Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Luật thuế Nhà Nước

Được đăng lên bởi luatvb2dot12013
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1096 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
VÀ PHÁP LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I/

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

1/

Khái niệm : theo điều 1 luật ngân sách nhà nước.

Ngân sách nhà nước là tòan bộ các khoản thu chi của nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ
của nhà nước.
Đặc điểm:
Nội dung : ngân sách nhà nước là tòan bộ các khỏan thu chi của nhà nước.
Điều kiện có hiệu lực của ngân sách nhà nước: khi và chỉ khi được cơ quan đại diện cho ý
chí của nhân dân ( Quốc hội ) quyết định.

Thời gian có hiệu lực của ngân sách nhà nước : trong vòng một năm ( từ 1/1 đến
31/12 ).
 Chính vì 3 đặc điểm này mà đôi khi người ta gọi là luật ngân sách thường niên

Mục đích của ngân sách nhà nước là để thực hiện chức năng nhiệm vụ của nhà nước.



2/

Vai trò:

Huy động nguồn vốn tài chính để đảm bảo thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước.

Kích thích tăng trưởng nền kinh tế, đảm bảo nền kinh tế phát triển ổn định.
- Ngân sách nhà nước sử dụng để cấp phát cho thành phần kinh tế nhà nước, các ngành nghề quan
trọng và được sử dụng đển cấp tín dụng ưu đãi cho thành phần kinh tế nhà nước.
- Ngân sách nhà nước được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế, hòan thiện môi trường
đầu tư.
- Nhà nước cần xây dựng chính sách thuế khóa hợp lý để vừa thu hút họat động đầu tư vừa khuyến
khích họat động tiêu dùng.

Điều tiết giá cả, giữ ổn định thị trường.

Chống lạm phát và giảm phát ( sự cân đối giữa lượng tiền và lượng hàng trong lưu
thông).

Điều tiết thu nhập và góp phần đảm bảo công bằng xã hội (đánh thuế thu nhập và tái phân phối
cho người nghèo). Ví dụ : xây dựng khu công nghiệp tạo công ăn việc làm, phúc lợi xã hội.


3/

Hệ thống ngân sách nhà nước

Khái niệm:
Hệ thống ngân sách nhà nước là tập hợp ngân sách các cấp chính quyền nhà nước được quản lý thống
nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ và công khai.
Tùy thuộc mô hình nhà nước mà có các hệ thống ngân sách khác nhau (nhà nước liên bang, nhà nước
đơn nhất )  Nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước.
Các thành phần trong hệ thống này có tác động qua lại, phụ thuộc lẫn nhau.
Điều 4 luật ngân sách nhà nước qui định “ Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương và
ngân sách địa phương. Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách của đơn vị hành chính các cấp có hội
đồng nhân dân và ủy ban nhân dân “.
Hệ thống ngân sách Việt nam là hệ thống ngân sách 2 cấp: Ngân sách Trung ương và N...
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
VÀ PHÁP LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I / KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:
1/ Khái niệm : theo điều 1 luật ngân sách nhà nước.
Ngân sách nhà nước tòan bộ các khoản thu chi của nhà nước đã được quan nhà nước thẩm
quyền quyết định được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng nhiệm vụ
của nhà nước.
Đặc điểm:
Nội dung : ngân sách nhà nước tòan bộ các khỏan thu chi của nhàớc.
Điều kiện có hiệu lực của ngân ch nhà nước: khi và chỉ khi đượcquan đại diện cho ý
chí của nhân n ( Quốc hội ) quyết định.
Thời gian hiệu lực của nn sách nhà nước : trong vòng một năm ( từ 1/1 đến
31/12 ).
Chính 3 đặc điểm này đôi khi người ta gọi là luật ngân sách thường niên
Mục đích của nn sách n nước để thực hiện chức năng nhiệm vụ của nhà nước.
2/ Vai trò:
Huy động nguồn vốn tài chính để đảm bảo thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước.
Kích thích tăng trưởng nền kinh tế, đảm bảo nền kinh tế phát triển ổn định.
- Ngân sách nhà nước sử dụng để cấp phát cho thành phần kinh tế nhà nước, các ngành nghề quan
trọng và được sử dụng đển cấp tín dụng ưu đãi cho thành phần kinh tế nnước.
- Ngân sách nhà nước được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế, hòan thiện môi trường
đầu tư.
- Nhà nước cần y dựng chính sách thuế khóa hợp để vừa thu hút họat động đầu vừa khuyến
khích họat động tiêu dùng.
Điều tiết giá cả, giữ ổn định thị trường.
Chống lạm phát giảm phát ( sự cân đối giữa ợng tiền lượng hàng trong lưu
thông).
Điều tiết thu nhập góp phần đảm bảo công bằng xã hội (đánh thuế thu nhập và tái phân phối
cho người nghèo). Ví dụ : xây dựng khu công nghiệp tạo công ăn việcm, phúc lợi xã hội.
3/ Hệ thống nn sách n nước
Khái niệm:
Hệ thống ngân sách nhà nước là tập hợp ngân sách các cấp chính quyền nhà nước được quản lý thống
nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ công khai.
Tùy thuộc mô hình nhà nước mà các hệ thống ngân sách khác nhau (nhà nước liên bang, nhà nước
đơn nhất ) Nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của n nước.
Các thành phần trong hệ thốngy tác động qua lại, phụ thuộc lẫn nhau.
Điều 4 luật ngân ch nhà nước qui định Ngân sách nhà ớc bao gồm ngân sách trung ương
ngân sách địa phương. Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách của đơn vị hành chính các cấp có hội
đồng nhân dân ủy ban nhân dân “.
Hệ thống ngân sách Việt nam hệ thống ngân sách 2 cấp: Ngân sách Trung ương Ngân sách địa
phương. Ngân sách địa phương hiện nay bao gồm cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (cấp huyện có thể bị lọai
bỏ trong tương lai) hội đồng nhân dân cấp tỉnh được trao quyền để quản lý tòan bộ ngânch cấp địa
1
Bài Giảng Luật thuế Nhà Nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Luật thuế Nhà Nước - Người đăng: luatvb2dot12013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài Giảng Luật thuế Nhà Nước 9 10 515