Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Luật Đấu Thầu

Được đăng lên bởi trandoan6789
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2234 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LUẬT ĐẤU THẦU
Trình bày: Ths. Nguyễn Quang
Huấn
Vụ Quản lý Đấu thầu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

I. Mét sè kh¸i niÖm chung
1. §Þnh nghÜa vÒ thuËt ng÷ “®Êu thÇu“:
•
•
•

§Êu thÇu lµ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p
øng c¸c yªu cÇu cña Bªn mêi thÇu
C«ng t¸c ®Êu thÇu thùc chÊt lµ c«ng viÖc mua
s¾m (Procurement), bá tiÒn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu
Khi sö dông vèn Nhµ níc: Mua s¾m c«ng
(Public Procurement)

2. C¸c lÜnh vùc mua s¾m:
•
•
•

DÞch vô t vÊn
Hµng ho¸
X©y l¾p
2

Mua sắm thông
thường
Mua sắm nhà nước
Nguồn tiền
- Sở hữu của người
mua
- Tiền nhà nước
Phương thức mua sắm
- Thương thảo trực
tiếp
- Theo Luật đấu thầu
Quyết định
- Theo chủ quan
- Theo trình tự
Tham gia
- 2 bên
- 3 bên
3

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẤU THẦU
T
T

Chỉ tiêu

Năm 1998 1999

1 Tổng số gói

2000

2001

2002

2003

2004

28.644 32.150 30.629

28.069

4.577

9.623 21.351

3.584

2.392

3.647

5.086

5.819

5.401

4.246

3.184

2.061

3.190

4.559

5.320

4.961

3.985

400

331

457

527

499

440

260,8

11,2

13,8

12,5

10,3

8,6

8,1

6,14

thầu
2 Giá trị ước

tính
(Giá gói thầuTr. USD)

3 Giá trị trúng

thầu (tr USD)
4 Tiết kiệm (tr.
USD)

Tỷ lệ tiết kiệm

4

KHÁI QUÁT VỀ LUẬT ĐẤU THẦU
Bắt đầu xây dựng: 6/7/2005
Quốc hội thông qua: 29/11/2005
Hiệu lực thi hành: 1/4/2006

KẾT CẤU LUẬT ĐẤU THẦU
(6 Chương 77 Điều)

Chương I: Những quy định chung (17)
Chương II: Lựa chọn nhà thầu (28)
Chương III: Hợp đồng (14)
Chương IV: Quyền và nghĩa vụ của các bên
trong đấu thầu (6)
Chương V: Quản lý hoạt động đấu thầu
(10)
5
Chương VI: Điều khoản thi hành (2)

QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT
 Quán triệt các chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước
 Kế thừa QCĐT, Dự thảo Pháp lệnh Đấu
thầu
 Tăng cường tính công khai, minh bạch, phân
cấp, đơn giản thủ tục, giám sát cộng đồng
 Khắc phục tồn tại (lạm dụng chỉ định
thầu, đấu thầu hạn chế...)
 Phù hợp với thông lệ quốc tế
6

NỘI DUNG CỦA LUẬT ĐẤU THẦU
Phạm vi điều chỉnh (Điều 1):
Các hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với các gói
thầu thuộc các DA:
1. Sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho đ ầu
tư phát triển
2. Sử dụng vốn nhà nước cho mua sắm tài sản
nhằm duy trì hoạt động thường xuyên c ủa cơ quan nhà
nước, tổ chức chính trị...
3. Sử dụng vốn nhà nước cho mua sắm tài sản
nhằm phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn của DNNN

Vốn nhà nước gồm: NSNN, tín dụng do NN bảo
lãnh, tín dụng đầu tư phát triển của NN, đầu tư
phát triển của DNNN, vốn khác do NN quản lý

7

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG (Điều 2)
1. Các tổ chức, cá nhân tham gia

hoạt động đấu thầu
2. Các tổ chức, cá nhân ...
LUẬT ĐẤU THẦU
LUẬT ĐẤU THẦU
Trình bày: Ths. Nguy n Quang
Trình bày: Ths. Nguy n Quang
Hu
Hu
n
n
V Qu n lý Đ u th u
V Qu n lý Đ u th u
B K ho ch và Đ u t ế ư
B K ho ch và Đ u t ế ư
Bài giảng Luật Đấu Thầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Luật Đấu Thầu - Người đăng: trandoan6789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Bài giảng Luật Đấu Thầu 9 10 903