Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Luật hiến pháp

Được đăng lên bởi akdinh91-gmail-com
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 1414 lần   |   Lượt tải: 6 lần
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP

Bài 1: HIẾN PHÁP VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN
I. Sự ra đời, phát triển của Hiến pháp
- Nguồn gốc ra đời của Hiến pháp: Sau cách mạng tư sản-> để hạn chế quyền lực của
nhà vua, lật đổ chế độ độc đoán, chuyên quyền. Giai cấp tư sản đã phát động cách mạng
tư sản, đưa ra các khẩu hiệu: quyền lực thuộc về nhân dân, về các quyền tư do , dân chủ,
bác ái...
- Quá trình phát triển của Hiến pháp: 3 giai đoạn:
o Giai đoạn 1: Giai đoạn đầu của CMTS là chống chuyên chế phong kiến.
o Giai đoạn 2: Đấu tranh cho một chế độ đại diện thay thế chế độ chuyên chế.
o Giai đoạn 3: Được đánh dấu bằng sự ra đời của các bản Hiến pháp.
Bản HP thành văn đầu tiên trên thế giới: HP Mỹ (1787). Trước đó có HP bất thành văn
của Anh.
Căn cứ vào việc 1 nước có dân chủ hay không: nước đó phải có HP. Chỉ khi có HP mới
có sự bình đẳng giữa nhân dân và NN
Tiền đề KT: sự xuất hiện của phương thức sản xuất mới. NNTB muốn người lao động
tự do để dễ dàng bóc lột giá trị thặng dư.
Tiền đề XH.
Tiền đề tư tưởng: nhiều học thuyết tác động đến sự ra đời của HP (học thuyết khế ước
XH, học thuyết tam quyền phân lập)
II. Khái niệm và bản chất của Hiến pháp
1. Định nghĩa
“Hiến pháp là đạo luật cơ bản của NN do cơ quan đại diện có thẩm quyền cao
nhất của nhân dân thông qua theo thủ tục đặc biệt hoặc do nhân dân trực tiếp thông
qua bằng trưng cầu ý dân, trong đó quy định những vấn đề cơ bản nhất, quan trọng
nhất của chế độ chính trị, chế độ KT, chính sách văn hóa- XH, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân, cơ cấu tổ chức và hoạt động của NN, thể hiện một cách tập trung
nhất, mạnh mẽ nhất ý chí và lợi ích của giai cấp (hoặc liên minh giai cấp) cầm quyền”.
2. Các dấu hiệu đặc trưng của Hiến pháp
 Về chủ thể: Do chủ thể đặc biệt thông qua là nhân dân (trưng cầu ý dân), hoặc cơ
quan đại diện có thẩm quyền cao nhất của nhân dân theo một trình tự, thủ tục đặc
biệt.

1

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP

 Về nội dung: Là văn bản PL duy nhất quy định tổ chức và thực hiện toàn bộ
quyền lực NN, bao gồm quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp có tính
chất khởi thuỷ ("quyền lập quyền") cho các cơ quan NN .
 Về phạm vi và mức độ điều chỉnh: Có phạm vi điều chỉnh rộng nhất và mức độ
điều chỉnh ở tầm khái quát nhất, cô đọng nhất so với các văn bản pháp lý khác
 Về hiệu lực pháp lý: Có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản PL khác phải
phù hợp, không được trái với Hiến Pháp
Lấy luật để sửa luật. lấy nghị quyết để sửa đổi HP.
3. Bản chất của Hiến pháp.
Tính giai cấp
Ra đời trong XH có giai...
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP

 !"#$!
- Nguồn gốc ra đời của Hiến pháp: Sau cách mạng tư sản-> để hạn chế quyền lực của
nhà vua, lật đổ chế độ độc đoán, chuyên quyền. Giai cấp tư sản đã phát động cách mạng
tư sản, đưa ra các khẩu hiệu: quyền lực thuộc về nhân dân, về các quyền tư do , dân chủ,
bác ái...
- Quá trình phát triển của Hiến pháp: 3 giai đoạn:
o Giai đoạn 1: Giai đoạn đầu của CMTS là chống chuyên chế phong kiến.
o Giai đoạn 2: Đấu tranh cho một chế độ đại diện thay thế chế độ chuyên chế.
o Giai đoạn 3: Được đánh dấu bằng sự ra đời của các bản Hiến pháp.
Bản HP thành văn đầu tiên trên thế giới: HP Mỹ (1787). Trước đó HP bất thành văn
của Anh.
Căn cứ vào việc 1 nước dân chủ hay không: nước đó phải có HP. Chỉ khi HP mới
có sự bình đẳng giữa nhân dân và NN
Tiền đề KT: sự xuất hiện của phương thức sản xuất mới. NNTB muốn người lao động
tự do để dễ dàng bóc lột giá trị thặng dư.
Tiền đề XH.
Tiền đề tưởng: nhiều học thuyết c động đến sự ra đời của HP (học thuyết khế ước
XH, học thuyết tam quyền phân lập)
%!&'()*!"+"#$!
,-!!./
Hiến pháp đạo luật bản của NN do quan đại diện thẩm quyền cao
nhất của nhân dân thông qua theo thủ tục đặc biệt hoặc do nhân dân trực tiếp thông
qua bằng trưng cầu ý dân, trong đó quy định những vấn đề bản nhất, quan trọng
nhất của chế độ chính trị, chế độ KT, chính sách văn hóa- XH, quyền nghĩa vụ
bản của công dân, cấu tổ chức hoạt động của NN, thể hiện một cách tập trung
nhất, mạnh mẽ nhất ý chí và lợi ích của giai cấp (hoặc liên minh giai cấp) cầm quyền”.
0"1+2&23"4!."#$!
Về chủ thể: Do chủ thể đặc biệt thông qua là nhân dân (trưng cầu ý dân), hoặc cơ
quan đại diện có thẩm quyền cao nhất của nhân dân theo một trình tự, thủ tục đặc
biệt.
1
Bài giảng Luật hiến pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Luật hiến pháp - Người đăng: akdinh91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Bài giảng Luật hiến pháp 9 10 303