Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG LUẠT ĐẤU THẦU 432014

Được đăng lên bởi pvkhoa102
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 2362 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LUẬT ĐẤU THẦU

LOGO

CHƢƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH
Đ.1 – Luật 43

Đ.1 - L61 + NĐ85
Dự án ĐTPT sử dụng
vốn NN ≥ 30%
MS thƣờng xuyên

Các DA mua
sắm TS khác

LCNT
cung cấp
DVTV,
HH, XL

a) Dự án ĐTPT của CQNN
b) Dự án ĐTPT của DNNN

1. LCNT
cung cấp
DVTV,
DVPTV,
HH, XL

c) Ngoài a và b, vốn
NN, DNNN ≥ 30%
hoặc < 30% nhƣng
> 500 tỷ đồng

MS thƣờng xuyên
SP, DV công

Hàng dự trữ QG
Bổ sung thêm DV phi TV

Thuốc, vật tƣ y tế

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH
L38 + L61 +NĐ85

Đ.1 – Luật 43
2. LCNT cung cấp DVTV, DVPTV,
HH, ở VN đầu tư ra nước ngoài
của DN Nhà nước ≥ 30% hoặc <
30% nhưng > 500 tỷ đồng.

Không có
hướng dẫn

3. LCNĐT thực hiện DA đầu tư
theo hình thức PPP, DA đầu tư
có sử dụng đất.
4. LCNT đối với các dự án đầu tƣ
phát triển trong lĩnh vực dầu khí,
trừ LCNT cung cấp DV dầu khí liên
quan trực tiếp đến hoạt động tìm
kiếm thăm dò, phát triển mỏ và
khai thác dầu khí theo quy định
của pháp luật về dầu khí.

ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG
Đ. 2 - Luật 61

Đ.2 - LUẬT 43

Tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi
điều chỉnh.

Tổ chức, cá nhân chọn áp dụng quy
định của Luật này.

Áp dụng Luật ĐT, điều ƣớc QT, thỏa thuận QT
Đ. 3 - LUẬT 43

Đ. 3 - Luật 61

1

Thuộc phạm vi phải tuân thủ
quy định của Luật này và
quy định khác của pháp luật
có liên quan.

3

Trƣờng hợp đặc thù về ĐT có
quy định ở luật khác thì áp
dụng theo luật đó.

4

ODA, vốn vay ƣu đãi theo quy
định của điều ƣớc và thỏa
thuận QT đó.

1

Thuộc phạm vi phải tuân thủ
quy định của Luật này và
quy định khác của pháp luật
có liên quan.

2

Trừ LCNT cung cấp nguyên
liệu… bảo đảm tính liên tục,
PPP. Doanh nghiệp phải ban
hành quy định về LCNT.

3

ODA, vốn vay ƣu đãi theo quy
định của điều ƣớc và thỏa
thuận QT đó.

4

Điều ƣớc QT có quy định
khác thì theo Điều ƣớc QT đó.

TƢ CÁCH HỢP LỆ CỦA NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƢ

Đ.5 – Luật 43

Đ.7 – Luật 61
Tổ chức
a) Có đăng ký thành lập
b) Hạch toán độc lập;
c) Không đang bị giải thể…;

Tổ chức
a) Có đăng ký thành lập
b) Hạch toán độc lập;
c) Không đang bị giải thể;
d) Đã đăng ký trên mạng ĐTQG;
đ) Bảo đảm cạnh tranh;

e) Không đang trong thời gian bị cấm;
g) Có tên trong danh sách ngắn (ĐTRR
sơ tuyển, ĐTHC);
h) NT nước ngoài phải liên danh hoặc
thầu phụ trong nước.

TƢ CÁCH HỢP LỆ CỦA NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƢ (Đ.5)

Đ.5 – Luật 43

Đ.8 – Luật 61
Cá nhân

Cá nhân

a) Có năng lực hành vi dân
sự;

a) Có năng lực hành vi dân
sự;

b) Có chứng chỉ chuyên môn
phù hợp;

b) Có chứng chỉ chuyên môn
phù hợp;

c) Đăng ký hoạt động;

c) Đăng ký hoạt động;

d) Không đang bị truy cứu
trách nhiệm hìn...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG LUẠT ĐẤU THẦU 432014 - Người đăng: pvkhoa102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
BÀI GIẢNG LUẠT ĐẤU THẦU 432014 9 10 404