Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng luật kinh tế

Được đăng lên bởi Phước Vân Nguyễn
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 4059 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
-----*****-----

BÀI GIẢNG LUẬT KINH TẾ
ThS. TRẦN VĂN QUANG
Khoa Luật
ThS. Trần Văn Quang (Khoa Kinh Tế-ĐHKT
Đà Nẵng)

1

Chương:

CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ
KINH DOANH TẠI VIỆT NAM
Văn bản pháp lý:
-Luật Doanh nghiệp 2005
-Luật Hợp tác xã 2003
-Bộ luật dân sự 2005
-Luật thương mại 2005
-Bộ luật lao động
-Luật Đầu tư
-Luật phá sản
-Bộ luật tố tụng dân sự
-Luật trọng tài.
ThS. Trần Văn Quang (Khoa Kinh
Tế-ĐHKT Đà Nẵng)

2

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Các khái niệm cơ bản: (Điều 4 Luật Doanh
nghiệp)
2. Doanh nghiÖp lµ tæ chøc kinh tÕ cã tªn riªng, cã
tµi s¶n, cã trô së giao dÞch æn ®Þnh, ®­îc ®¨ng ký
kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m môc
®Ých thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh.
3. Các loại doanh nghiệp:
-Doanh nghiệp tư nhân
-Công ty TNHH 1 thành viên
-Công ty TNHH 2 thành viên
-Công ty cổ phần
-Công ty hợp danh
1.

ThS. Trần Văn Quang (Khoa Kinh
Tế-ĐHKT Đà Nẵng)

3

* Một số vấn đề khác:
-Giải quyết xung đột pháp luật (Đ3)
-Các bảo đảm của nhà nước đối với doanh
nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp (Đ5)
-Quyền và nghĩa vụ cơ bản của DN (Đ8,9,10)
-Ngành nghề và điều kiện kinh doanh (Đ7)
-Quyền và nghĩa vụ của DN có sản xuất, KD,
cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích
(Đ10)
-Các hành vi bị cấm (Đ11)
ThS. Trần Văn Quang (Khoa Kinh
Tế-ĐHKT Đà Nẵng)

4

3.Thành lập và đăng ký thành lập doanh nghiệp
a) Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý
doanh nghiệp (Đ13)
b) Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh
c) Đăng ký kinh doanh
(Nghị định 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh)

-Thủ tục đăng ký kinh doanh
-Trình tự: nộp hồ sơ-nhận xem xét-cấp giấy chứng
nhận ĐKKD
-Các giấy từ trong Hồ sơ (Đ15,16,17,18,19)
d) Bản điều lệ doanh nghiệp
e) Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký KD
f) Công bố nội dung KD
ThS. Trần Văn Quang (Khoa Kinh
Tế-ĐHKT Đà Nẵng)

5

THÀNH LẬP DOANH
NGHIỆP
SÁNG
LẬP

Đăng
ký KD

Công bố
Tlập DN

Đi vào
hoạt động
ThS. Trần Văn Quang (Khoa Kinh
Tế-ĐHKT Đà Nẵng)

6

II. QUY ĐỊNH TỪNG LOẠI
DN
1. Doanh nghiệp tư nhân
a) Khái niệm: DNTN là Dn do 1 cá nhân làm chủ

SH và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản
thuộc sở hữu của mình, không kể tài sản đưa
vào kinh doanh hay tài sản không đưa vào kinh
doanh
b) Đặc điểm:
- Do 1 cá nhân là chủ sở hữu
- Theo chế độ trách nhiệm vô hạn
c) Vốn của DNTN
ThS. Trần Văn Quang (Khoa Kinh
7
Tế-ĐHKT
Đà
Nẵng)
d) Quản lý DNTN

2.Công ty TNHH 2 thành viên
-Khái niệm:
Là doanh nghiệp, trong đó thành viên góp vốn
được hưởng lợi nhuận và chịu trách nhiệm về
các khoản...
ThS. Trần Văn Quang (Khoa Kinh Tế-ĐHKT
Đà Nẵng) 1
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH T
-----*****-----
BÀI GIẢNG LUẬT KINH TẾ
ThS. TRẦN VĂN QUANG
Khoa Luật
Bài giảng luật kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng luật kinh tế - Người đăng: Phước Vân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Bài giảng luật kinh tế 9 10 810