Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng pháp luật

Được đăng lên bởi nguyenconglongqt18cdhcd
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỒ CHÍ MINH – HỒN DÂN TỘC

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC

Quốc huy của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

BỐ CỤC BÀI GIẢNG

Trong bài học này, học sinh có dịp tìm hiểu về:

●Bản chất của Nhà nước.
●Đặc trưng cơ bản của Nhà nước.
●Đặc trưng cơ bản của Nhà nước CHXHCNVN
●Chức năng của Nhà nước
●Bộ máy nhà nước và các bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước.

BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC

Bản chất của Nhà nước thể hiện ở hai thuộc tính:

Tính giai cấp:

●Thể hiện ở nguồn gốc ra đời của Nhà nước (sựmâu thuẫngiai cấp)
●Sự thống trị của nhà nước thể hiện ởquyền lực chính trị, quyền lực kinh tế và quyền lực
tư tưởng

●Nhà nước làcông cụ ,là bộ máy cưỡng chế đặc biệt của giai cấp cầm quyền.

HỒ CHỦ TỊCH THĂM CÔNG NHÂN

GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM

BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC (tiếp theo)

●Tính xã hội:
o Do nhu cầu tổ chức, điều hành và quản lý xã hội;
o Đóng vai trò trọng tài nhằm dung hòa lợi ích giữa các giai cấp, tầng lớp, chú ý đến lợi ích
chung của xã hội như: y tế, giáo dục, hạ tầng…

Lưu ý: Tính giai cấp và tính xã hội làhai thuộc tính chungcủa tất cả nhà nước, song mức
độ thể hiện của hai thuộc tính này và mối tương quan giữa chúng trong quá trình hoạt
động của nhà nướckhông giống nhauở các nhà nước khác nhau.

THẢO LUẬN NHÓM

Bằng lý luận và thực tiễn, em hãy cho biết:

●Bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam có thể hiện hai thuộc tính GIAI CẤP
VÀ XÃ HỘI không?

●Sự khác nhau trong bản chất của nhà nước CHXHCNVN với nhà nước khác?

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA NHÀ NƯỚC

5đặc trưng cơ bản của nhà nước:

●Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt
●Nhà nước có lãnh thổ và phân chia dân cư theo lãnh thổ.
●Nhà nước có chủ quyền quốc gia
●Nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật.
●Nhà nước có quyền quy định và thực hiện việc thu các loại thuế.

THẢO LUẬN NHÓM

Hãy phân tích 5 đặc trưng cơ bản của nhà nước. Cho ví dụ chứng minh.

BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Nhà nước CHXHCNVN là nhà nướcpháp quyền xã hội chủ nghĩacủa nhân dân mà nền tảng
làliên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức(điều 2 Hiến pháp
năm 1992, đã được sửa đổi bổ sung năm 2001).

BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (tiếp theo)

Thể hiện ở những đặc trưng sau:5 đặc trưng

●Nhân dân là chủ thể cao nhất của quyền lực nhà nước.
●Nhà nước là biểu hiện tập trung của khối đại đoàn kết các dân tộc anh em cùng sinh sống trên
lãnh thổ VN.

●Nhà nước thể hiện tính xã hội rộng lớn.
●Nhà nước là nhà nước pháp quyền XHCN.
●Nh...
HỒ CHÍ MINH – HỒN DÂN TỘC
bài giảng pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng pháp luật - Người đăng: nguyenconglongqt18cdhcd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
bài giảng pháp luật 9 10 533