Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng văn bản pháp luật

Được đăng lên bởi chungdccx-gmail-com
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1911 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng tóm tắt Môn Xây dựng văn bản pháp luật

CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ
XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1. VĂN BẢN PHÁP LUẬT:
1.1 Khái niệm văn bản pháp luật:
1.1.1 Các quan điểm về văn bản pháp luật:
Trong lý luận và thực tiễn hiện nay đang có nhiều quan điểm khác nhau về
văn bản pháp luật. Cụ thể, có quan điểm đồng nhất văn bản pháp luật với văn bản
quy phạm pháp luật, cũng có quan điểm bao hàm các văn bản quy phạm pháp luật và
văn bản áp dụng pháp luật. Tuy nhiên theo quan điểm được sử dụng trong tập bài
giảng này, văn bản pháp luật phải bao hàm cả ba nhóm văn bản đó là văn bản quy
phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật và văn bản hành chính.
1.1.2 Khái niệm văn bản pháp luật:
Văn bản pháp luật là văn bản do chủ thể có thẩm quyền ban hành hoặc phối
hợp ban hành theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định nhằm thể hiện và áp đặt
ý chí của Nhà nước cũng như truyền đạt, ghi nhận các thông tin để phục vụ cho hoạt
động quản lý của bộ máy Nhà nước.
1.2 Phân loại văn bản pháp luật:
1.2.1 Văn bản quy phạm pháp luật:
Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc
phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục luật định; trong đó
có các quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung; được Nhà nước bảo đảm
thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.
1.2.2 Văn bản áp dụng pháp luật (văn bản hành chính cá biệt):
Văn bản áp dụng pháp luật (văn bản hành chính cá biệt) là văn bản do cơ quan
nhà nước hoặc cá nhân có thẩm quyền ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình
tự, thủ tục luật định nhằm giải quyết những công việc cụ thể trên cơ sở áp dụng

GV Nguyễn Thị Phương Hà

1

Bài giảng tóm tắt Môn Xây dựng văn bản pháp luật

những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; có hiệu lực thi hành một lần đối với
một hoặc một số đối tượng cụ thể.
1.2.3 Văn bản hành chính:
Văn bản hành chính là văn bản chứa đựng các quy tắc chung mang tính pháp
lý hoặc những mệnh lệnh cá biệt, được ban hành để tổ chức thực hiện các văn bản
quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật.
Văn bản hành chính gồm có 02 loại:
- Văn bản hành chính có tên loại.
- Văn bản hành chính không có tên loại (công văn).
1.3 Đặc điểm văn bản pháp luật:
1.3.1 Văn bản pháp luật được x...
Bài giảng tóm tắt Môn Xây dựng văn bản pháp luật




 !"!#$%&"'(") )*+,-
 ./+0"1!2$%3%&"'(") )*+,-

 !!"#$%&' !!(
!)!!%* !)!!
!+$!!",-./01+$!
 % !!!   
!)!!% !+$!! 2"
4 !"!#$%&"'(") )*+,-
3 !! +456!7
/!-84$+!!9:!6
24;.(*.)%<!$$)
= 4=;.("
45"*67!%&"'(") )*+,-
4&"'("/+8)7$) )*+,-
3 !)!!+>.(6
!7/!-5%8?%8%4$9@
AB10%A=@./;.(  
CBD="
44&"'(" )9:";) )*+,-<%&"'("=".>". '!#-?
3 !+$!!E 2F +>
.(6G5-5%8?%8
%4$9: HI<$,>0J!+$
GV Nguyễn Thị Phương Hà
bài giảng văn bản pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng văn bản pháp luật - Người đăng: chungdccx-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
bài giảng văn bản pháp luật 9 10 140