh LuËt §Êt ®ai
Lµ ngµnh luËt ®lËp trong hthèng PLVN, bgåm tæng hîp c¸c QPPL ®iÒu chØnh c¸c
QHXH psinh trùc tiÕp trong qtr×nh CH, QL, SD vµ ®Þnh ®o¹t sè phËn plý ®víi §§,
nh»m sdông cã hqu¶ §§ phï hîp víi lîi Ých cña NN, cña x· héi vµ cña ngêi SD§.
1.1.2. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh
a. §èi tîng
* Nhãm quan hÖ qlý: qhÖ vÒ §§ gi÷a NN víi ngêi SD§;
* Nhãm qhÖ SD§: qhÖ vÒ §§ gi÷a ngêi SD§ víi nhau.
b. Ph¬ng ph¸p
* PPHC: th«ng qua c¸c Q§HC (giao, thu håi, cÊp GCN, xö ph¹t VPHC…), PP ®trng
®iÒu chØnh nhãm qhÖ qlý.
* PPB§: th«ng qua sù tháa thuËn trªn c/së PL khi ngêi SD§ t/hiÖn chuyÓn quyÒn vµ
c¸c gdÞch vÒ quyÒn SD§, PP ®trng cho nhãm qhÖ SD.
1.1.3. C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ngµnh LuËt §Êt ®ai
a. §Êt ®ai thuéc SHTD
- NN giao, cho thuª, c«ng nhËn QSD§ cho ngêi SD§, ®¶m b¶o ®Êt ®ai cã CSD vµ SD
cã hqu¶.
- NN ko pc«ng, pcÊp vÒ SH; chØ pc«ng, pcÊp vÒ qlý.
- NN ko thõa nhËn viÖc ®ßi l¹i ®Êt ®· giao cho ngêi kh¸c trong qtr×nh t/hiÖn CSPL §§
cña NN.
- NN nghiªm cÊm viÖc chuyÓn quyÒn SD§ tr¸i phÐp, SD§ ko ®óng m®Ých, hñy ho¹i ®Êt.
- §§ thuéc SHTD, ko cã kh¸i niÖm “®Êt v« chñ” vµ “tranh chÊp QSH §§”.
b. NN thèng nhÊt qlý toµn bé ®Êt ®ai theo quy ho¹ch vµ PL
- NN qlý §§ lµ tÊt yÕu víi t c¸ch ®¹i diÖn CSH.
- NN xdùng hthèng CQQL §§ tõ TW ®Õn §P, q®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn
h¹n cña tõng CQ.
- NN bhµnh vµ hoµn thiÖn PL, c¸c chÕ ®é nh»m ®Þnh híng cho viÖc qlý vµ SD§ thèng
nhÊt trong pvi toµn quèc.
- NN xdùng vµ qlý c¸c QHSD§ ®b¶o tÝnh æn ®Þnh vµ cã tÝnh kh¶ thi cao.
c. SD§ hîp lý vµ tiÕt kiÖm
- SD§ ®óng m®Ých, ®óng QHKHSD§ ®· ®îc q®Þnh, xduyÖt.
- T¨ng cêng hiÖu suÊt SD§ (ko gian, tgian, S).
- TËn dông kth¸c ®Êt CSD vµ cã lé tr×nh ®a vµo SD hîp lý.
d. ¦u tiªn b¶o vÖ ®Êt n«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ®Êt trång lóa
- §b¶o nh÷ng ngêi trùc tiÕp sèng b»ng nghÒ n«ng cã ®Êt ®Ó SX.
- H¹n chÕ CM§, viÖc chuyÓn m®Ých ®îc q®Þnh nghiªm ngÆt.
- HG§, c¸ nh©n ®îc giao ®Êt n«ng nghiÖp trong hmøc, t/c SD§ n«ng nghiÖp ko v×
m®Ých lîi nhuËn trong lvùc N-L-N sÏ ko ph¶i nép tiÒn SD§.
- NN quy ®Þnh cô thÓ vÒ ®Êt trång lóa, ®kiÖn chuyÓn quyÒn vµ nhËn chuyÓn quyÒn ®Êt
n«ng nghiÖp.
- NN nghiªm cÊm viÖc më réng c¸c khu d©n c tõ ®Êt n«ng nghiÖp.
!!! §äc thªm: N§ 42/2012/N§-CP ngµy 11/5/2012 vÒ qlý, sd ®Êt trång lóa.
®. C¶i t¹o vµ b«i bæ ®Êt
- Trong qtr×nh SD§, ngêi...
Ch¬ng I. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ngµnh luËt ®Êt ®ai
1. Giíi thiÖu chung vÒ ngµnh LuËt §Êt ®ai
2. Quan hÖ ph¸p luËt ®Êt ®ai
3. ChÕ ®é quyÒn së h÷u toµn d©n ®èi víi ®Êt ®ai
1.1. giíi thiÖu chung vÒ ngµnh luËt ®Êt ®ai
1.1.1. Kh¸i niÖm ngµnh LuËt §Êt ®ai
Lµ ngµnh luËt ®lËp trong hthèng PLVN, bgåm tæng hîp c¸c QPPL ®iÒu chØnh c¸c
QHXH psinh trùc tiÕp trong qtr×nh CH, QL, SD vµ ®Þnh ®o¹t sè phËn plý ®víi §§,
nh»m sdông cã hqu¶ §§ phï hîp víi lîi Ých cña NN, cña x· héi vµ cña ngêi SD§.
1.1.2. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh
a. §èi tîng
* Nhãm quan hÖ qlý: qhÖ vÒ §§ gi÷a NN víi ngêi SD§;
* Nhãm qhÖ SD§: qhÖ vÒ §§ gi÷a ngêi SD§ víi nhau.
b. Ph¬ng ph¸p
* PPHC: th«ng qua c¸c Q§HC (giao, thu håi, cÊp GCN, xö ph¹t VPHC), PP ®trng
®iÒu chØnh nhãm qhÖ qlý.
* PPB§: th«ng qua sù tháa thuËn trªn c/së PL khi ngêi SD§ t/hiÖn chuyÓn quyÒn vµ
c¸c gdÞch vÒ quyÒn SD§, PP ®trng cho nhãm qhÖ SD.
1.1.3. C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ngµnh LuËt §Êt ®ai
a. §Êt ®ai thuéc SHTD
- NN giao, cho thuª, c«ng nhËn QSD§ cho ngêi SD§, ®¶m b¶o ®Êt ®ai cã CSD vµ SD
cã hqu¶.
- NN ko pc«ng, pcÊp vÒ SH; chØ pc«ng, pcÊp vÒ qlý.
- NN ko thõa nhËn viÖc ®ßi l¹i ®Êt ®· giao cho ngêi kh¸c trong qtr×nh t/hiÖn CSPL §§
cña NN.
- NN nghiªm cÊm viÖc chuyÓn quyÒn SD§ tr¸i phÐp, SD§ ko ®óng m®Ých, hñy ho¹i ®Êt.
- §§ thuéc SHTD, ko cã kh¸i niÖm ®Êt v« chñtranh chÊp QSH §§.
b. NN thèng nhÊt qlý toµn bé ®Êt ®ai theo quy ho¹ch vµ PL
- NN qlý §§ lµ tÊt yÕu víi t c¸ch ®¹i diÖn CSH.
- NN xdùng hthèng CQQL §§ tõ TW ®Õn §P, q®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn
h¹n cña tõng CQ.
- NN bhµnh vµ hoµn thiÖn PL, c¸c chÕ ®é nh»m ®Þnh híng cho viÖc qlý vµ SD§ thèng
nhÊt trong pvi toµn quèc.
- NN xdùng vµ qlý c¸c QHSD§ ®b¶o tÝnh æn ®Þnh vµ cã tÝnh kh¶ thi cao.
c. SD§ hîp lý vµ tiÕt kiÖm
- SD§ ®óng m®Ých, ®óng QHKHSD§ ®· ®îc q®Þnh, xduyÖt.
- T¨ng cêng hiÖu suÊt SD§ (ko gian, tgian, S).
- TËn dông kth¸c ®Êt CSD vµ cã lé tr×nh ®a vµo SD hîp lý.
d. ¦u tiªn b¶o vÖ ®Êt n«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ®Êt trång lóa
- §b¶o nh÷ng ngêi trùc tiÕp sèng b»ng nghÒ n«ng cã ®Êt ®Ó SX.
- H¹n chÕ CM§, viÖc chuyÓn m®Ých ®îc q®Þnh nghiªm ngÆt.
- HG§, c¸ nh©n ®îc giao ®Êt n«ng nghiÖp trong hmøc, t/c SD§ n«ng nghiÖp ko v×
m®Ých lîi nhuËn trong lvùc N-L-N sÏ ko ph¶i nép tiÒn SD§.
- NN quy ®Þnh cô thÓ vÒ ®Êt trång lóa, ®kiÖn chuyÓn quyÒn vµ nhËn chuyÓn quyÒn ®Êt
n«ng nghiÖp.
- NN nghiªm cÊm viÖc më réng c¸c khu d©n c tõ ®Êt n«ng nghiÖp.
!!! §äc thªm: N§ 42/2012/N§-CP ngµy 11/5/2012 vÒ qlý, sd ®Êt trång lóa.
®. C¶i t¹o vµ b«i bæ ®Êt
- Trong qtr×nh SD§, ngêi SD§ ph¶i t/hiÖn c¸c bph¸p bvÖ ®Êt
- NN cã c¸c CS khuyÕn khÝch ngêi SD§ ®Çu t vÒ l®éng, vËt t, tiÒn vèn vµ AD thµnh tùu
KH vµ CN nh»m:
+ BvÖ, c¶i t¹o, lµm t¨ng ®é mµu mì cña ®Êt;
+ Khai hoang, phôc hãa, lÊn biÓn, ®a S ®Êt trèng, ®åi nói träc, ®Êt cã mÆt níc hoang hãa
vµo SD.
e. SD§ ph¶i g¾n víi BVMT
Bài giảng luật đất đai VNUA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng luật đất đai VNUA - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài giảng luật đất đai VNUA 9 10 428